The relationship between organizational culture types and occupational pressure variables: A research on female employees in the Turkish manufacturing industry

Bu çalışmada örgüt kültürü, cinsiyet ve cinsiyet ayrımcılığı açıklanmıştır. Çalışmanın temel iddiası kültürel değerlerin cinsiyet ve cinsiyet ayrımcılığı üzerinde önemli etkiye sahip olduğudur. Çalışmanın ana amacı orgüt kültürünün kadın çalışanlardaki iş baskısı üzerindeki etkisinin ve örgüt kültürü ile mesleki baskı değişkenleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma Türk imalat sanayiinde gerçekleştirilmiştir. Hipotezlerin testinde örgüt kültürü ölçeği kullanılmıştır. Bu aşama, örnek büyüklüğü olan 384 şirketten geri dönen 236’sından alınan veriler ile gerçekleştirilmiştir. Soru formları ile alınan veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir. Ölçeğin çokboyutluluğu sayesinde örgüt kültürü ile iş baskısı arasındaki ilişki test edilebilinmiştir.

Örgüt kültürleri ile mesleki baskı değişkenleri arasındaki ilişki: Türk imalat sektöründe bayan çalışanlar üzerine bir araştırma

In this study; concepts of organizational culture, gender and gender discrimination have been explained. The main argument of this study is that cultural values have a significant effect on gender and gender discrimination. The main aim in this research is to find out the effects of organizational culture on work pressure on female employees and the relationship between organizational culture types and occupational pressure variables. The research was conducted in the Turkish manufacturing industry. Organizational culture construct was used to test the hypothesis. This stage was based on 236 responses received from sample of 384 companies. Data was generated through questionnaires and was analyzed using SPSS. The findings show that the constructs are reliable and exhibit validity. The multidimensional operationalization of the construct allowed the testing of the relationship between organizational cultures and the dimensions of work pressure.

Kaynakça

[1] Hofstede, G. (1990). Measuring Organizational Cultures: A Qualitative and Quantitative Study across Twenty Cases. Administrative Science Quarterly, 35(2), 286-316.

[2] Runge, J.B. & Hames, D.S. (2004). The Perceived Cultural Compatibility Index: An Extension. The Leadership & Organization Development Journal, 25(5), 411-423.

[3] Balkaran, L. (1995). Corporate Culture, the Survival of Internal Auditing May Be Linked to an Understanding of Corporate Culture. The Internal Auditor, 52(4), 56-59.

[4] Wallach, J.E. (1983). Individuals and Organizations: The Cultural Match. Training and Development Journal, 37(2), 29-36.

[5] Silverthorne, C., (2004). The Impact of Culture and Person – Fit on Commitment and Job Satisfaction in Taiwan. The Leadership and Development Journal, 25(7), 592-599.

[6] Akata, A.; Akyol, A. & Ataman, B.M. (2002). Evaluation of the Effects of Organizational Culture Types and Environmental Orientation on SME’s Business Performance in Turkish Textile Industry. ISBA National Small Firm Policy & Research Conference, 13-15 November, University of Brighton, UK, 1-16.

[7] Deshpande, R.; Farley, J.U. & Frederick, E. (1993). Corporate Culture, Customer Orientation and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. Journal of Marketing, 57(1), 23-38.

[8] Özkanlı, Ö. & Korkmaz, A. (2000) Kadın Akademisyenler. Ankara: Ankara University Publication, No: 586.

[9] Özkanlı, Ö. & Korkmaz, A. (2000). Academic Women in Turkey: The Structure of Attitudes towards Role Conflict. Global Awareness Society International Ninth Annual International Conference Proceedings Book, Bloomsburg University Publication, New York, USA, 26-28 May, 314-322.

[10] Özkanlı, Ö. & Korkmaz, A. (2000). Turkish Women in Academic Life: Attitude Measurement towards Gender Discrimination in Academic Promotion and Administration, Emerging Economies. Academy of Business Administrative Sciences 2000 International Conference Proceedings Book, St. Bonaventure University Publication , Prague, Czech Republic, 10-12 July, 56.

[11] Harris, L.C., (1997). A Study of Organizational Cultures Factors Associated With Market Orientation. Unpublished Ph.D. Thesis, Cardiff Business School, University of Wales.

[12] Churchill, A.G. (1983). Marketing Research: Methodological Foundations, 3rd Ed. New York: Dryden Press.

[13] Altunışık, R.; Coşkun, R.; Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

[14] Quinn, R.E. & McGrath, M.R. (1985). Transformation of Organizational Cultures: Competing Values Perspectives. (Eds.: Frost, P.J.; Moore, L.F.; Louis, M.R.; Lunberg, C.C. & Martin, J.). Organizational Culture. London: Sage, 76-80.

[15] Granleese, J. (2004). Occupational Pressures in Banking: Gender Differences. Women in Management Review, 19(4), 219-225.

[16] Nunnally, C.J. (1978) Pschometric Theory. 2nd Ed. New York: Mc Gray-Hill.

[17] Kırel, Ç. (1998). Örgütlerde Güç Kullanımı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1031.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.4b 367

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir iletişim aracı olarak web siteleri: Türkiye'deki otel web sitelerinin etkiliği üzerine bir araştırma

Solmaz Filiz KARABAĞ, Hande ÖZGEN MİMAROĞLU, Hüseyin ÖZGEN

Hedonik tüketim eğiliminin plansız satın alma eğilimi üzerindeki etkisinin belirlenmesi

ULUN AKTURAN

The influence of affect and cognition on impulse buying behavior

Caner DİNÇER

Dış çevre ve bireysel güç odaklı strateji geliştirme süreçlerinin araştırmacı ve fırsatçı yenilikçilik üzerindeki etkisi

İbrahim PINAR, Rıfak KAMAŞAK, Füsun BULUTLAR

Küçülmeye giden işletmelerde geri kalanların yaşadıkları tükenme sendromunun örgüte bağlılık üzerindeki etkisi

NEVZAT DEMİR

Meslek liselerinde sınıf içi öğretmen öğrenci iletişimine yönelik öğrencilerin algılamaları

Alparslan GENÇ, Canan ÇETİN

Tüketicilerin sosyopsikolojik ve demografik özellikleri, ilgilenim, subjektif bilgi ve güven düzeyine bağlı olarak moda giysi pazarının bölümlendirilmesi

TUĞÇE OZANSOY ÇADIRCI

Eğitim kurumlarında hizmet kalitesinin ölçümü ve bir özel ilköğretim okulunda uygulama

SELDA ENE, ALİ TATAR

Akıllı kartlar ile yapılan mal ve hizmet satışlarının TMS-18 hasılat standardı çerçevesinde muhasebeleştirilmesi

ABİTTER ÖZULUCAN, Fevzi Serkan ÖZDEMİR

Alışveriş merkezlerinin marka kişiliklerinin karşılaştırılması, İstanbul ilinde bir uygulama

Şakir ERDEM, SÜREYYA KARSU, Nazlı Sinem SERTKAYA, Tülay YILDIZ