SİYASETTE MARKALAŞMAK: 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARININ SİYASAL MARKA OLARAK KONUMLANDIRILMASININ ANALİZİ

Siyasette markalaşma, günümüz siyaset ortamında gerekli bir hale gelmiştir. Rekabet, siyasal ortamda artmıştır. Birçok aktörün yer aldığı siyasal ortamda, 'aday bazlı markalaşma' gereği ön plana çıkmıştır. Markalaşma, farklılaşmanın, hedef kitlede bir farkındalık yaratmanın gereğidir. Bunun bilincinde olan siyasal liderlerin çoğu 'siyasette markalaşma' yoluna gitmişlerdir. Bu çalışmada amaç, markalaşmanın siyasal iletişim açısından gerekliliğini ve önemini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki adayların her birinin siyasal marka olarak konumlandırılmasının analizi, çalışmayı desteklemesi açısından yapılacaktır. Partilerin iletişim faaliyetleri, parti programları, lider profilleri gibi kavramlar siyasi adayın konumlandırmasında önemli etkenlerdir. Bu nedenle, adayların konumlandırma analizi, bu etkenler göz önüne alınarak yapılacaktır

BRANDING IN POLITICS: POSITIONING ANALYSIS OF THE 2014 PRESIDENTAL ELECTION CANDIDATES AS POLITICAL BRAND

Political branding, is necessary in our political environment. Competition has increased in the political environment. 'Candidate-based branding ' to the fore in political environment that consist many actors. Branding, necessary for differentiation, by creating an awareness of the audience. Most of the political leaders, who conscious of this, ' gone ' way of branding in politics. The aim of this study is the reveal the importance and need of branding for political communication. In this study, the 2014 presidential elections will be discussed as it represent at first . The positioning analysis of each candidates who as political brand will be done for support the study. Communication activities of the party, party programs, leaders profiles, etc. concepts are important factors for the placement of political candidates. Therefore, positioning analysis of candidates, will be taken into consideration with these factors

Kaynakça

[1] Gürbüz, Esen ve İnal, M. Emin,(2004).Siyasal Pazarlama, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

[2] Uztuğ, Ferruh (2007). Siyasal İletişim Yönetimi, İstanbul: MediaCat Yayınları

[3] Tan, Ahmet (2002). İlke ve Uygulamalarıyla Politik Pazarlama, İstanbul:Papatya Yayıncılık

[4] Kapani, Münci (2012). Politika Bilimine Giriş, İstanbul: Bilgi Yayınevi

[5] Şentürk Özer Leyla, Yücel Nergis (2004). The Relation Between Marketing Concept and Relationship Marketing, Hacettepe Üniversitesi, Cilt: 2, Sayı: 22, 55-72

[6] Bongrand, Michel, (1991). Politikada Pazarlama, Çev. Fatoş Ersoy, Ankara: İletişim Yayınları

[7] Okumuş, Abdullah (2007). Pazarlama Anlayışında Siyasal Pazarlamanın Yeri Ve Pazar Konumlarına Göre Siyasi Partilerin Stratejik Analizi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17, http://www. abdullahokumus.com(10.07.2014) 157-172

[8] Gardner Hanne, Tsianti Maria, (2002). Political Marketing Process Model, Manchester University Press, 1-19

[9] Baines, Paul, Harris, Phil and Lewis, Barbara (2002). The Political Marketing Planning Process: improving image and message in strategic target areas, Marketing Intelligence and Planning, 6-17

[10] Şentürk, Hulusi (2007). Politik Pazarlama, 68-73

[11] Wring, D. (1996). Political Marketing and Party Development in Britain: A "Secret" History", European Journal of Marketing, 92-103

[12] Blythe, Jim (2001). Pazarlama İlkeleri, Çev. Yavuz Odabaşı, İstanbul: Bilim Teknik Kitabevi

[13] Can, Emel (2007). Marka ve Marka Yapılandırma, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, http://dosya.marmara.edu.tr/ikf/iib (14.11.2014), 225-237

[14] Altıntaş, M. Hakan (2001). Politik Pazarlama ve Politik Pazarlamada Yer Alan Konular Üzerine Genel Bir İnceleme, Amme İdare Dergisi, Cilt 34, Sayı 1, http://yayin.todaie.gov.tr, 33-50

[15] Chandler, J. Owen, M. (2002).Introduction: the nature of brands. Developing Brands with Qualitative Market Research, California, 2-24

[16] Karataş Ezgi, Özgüven Nihan (2010). Genç Tüketicilerin Marka Kişiliği Algılamalarının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: Mcdonald's ve Burger King, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 11, http://sbedergi.sdu.edu.tr (16.10.2014), 139-163

[17] Aziz, Aysel (2013). Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayıncılık

[18] Oliver R.L.(1999). Whence Consumer Loyalty, Journal of Marketing, Sayı: 63, 33-44.

