Sosyal paylaşım ağlarının işbirlikli öğrenmede kullanımı: bir facebook uygulaması

Bu çalışmada sosyal paylaşım ağlarının, işbirlikli öğrenmeyi desteklediğini, değişen toplumsal yapı ve yaşam biçimi neticesinde ortaya çıkan bu ortamların işbirlikli öğrenmenin uygulanması için uygun bir zemin oluşturduğunu göstermek amaçlanmaktadır. Yetişkin eğitiminde, işbirliği içerisinde problem çözme becerisini geliştirmek için bu konuda önemli bir isim olan Schank’ın yöntemi örnek alınarak, amaçlı bir senaryo tasarlanmış, gereken içerik geliştirilmiş ve hazırlanan eğitim uygulaması yetişkin grubuna uygulanarak sonuçları değerlendirilmiştir. Bireylerin bilgi teknolojilerini kullanım yetkinlikleri ile işbirlikli öğrenmeye katılım istekleri arasındaki ilişki de incelenmiştir.

Using social media in collaborative learning: facebook application

The aim of this study is to show that online social networks support the collaboration in education and they are convenient for the use of collaborative learning methods. In order to achieve this, a goal based scenario was designed as a Facebook application with the aim of developing problem solving skills in collaboration for adult learners, then it was practiced by 100 adult learners and finally the results of implementation were analyzed. Furthermore, the study seeks the relation between the digital competence and decision making collaboration of the participants.

Kaynakça

[1] Arslan, R. (2009). Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilginin Artan Ekonomik Değeri ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri. Uluslararası Davraz Kongresi. Isparta.

[2] Griffin, P., Care, E., & McGaw, B. (2012). The changing role of education and schools. In Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 1-15). Springer Netherlands.

[3] Schank, R. (1994). Goal-based scenarios: A radical look at education. Journal of the Learning Sciences 3, 4, 429-453.

[4] Schank, R.C. (1990). Tell me a story: Narrative and Intelligence. Evanston, IL: Northwestern University Press.

[5] Çalışkan, H. (2007). Çevrim-içi (Online) Eğitimde Öğrenci Etkileşimi. http://aof20.anadolu.edu.tr/bildiriler/Hasan_Caliskan.doc (11.05.2011)

[6] Doğan, D., Duman, D. ve Seferoğlu, S.S. (2011). E-Öğrenme Ortamlarında Toplumsal Buradalığın Arttırılması için Kullanılabilecek İletişim Araçları. Akademik Bilişim 2011. 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi, Malatya

[7] Khan, B. H. (2001). A Framework For Web-Based Learning. In B. H. Khan (Ed.), Webbased Training. (Pp. 75-98). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

[8] Çakır, R. ve Yükseltürk, E. (2010). Bilgi Toplumu Olma Yolunda Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Yönetimi ve E-öğrenme Üzerine Teorik Bir Çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi. Mayıs 2010 Cilt:18 No:2 501-512

[9] Holmberg, B. (1995). The evolution of the character and practice of distance education. Open learning, 10(2), 47-53.

[10] Olpak, Y. Z. ve Çakmak, E. K. (2000). E-Öğrenme Ortamları için Sosyal Bulunuşluk Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_VI/haziran/y_z_olpak.pdf (11.05.2011).

[11] Schank, R. C. (2002). Designing world class e-learning: how IBM, GE, Harvard Business School, and Columbia University are succeeding at e-learning (p. 267). New York: McGraw-Hill.

[12] Wiberg, M. (Ed.). (2005). The Emerging Interaction Society. The Interaction Society [: Practice, Theories and Supportive Technologies. IGI Global.

[13] Öğüt, S. & Dilmen, N. E., (2010). Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları. MÜ Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Konferansı Bildiri Kitapçığı.

[14] Murray, C. (2008). Schools and Social Networking: Fear or Education?. Synergy Perspectives: Local. Vol. 6 Issue 1, pp. 8-12.

[15] Short , J. , Williams , E. , & Christie , B. ( 1976 ). The social psychology of telecommunications . London : John Wiley & Sons .

[16] Kesim, E. ve Ağaoğlu, E. (2007). A Paradigm Shift in Distance Education: Web2.0 And Social Software. http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde27/articles/article_4.htm (11.05.2011).

[17] Sentürk, Ü. (2008). Enformasyon Toplumunda Eğitimin Yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Yaz 2008, 6(3), 487-506.

[18] Kumar, K. (1995). From Post-Industrial to Post-Modern Society. Oxford: Blackwell, pp. 6-35.

[19] Özden, Y. (2005). Eğitimde Yeni Değerler: Eğitimde Dönüşüm. Geliştirilmiş Altıncı Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

[20] http://www.p21.org (21st century skills http://www.p21.org); Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATCS))

[21] Yıldırım, R. (2001). Öğrenmeyi Öğrenmek. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

[22] Bereiter C. (2002). Education and mind in the knowledge society. London: Lawrence Erlbaum Associates.

[23] Schank, R.C., Fano, A., Bell, B. ve Jona,M. (1994). The Design of Goal-Based Scenerios. The Journal of the Learning Sciences. 3(4), 305-345.

[24] Bereiter, C. ve Scardamalia, M. (2003). Learning to Work Creatively with Knowledge. In E. De Corte, L. Verschaffel, N. Entwistle, & J.31 van Merriënboer (Eds.), Powerful learning environments. Unra- veling basic components and dimensions. (Advances in Learning and Instruction Series). Oxford, UK: Elsevier Science.

[25] Shank, R. C., Berman, T. R., & Macpherson, K. A. (1999). Learning by doing. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. II, ss. 81- 161). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

[26] Jonassen, D.H. & Hernandez-Serrano, J. (2002). Case-based reasoning and instructional design: Using stories to support problem solving.Educational Technology: Research and Development, ss.65-77.

[27] Anderson, C.M., Martin, M.M., ve Infante, D.A. (1998). Decision Making Collaboration Scale: Tests Of Validity, Communication Research Reports. 15:3, 245-255.

[28] Heppner, P.P. ve Peterson, C.H. (1982). The Development And Implications Of A Personal-Problem Solving Inventory. Journal Of Counseling Psychology. 29, 66-75.

[29] Akkoyunlu, B., Soylu, M. Y., & Çağlar, M., (2010) Üniversite Öğrencileri İçin “Sayısal Yetkinlik Ölçeği” Geliştirme Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğİtim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of Educati- on) 39: 10-19

Kaynak Göster