ÜRÜN YAŞAM SEYRİNDE GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİN TEORİK ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ

Teknolojinin gelişmesi ve artan rekabet ile işletmelerin yalnızca mal veya hizmet üretmeleri günümüzde yeterli değildir. Mal ve hizmet üretimi sırasında üretim şekilleri, çevreye bakış açıları da müşteriler tarafından izlenmektedir. Günümüzde ürünlerin ve dolayısıyla işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlaması noktasında geri dönüşüm ön plana çıkmıştır. Bu gerekçelerden hareketle çalışmada ürün yaşam seyri maliyetleme yönteminde geri dönüşümün önemi teorik çerçevede incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle temel kavramlar açıklanmış, geleneksel maliyetleme ile ürün yaşam seyri karşılaştırılmıştır. Ardından geri dönüşüm ve önemine yer verilerek, avantajları belirtilmiştir. Hammadde sıkıntısının yaşandığı, doğal kaynakların tükenme riskinin bulunduğu ve maliyetlerin yükseldiği günümüz şartlarında, işletmelerin geri dönüşümlü ürün kullanmaları yalnızca işletmeye maliyetleri düşürmekle kalmayıp, müşterilerin de çevre bilinciyle geri dönüşümlü ürünlere yönelmeleri sonucunda ürün satışlarının ve pazar payının artmasına, işletmelerin rekabet edilebilirliğinin yükselmesine sebep olmaktadır. Çevre açısından da hava, su kirliliği azalmakta, ağaç kesimi önlenmektedir. Son yıllarda geri dönüşüm ile yenilenebilir kaynakların oluşturulması ve sürdürülebilir üretim sağlanarak üretim sistemlerine yeni bir boyut kazandırılabilecektir

EXAMINING THE THEORETICAL FRAMEWORK OF THE IMPORTANCE OF RECYCLING IN THE PRODUCT LIFE CYCLE

With the development of technology and increasing competition, producing goods or services of the business is not enough today. Production forms of business and their perspectives on the environment during the production of goods and services are also monitored by the clients. Today, in the matter of ensuring the sustainability of products and hence the company, recycling has come into prominence. With these grounds, in the product life cycle costing in this study, the importance of recycling have been studied in a theoretical framework. For this purpose, basic concepts are primarily explained and product life cycle is compared with traditional costing. Then, employing the importance of recycling and its advantages are described. The presence of shortages of raw materials, the risk of extinction of natural resources and in today's world where the cost rises, using recycled products decreases operating costs and so customers turn to recycled products with the environmental awareness. Hereat, competitiveness of enterprises, their product sales and market share have increased. In terms of environment, air and water pollution decrease and logging is prevented. During recent years, the creation of renewable resources by recycling will ensure sustainable production and bring a new dimension to the production systems

