Türkiye muhasebe standartları ve müşteri sadakati programları kapsamında verilen promosyon ürünlerinin muhasebe uygulaması

Dünya ekonomisinin küreselleşme olgusu çerçevesinde gittikçe artan bir hızla gelişmekte olduğu yadsınamaz ve kaçınılamaz bir gerçektir. Bu düzende yer alan en önemli ekonomik birimler olan ticari işletmelerin ömürleri pazar paylarını koruyabilmelerine ve genişletebilmelerine doğrudan bağlıdır. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında başlayan rekabet ortamında ticari birimlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için 1960' lı yıllarda 4P olarak da adlandırılan Pazarlama Karması kavramı literatüre girmiştir. Çeşitli tanımlamalar arasında mal, mekân, fiyat ve tutundurma olarak türkçeye çevrilebilecek Pazarlama Karması elemanları müşteriyi bulabilmek ve elde tutabilmek için geliştirilmiş araçlardır. Zaman içerisinde Tutundurma kavramı büyük ölçüde genişlemiş, işletmeler yeni müşteri bulmak ve eski müşteriyi elde tutabilmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Yeni müşteri elde etme maliyetinin eski müşteriyi korumaktan altı kere daha pahalı olduğu görüldüğünde eski müşteriye yatırım yapmak daha cazip hale gelmiştir. Müşteri bağlılığı ya da sadakati olarak adlandırılan eski müşteriyi elde tutmaya yönelik faaliyetlerin zaman farklılığı muhasebe üzerinde de etkili olmuş ve uluslararası muhasebe standartlarına girmiş bulunmaktadır.

Turkish accounting standards and accounting application of the promotional products based on customer loyalty programs

It is an undeniable and inevitable fact that the world economic growth relies heavily on ever-expanding concept of globalisation. The survival of commercial enterprises, as the most important economic units in this system, directly depends on keeping and broadening their market shares. In the competitive atmosphere that started in the middle of the last century, the concept called Marketing Mix, the 4 P's, became a part of the literature in 1960's in order to help the economic units and corporations to maintain their survival. The elements of Marketing Mix- product, place, price and promotion, are instruments developed to lure new customers as well as keep the former loyal ones. The concept of Promotion evolved greatly in time and companies developed innovative ways to persuade new customers and keep the loyal ones. It was later discovered that the cost of luring new customers is six times more pricy than keeping old ones thus investing in the loyal customers proved to be more attractive. Time difference of the activities of Promotion, the effort of sustaining customer loyalty or commitment of the old buyers, was influential on accounting as well and thus was included in IAS.

Kaynakça

[1] Arıkboğa, F.Ş. (2003). Entellektiiel Sermaye. İstanbul: Derin Yayınları: 30.

[2] İslamoğlu, A.H. (2008). Pazarlama Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.

[3] Öztiirk, C. (2009). Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Bağlamında UFRS YORUM 13 Müşteri Sadakat Programlarının Muhasebeleştirilmesi. Ankara: Türmob. Muhasebe ve Denetime Bakış: 28.

[4] (1984). 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.

[5] (1995). 50 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği.

[6] (2011). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu.

[7] (2011). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu.

Kaynak Göster