Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

Marka değeri hem akademik çalışmalar hem de işletme yöneticileri açısından önemli bir kavramdır. Çünkü günümüzde marka/markalar önemli bir rekabet aracıdır. Bir işletmenin sahip olduğu markanın değerinin yüksek olması bir çok açıdan ona rekabetçi üstünlükler sağlamaktadır. Marka değeri, marka ismiyle zaman içerisinden oluşan bir değerdir. Marka değeri, ya finansal yöntemler kullanılarak ya da tüketici davranışları temel alınarak ya da bunu iki yöntem birlikte kullanılarak ölçülmektedir. Bu çalışma ile, tüketici temeline göre marka değeri otomobil kullanıcıları/sahipleri üzerinde yapılan bir anket çalışması ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçların genellikle marka değerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

A Research Into Measurement of Brand Equity According to Consumer Behavior Basis

Brand equity is an important concept for both academic studies and business managers. Because brand/brands are significant competitive means at the present day. That the brand equity a business has is high provides it with competitive priorities in a lot of aspects. Brand equity is an asset which is formed with its name in the length of time. Brand equity is measured by financial methods used or by consumer behaviors taken as a base or by these two methods used together. In this study, brand equity according to customer behavior bases has been measured by applying a survey study to automobile drivers/owners. The results obtained are likely said to affect brand equity positively in general.

Kaynakça

[1] Murphy, J. (1990). Assessing the value of brands. Long Range Planning, 23(3), 23-31.

[2] Wood, L. (2000). Brands and Equity: Definition and Management. Management Decision, 38(9), 662-669.

[3] Ar, A.A. (2004). Marka ve Marka Stratejileri. 3. Baskı. Ankara Detay Yayıncılık.

[4] Yükselen, C. (2003). Pazarlama, İlkeler-Yönetim. 4. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.

[5] Pınar, İ. (2005). Doğrudan Pazarlama. Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayın Yayıncılık.

[6] Kayalı, C.A.; Yereli, A.; Soysal, M. & Terim, B. (2004). Marka Değerinin Firmaların Piyasa Değeri ve Finansal Performansları Üzerindeki Etkileri. 8. Ulusal Finans Sempozyumu, 27-28 Ekim, İstanbul.

[7] Kavas, A. (2004). Marka Değeri Yaratma. Pİ: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 3(8), 16-25.

[8] Farguhar, P.H. (1989). Managing Brands Equity. Marketing Research, 1(September), 24-33.

[9] Kaya, Y. (2002). Marka Değerleme Metotları ve Bu Metotların Kullanımında Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Çıkabilecek Sorunlar. İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları.

[10] Lassar, W.; Mittal, B. & Sharma, A. (1995). Measuring Customer- Based Brand Equity. Journal of Consumer Marketing, 12(4), 11-19.

[11] Park, C.S. & Srinivasan, V. (1994). A survey-based method for measuring and understanding brand equity and its extendibility. Journal of Marketing Research, 31(2), 271-288.

[12] Alkibay, S. (2002). Marka Değeri (Brand Equity) ve Profesyonel Spor Kulüplerinin Taraftar İlişkileri Yoluyla Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Profesörlük Tezi.

[13] Cop, R. & Bekmezci, M. (2005). Marka ve Bilinirliliği Yüksek Markalı Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-83.

[14] Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. New York: The Free Press.

[15] Tek, Ö.B. & Özgül, E. (2005). Modern Pazarlama İlkeleri. İzmir: Birleşik Matbaacılık.

[16] Capon, N. (2001). Brand Custodianship: A New Primer For Senior Mangers. European Management Journal, 19(3), 210-218.

[17] Keller, K.L. (1998). Strategic Brand Management. Buildings, Measuring and Managing Brand Equity. Englewood, Cliffs: Prentice Hall.

[18] Clow, K. & Baac, D. (2003). Intergradet Advertising, Promotion and marketing communications. New Jersey: Prentice-Hall.

[19] Borça, G. (2004). Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?- Marka Olmanın ABC’si. Güncellenmiş 7. Baskı, İstanbul: MediaCat Yayınları.

[20] Myers, C.A. (2003). Managing brand equity: a look at the impact of attributes. Journal of Product & Brand Management, 12(1), 39-51.

[21] Simon, C.J. & Sullivan M.W. (1993). The measurement and determinants of brand equity: a financial approach. Marketing Science, 12(1), 28-52.

[22] Keller, K.L. (1993). Conceptualizing measuring and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.

[23] Kamakura, W. & Russel, G. (1993). Measuring brand value with scanner data. International Journal fo Research in Marketing, 10(1), March, 9-22.

[24] Kim, H-B.; Kim, W.G. & An, J.A. (2003). The Effect of consumer-based brand equity on firms’ financial performance. Journal fo Consumer Marketing, 20(4), 335-351.

[25] Baldauf, A.; Cravens, K.S. & Binder, G. (2003). Performance consequence of brand equity management:evidence from organizations in the value chain. Journal of Product & Brand Management, 12(4), 220-236.

[26] Yoo, B.; Donthu, N. & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195-211.

[27] Krishnan, B.C. & Hartline, M.D. (2001). Brand Equity:is it more important in services? Journal of Services Marketing, 15(5), 328-342.

[28] Atılgan, E.; Aksoy, Ş. & Akıncı, S. (2005). Determinants of the Brand Equity: A verification approach in the beverage industry in Turkiye. Marketing Intelligence & Planning, 23(3), 237-248.

[29] Pappu, R.; Qester P.G. & Cooksey, R.W. (2005). Consumer-based brand equity: improving the measurement-empirical evidence. Journal of Product & Brand Management, 14(3), 143-154.

[30] Uztuğ, F., (2003). Markan Kadar Konuş. 2.Baskı, İstanbul MediaCat Kitapları.

[31] Zeithaml, V. (1988). Consumer perception of price, quality and value: a means-end model and synthesis of the evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22.

[32] Franzen, G. (2002). Reklamın Marka Değerine Etkisi. (Çev.: Yalım, F.). İstanbul: Mediacat Kitapları.

[33] Aaker, D.A: (1996). Measuring brand equity across product and markets. California Management Review, 38(3), Spring, 102-120.

Kaynak Göster