[19] Toksarı, Murat (2013).Seçmen Nezdinde Siyasal Partilerin Marka Değerinin Belirlenmesi: Kırıkkale Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume:6, Isssue:3, 1355-1388

[20] Bayraktaroğlu, Gül (2002). Geleneksel Pazarlamada Politik Pazarlamanın Yeri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, http://www.sbe.deu.edu.tr (13.04.2014), 58-82

[21] Sonies, Sarah (2011).Consumer Branding in Politics: A Comparison of Presidents Ronald Reagan and Barack Obama, American University, 1-49

[22] Uztuğ, Ferruh(2003). Siyasal Marka Konumlandırma ve Siyasal Mesaj Stratejileri İlişkisi: 1991-1995-1999 Seçimleri Türkiye Siyasal Reklam Mesaj Türleri Analizi, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, http://www. sbe.seu.edu.tr , (27.11.2014), 4-19

[23] Arlı, Erdal (2012). Konumlandırma Stratejilerinin İşletme Performansı İle İlişkisi: Liman İşletmecili- ğinde Bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Cilt 19, Sayı 2, http:// www2.cbu.edu.tr, (29.11.2014) , 110-127

[24] Özer, Alper (2007) Stratejik Açıdan Konumlandırma, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi

[25] Coşkun Vahap, Özipek Berat, Yılmaz Murat (2014). Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçim Stratejilerinin Analizi, SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü), No 1, http://www.sde.org.tr/tr/news/analiz/47 (20.10.2014), 1-16

[26] Çarkoğlu, Ali (2014). Cumhurbaşkanın Adaylarının Seçim Stratejileri, www.aljazeera.com.tr (03.01.2015)

[27] http://www.radikal.com.tr/politika/logosu (01.12.2014)

[28] http://www.sabah.com.tr/gundem (01.12.2014)

[29] Özçelebi, O.Suat (2011). Bir Siyasal Marka Olmak!, The Brandage Dergisi, Sayı 28, http://kayitsizkalamamak.blogspot.com.tr (27.11.2014)

[30] http://www.haberturk.com (30.11.2014)

[31] Alptekin, Hüseyin (2014). Selahattin Demirtaş'ın Siyasal Anlamı, SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), Sayı 104, www.setav.org, (03.01.2015), 1-24

[32] Özçelebi, O.Suat (2014). Cumhurbaşkanı Seçimleri ve Seçim Kampanya Değerlendirmesi, http://sita. com.tr, (04.01.2015)

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

2.6b 800

Sayıdaki Diğer Makaleler

ULUSLARARASILAŞMANIN MARKALAŞMADAKİ İTİCİ GÜCÜ: İNCİ AKÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ASİYE AYBEN ÇELİK, TUĞÇE DANACI, Meltem ONAY

SİYASETTE MARKALAŞMAK: 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARININ SİYASAL MARKA OLARAK KONUMLANDIRILMASININ ANALİZİ

Emel KARAYEL BİLBİL, Nevra ÇELİKKOL

TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMALARININ ODAĞI NEDİR? - Yazın Üzerine Bir İnceleme

GÜL ESER, MÜGE LEYLA YILDIZ

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLAL ALGISI VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İHSAN YİĞİT

FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE MİKROEKONOMİK POLİTİKAL AR: BASIN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AYŞENUR AKYAZI

İSLÂM / ARAP AHLÂKININ YAPISAL SOY KÜTÜĞÜ - Muhammed Âbid el-Câbirî Bağlamında -

MUHAMMED COŞKUN

TÜKETİCİLERİN LÜKS MARKALARIN TAKLİTLERİNİ SATIN ALMA SEVİYELERİ AÇISINDAN FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

NİL ENGİZEK, AHMET KEMAL ŞEKERKAYA

TÜRKİYE'DE GIDA SEKTÖRÜNDE KURUM KİMLİĞİ VE KRİZ İLETİŞİMİ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

G. Banu KIYAT DAYANÇ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İÇ GİRİŞİMCİLİK (GİRİŞİMSEL PERFORMANS) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KAYSERİ İMALAT SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA

A. Asuman AKDOĞAN, AYŞE CİNGÖZ

HİLE ÜÇGENİ FAKTÖRLERİNİN KANAAT FONKSİYONLARI İLE TAYİNİ: BİR TÜRKİYE UYGULAMASI

ALPER KARAVARDAR