Türkiye'de perakende sektöründe dağıtım kanallarının performanslarının karşılaştırılmasında veri zarflama analizi ve bir uygulama

Özet: Ekonomik gelişme ve kalkınma düzeylerindeki yükseliş ve globalleşmenin etkisiyle ortaya çıkan hızlı değişimler hayatın her alanını olduğu gibi perakende sektörünü de etkilemektedir. Günümüz işletmelerinin en önemli sorunu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasın sağlamaktır. Perakendeciler, hem kendi hedef müşterilerinin gereksinimlerini karşılamak, hem de en iyi koşulları elde edebilmek için mağazalarını en iyi biçimde yönetmekten sorumludurlar. Bu bağlamda perakende sektöründe performans işletmelere stratejik rekabet üstünlüğü sağlayan bir unsur haline gelmiştir. Bu nedenle de perakende sektöründe ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmada bir supermarket zincirinin şubeleri arasındaki performansının ölçümleri ve etkinlikleri veri zarflama analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır.

A comparision of distribution channel performance of retailing sector in Turkey by data envelopment analysis and an application

Abstract: Rapid changes coming with the improvements in the economic development and level of progress, affected the retailing sector as it effects every aspect in the world. The main problem of today's world is to provide being able to survive in the competitive market by using the resources in an optimal way. In order to obtain the best results, retailers' responsibilities are to manage their stores perfectly according to meet their target markets needs. In this context performance in the retailing sector became an important factor which provides strategic competitive advantages to the businesses. In this study, performance measurements and effectiveness are tried to be determined by data envelope method between the branches of a supermarket chain

Kaynakça

[1]Cengiz, E. & Özden, B. (2003). Perakendecilikte Büyük Alışveriş Merkezleri ve Tüketicilerin Büyük Alış Veriş Merkezleri İle İlgili Tutumlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, Ege Üniversitesi İktisadi İdari Siyasi Bilimler Dergisi, 2(1), 65-78.

[2]Ada, E.; Kazancıoğlu, Y. & Aracıoğlu, B. (2005). Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Tedarikçi Seçiminin Analitik Hiyerarşik Süreç ile Gerçekleştirilmesi. V.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım, 605-611.

[3]Gavcar, G. & Didin, S. (2007). Tüketicilerin "Perakendeci Markalı" Ürünleri Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Muğla İl Merkezi'nde Bir Araştırma. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 21-32.

[4]Tetik, S. (2004). İşletme Performansını Belirlemede Veri Zarflama Analizi. Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.I.B.F., 10(2), 221-229

[5]Yılmaz, C.; Özdil, T. & Akdoğan, G. (2002)., Seçilmiş İşletmelerin Toplam Etkinliklerinin Veri Zarflama Yöntemi ile Ölçülmesi, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (4), Bişkek-Kırgızistan, 174-183

[6]Büssofıane, A.; Dyson, R. & Rhodes, E. (1991). Applied Data Envolepment Analysis. European Journal of Operational Research, 2(6), 1-15

[7]A Data Envolepment analysis (DEA) Home Page, Graphical Example. (http://www.etm.pdx.edu/dea/ homedea.html). [01.11.2008].

[8]Cooper,W.; Seiford, L. & Tone, K. (2006). Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses, with DEA-Solver Software and References. New York: Springer Science-Business Media Inc.

[9]Bal, H. & Örkcü, H.H. (2005). Çok Kriterli Karar Verme Açısından Veri Zarflama Analizi ile Diskriminant Analizinin Birleştirilmesi: Yeni Bir Model. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18(3), 355-364

[10]Yaralıoğlu, K. (2004). "Uygulamalı Karar Destek Yöntemleri", (http://www.deu.edu.tr./userweb/ k.yaralioglu/dosyalar/Veri20%20Zarflama%20analizi.doc). [12.09.2008].

[11]Esenbel, M.; Erkin, M.O. & Erdoğan, F.K. Veri Zarflama Analizi ile Dokuma,Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliğinin Karşılaştırılması. (http://analiz.ibsyazilim.com/egitim/gaziOO 1 .html). [01.11.2008].

[12]Cook, W.D. & Zhu, J. (2005). Modeling Performance Measurement, Applications and Implementation Issues in DEA. New York: Springer Science-Business Media Inc.

[13](www.migros.com.tr). [21.10.2008].

Kaynak Göster