Kaynakça

[1] Johnston, N.R. ve Reid, S. (2013).Multi - owned Developments A Life Cycle Review Of A Developing Research Area, Property Management, Vol 31, No:5. [2] Tsaia,W, Tsaur, T, Choua,Y, Liu,J., Hsu, J, ve Hsieh, C. (2015). Integrating the activity-based costing system and lifecycle assessment into green decision-making, International Journal of Production Research, International Journal of Production Research,Vol. 53, No. 2, 451-465. [3] Gürdal, K.,(2007). Maliyet Yönetiminde Güncel Yakla ş ı mlar, Ankara: Siyasal Kitabevi. [4] Aksu, İ . ve A., İ brahim (2014).Yeni Mamul Geli ş tirme Kararlar ı nda Mamul Ya ş am Seyri Maliyetleme Yakla ş ı m ı ve Bir Örnek İş letme Uygulamas ı , Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt:13, Say ı :48, (235-253). [5] Hansen, D., Mowen, M. ve Guan,L. (2007). Cost Managemenet Accounting & Control, 6e,T- homson South Western. [6] Hoffart, C. ve Kamps, K. (2010) Life Cycle Costing As A Strategy - Sustainable Operations Of Signalling Systems In The Railway İ nfrastucture, Toward Sustainable Manufacturing, (26-28 May ı s 2010). [7] Afarr, J.V, (2011). Systems Life Cycle Costing , Taylor & Francis Group. [8] Elita ş ,C., Y ı ld ı z, F. ve Dereköy, F.(2010). Mamul Ya ş am Dönemi Maliyetlemesi, Afyon Koca- tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (1), 187-196. [9] Yükçü, S. (2007). Yönetim Muhasebesi , İ zmir: Birle ş ik Matbaac ı l ı k. [10] Kozak, M. (2010). Tekstil At ı klar ı n Yap ı Malzemesi Olarak Kullan ı m Alanlar ı n ı n Ara ş t ı r ı l- mas ı , Ya p ı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, (62-70). [11] Büyüksaatçi, S., Küçükdeniz, T. ve Esnaf, Ş .,(2008). Geri Dönü ş üm Tesislerinin Yerinin Gus- tafson-Kessel Algoritmas ı - Konveks Programlama Melez Modeli Tabanl ı Simülasyon ile Be- lirlenmesi , İ stanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Y ı l:7 Say ı :13 Bahar, 1, s.1-20,s.2. [12] Nakibo ğ lu, G. (2007) Tersine Lojistik: Önemi ve Dünyadaki Uygulamalar ı , Gazi Üniversitesi iktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi Dergi si 9/2, 181-196. [13] Yazgan, H., Y ı ld ı z, M. ve Yücel, S. (2014). Temiz Üretimin Firma Performans ı na Etkisi: Düzce Sanayi İş letmelerinde Bir Ara ş t ı rma, Uluslararas ı Sosyal Ara ş t ı rmalar Dergisi, Cilt: 7 Say ı : 32 Volume: 7 Issue: 32. [14] T.C. Resmi Gazete (2015), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110824-6.htm (Eri ş im Tarihi:06.05.2015) [15] T.C. Resmi Gazete (2015), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-2.htm (Eri ş im Tarihi: 06.05.2015) 16] Karaçay, G. (2005). Tersine Lojistik: Kavram ve İş leyi ş , Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say ı :1. [17] T.C. Resmi Gazete, (2015), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230M1-12-1. pdf, (Eri ş im Tarihi: 02.04.2015) [18] Arminena, H., Hujala,M. ve T.,Anni (2015). Emerging market patterns in there cycled papertrade, Journal of Environmental Planning and Management Volume 58, Issue 3 . [19] Ş ahin, H. (2011).Proses De ğ i ş kenlerinin Kâ ğ ı t Geri Dönü ş ümde verim ve Kaliteye Etkisi, Bart ı n Orman Fakültesi Dergisi , Cilt: 13, Say ı : 20,101-109 [20] Karahan, S, Karademir, A. ve Güvendi, E. (2015). Mürekkep Giderme İş leminin Lazer Bas- k ı l ı Ofis Kâ ğ ı tlar ı ndaki Organik ve Anorganik Madde Miktarlar ı Üzerine Etkileri, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 3 241-250. [21] İ mamo ğ lu, S. ve Pe ş man,E. (2012). Flotasyon Süresinin Mürekkep Giderme İş lemi ve Ha- mur Kalitesine Etkisi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13(2):250-269 [22] Yurtman, A. ve Ayd ı n, C. (2001). At ı k Kâ ğ ı t Geri Dönü ş ümü ve De ğ erlendirme Olanaklar ı , İ stanbul Ticaret Odas ı . [23] Batar, T., Köksal,S. ve Yersel, Ş . E. (2009) At ı k Bor,At ı k Kâ ğ ı t ve Perlit Katk ı l ı S ı va Malze- mesinin Üretimi ve Karakterizasyonu, Ekoloji 18, 72, 45-53. [24] Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ı ğ ı (2015). Ulusal Geri Dönü ş üm Strateji Belgesi ve Eylem Plan ı 2014-2017, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230M1-12-1.pdf, (Eri ş im Tarihi: 02.04.2015) [25] Selüloz ve Kâ ğ ı t Sanayi Vakf ı , http://www.sksv.org/tr/turkkagit.php (Eri ş im tarihi: 20.05.2015) [26] İ ZTO, "Geri Dönü ş üm Sektörünün Dünyadaki Genel Görünümü ve Türkiye'deki Durumu", Ar&Ge Bülten 2014 Haziran Sektörel,http://www.izto.org.tr/portals/0/argebulten/gerid%- C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCmsekt%C3%B6r %C3%BC_ahmetyetim.pdf, (Eri ş im tarihi: 15.05.2015) [27] Wilhelm, W.B.,(2013), Incorporating Product Life Cycle Impact Assessment Into Business Coursework", Business Education Innovation Journal Vol: 5, No: 1. [28] Ayd ı n, S. (2012). Konaklama İş letmelerinde Çevre Muhasebesi Uygulamalar ı ve Çevresel Maliyetlerin Ya ş am Döngüsü De ğ erlemesi: Türkiye-Birle ş ik Krall ı k Örne ğ i, MÖDAV , 4, 99- 120.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.8b 502