Türkiye'de üniversite kütüphanesi bütçelerinin değişimi izleme yetkinliği: Marmara üniversitesi merkez kütüphanesi örneği A

Kütüphanecilik anlayışında önemli dönüşümleri gerekli kılan değişim yönetimi uygulamaları, kütüphanelerin derme yapılarında, hizmet sunuş şekillerinde, teknik hizmetlerde, kütüphane binalarında ve kütüphanecilerin sahip olması gereken niteliklerde önemli etkiler yaratmıştır. Özellikle uzaktan eğitim uygulamalarının giderek yaygınlaşması, kütüphanelerin kullanıcı kavramı ve hizmetlerini yeniden ele almalarını gerektirmiştir. Nitekim pek çok öğrenci bulunduğu ortamdan eğitim almakta; dolayısıyla eğitimini destekleyen doküman ve kaynaklara uzaktan erişebilmeyi istemektedir. Bununla beraber Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde (MÜMK) 2009 yılında yapılan bir çalışmanın sonucu kütüphanelerde değişim yaratan en büyük etkinin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler olduğunu destekler niteliktedir. Ancak, bu gelişmeleri takip etmek ve kütüphane faaliyet ve süreçlerine uygulayabilmek için bütçe yeterliliğinin son derece önemli olduğu hatta en önemli faktör olduğu da tespit edilmiştir.

The competency of university library budgets in Turkey to follow change: A case study of the central library of marmara university

Change management applications, which have affected a revolution in the understanding of librarianship, have created important differences in the characteristics which the collections, the provision of services, technical services, library buildings and librarians are expected to have. In particular, distance learning applications becoming increasingly widespread has resulted in the concepts of the user and the services of libraries requiring being re-defined. In fact, a great many students want to be able to access documents and sources which are necessary to support that education from a distance. At the same time, a study carried out in the Central Library of Marmara University (CLMU) in 2009 supports the idea that the biggest cause of change in libraries is information and communication technologies. However, the study also determine that in order to be able to follow change and implement library activities and processes, the existence of a sufficient budget is the most important, supporting factor.

Kaynakça

[1] Winston, M.D. & Quinn, S. (2005). Library Leadership in times of Crisis and Change. New Library World, 106(9/10), 395-415.

[2] Farley, T.; Broady-Preston, J. & Hay ward, T. (1998). Academic Libraries. People and Change, A Case Study of the 1990s. OCLC Systems &Services, 14(4), 151-164.

[3] Kakırman Yıldız, A. (2009). Kütüphaneler İçin Değişim Yönetimi Modeli. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

[4] Sefercioğlu, N. (2004). Üniversite Eğitiminde Kütüphanelerin Rolü. Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşunun 50, Yılı Anısına. (Haz.: Atılgan, D.). Ankara, 9-15.

[5] Yılmaz, E. (2005). Bilgi Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi, Ankara: Alp Yayınevi.

[6] Çelik, A. (1990). Türkiye'de Üniversite Ağı Kurulmasına İlişkin Sorunlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

[7] Çalış, A. (1997). Kütüphanelerde Strateji Formülasyonu ve Üniversite Kütüphaneleri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yülisek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE.

[8] Beşinci beş yıllık kalkınma planı. (1984). Ankara: DPT.

[9] Yükseköğretim Kanunu. Kanun No: 2547. Kabul Tarihi: 4/11/1981.

[10]Tonta, Y. (2002). e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler. 38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart, Ankara, 42-61.

[11] ilk 500e 4 Türk Üniversitesi Girdi. (2008). (http://www.ntvmsnbc.com/news/436296.asp). [15.09.2009],

[12] Hernon, P. & Altman, E. (1996). Service Quality in Academic Library. Norwood: Ablex.

Kaynak Göster