Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Genç Tüketicilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Özet: İşletmelerin sosyal sorumluluğu bir kuruluşun eylemleriyle toplumu, kendi gruplarını ya da çevresini etkilemesini ifade eder. Sosyal sorumluluğa sahip olmak ekonomik misyonu elden bırakmak demek değildir. Bir işletmenin sosyal sorumlu olması onun diğerlerine kıyasla daha az kar ettiği anlamına gelmez. Sosyal sorumluluk; işletmeler için önce bir görev, ardından gelecek için bir yatırım olmalıdır. Sosyal sorumluluk kampanyaları topluma sosyal fayda kazandırma amacına dönük olarak gerçekleştirilmelidir. Bu tür kampanyalar samimi olarak gerçekleştirildiği tüketici tarafından kabul görmekte ve satın alma davranışlarına da yansıyabilmektedir. Bu makalede sosyal sorumluluk kavramı tartışılmaya çalışılacak, daha sonra bir aııket çalışmasıyla sosyal sorumluluk kampanyalarının marka farkındalığı üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılacaktır

Effects of Social Responsibility Campaigns on Young Consumer's Brand and a Quantitative Research

Abstract: Corporate social responsibility means that a corporation should be held accountable for any of its actions that affect people, their communities, and their environment. Being social responsible does not mean that a company must abandon its primary economic mission. Nor does it mean that socially responsible firms cannot be as profitable as others less responsible (some are and some are not). The general public expects business to be socially responsible, and many companies have responded by making social goals a part of their overall business operations. In this article social responsibility concept will be discussed and later, the effect of social responsibility campaigns on brand awareness will be tried to determine via a survey research.

Kaynakça

[1]Doyle, P. (2003). Değer Temelli Pazarlama: Şirketinizi. Büyütmek ve Hissedar Değeri Yaratmak İçin Pazarlama Stratejileri. (Çev.: Barış, G.). İstanbul: MediaCat, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.

[2]Tek, Ö.B. & Özgül, E. (2005). Modern Pazarlama İlkeleri Uygulamalı Yönetimsel Yaklaşım. İzmir: Birleşik Matbaacılık.

[3]Yechiam, E.; Barron, G.; Erev, 1. & Erez, M. (2003). On the Robustness and the Direction of the Effect of Cause-Related Marketing. Journal of Consumer Behaviour. 2(4), June, 320-332.

[4]Şen, A. & Kaleli, N. Bilgi Toplumu İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk. (http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/ mkl_gos.php? nt=428). [04.1 ! .2006].

[5]Blythe, J. (2001). Pazarlama İlkeleri. (Çev.: Yavuz Odabaşı). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.

[6]Torlak, Ö. (2001). Pazarlama Ahlakı Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi. İstanbul: Beta Basım A.Ş.

[7]Endacott, R.W.J. (2004). Consumer and CRM: A National and Global Perspective. The Journal of Consumer Marketing, 21(2/3), 183-189.

[8]Kotler, P. & Lee, N. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. (Çev.İ Kaçamak, S.). İstanbui: MediaCat, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.

[9]Kotler, P. & Armstrong, G. (2006). Principles of Marketing. Eleventh Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

[10]Smith, W. & Higgins, M. (2000). Cause-Related Marketing: Ethics and the Ecstatic. Business and Society, 39(3), 304-322.

[11]Erdoğan, Z.; Gönüllüoğiu, S.& Özkaya, H. (2006). Kurumsal İmaj Oluşturulmasına İlişkin Bir Literatür Taraması. Pazarlama Dünyası, 2006-5, Eylül-Ekim,.46-53.

[12]Ülger, B. & Ülger, G. (2003). Yeni Binyılda Kurumsal Saygınlığın Anahtarı: İtibarın Yönetimi. Pazarlama Dünyası, 2003-5, Eylül-Ekim, 46-51.

[13]Peltekoğlu, F.B. (1998). Halkla İlişkiler Mesleğinde Toplumsal Sorumluluğun Önemi. İletişim Türkiye, Halkla İlişkiler Derneği Yayın Organı, 75. Yıl Özel Sayisi, Sonbahar, 48-50.

[14]Pappu, R.; Quester, P.G. & Cooksey, R.W. (2006). Consumer-Based Brand Equity and Country-of-Origin Relationships. European Journal of Marketing, 40(5/6), 696-717.

[15]Hoyer, W.D. & Brown, S.P. (1990). Effect of Brand Awareness on Choice for a Common, Repeat-Purchase Product. Journal of Consumer Research, 17(2), 141-148.

[16]MacDonald, E. & Sharp, B. (1996). Management Perceptions of the Importance of Brand Awareness as an Indication of Advertising Effectiveness, Marketing Research On-Line, 14(2),1-15. (www.citywest.unisa.edu.tr). [04.11.2006].

[17]Percy, L. & Rossiter, J.R. (1992), A Model of Brand Awareness and Brand Attitude Advertising Strategies. Psychology & Marketing, 9(4), 263-274.

[18]Romaniuk, J.; Sharp, B.; Paech, S. & Driesener, C. (2004). Brand and Advertising Awareness: A Replication and Extension of a Known Empirical Generalisation. Australasian Marketing Journal, 12(3), 70-80.

[19]Esch, F.R.; Langler, T.; Schrmtt, B.H. & Geus, P. (2006). Are brands Forever? How Brand Knowledge and Relationships Affect Current and Future Purchases. Journal of Product and Brand Management, 15(2), 98-105.

[20]Laurent; G.; Kapferer, J.N. & Roussel, F. (1995). The Underlying Structure of Brand Awareness Scores. Marketing Science, 14(3), 170-179.

[21]Özçelik, B. (2006). Spor Değil, Dizi Değil, Sosyal Projeler. Hürriyet Gazetesi İK, 17 Eylül, 14.

[22](2005). Human Development Indicators: Human Development Index. Human Development Report. (http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_HDI. pdf). [28.11.2006],

Kaynak Göster