Sanayi İşletmelerinde Uygulanan Maliyet Muhasebesi Politikalarının Araştırılması: Kayseri Örneği

Özet: İşletmelerdeki maliyet muhasebesi uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bunlara; maliyetlerin fiili ya da tahmini rakamlara dayanması; tam, değişken veya normal maliyetleme uygulaması; stok izleme ve değerleme yöntemleri; birleşik maliyetlerden ortak ve yan ürünlere pay verme usulleri; genel üretim maliyetlerinin ikinci ve üçüncü dağıtımında kullanılan yöntemler ve dağıtım anahtarları seçimi gibi politikalar örnek gösterilebilir. Yöntemlerdeki farklılıklar tabiatıyla işletmenin mali tablolarını doğrudan etkilemektedir. Etkinin büyüklüğü ve yönü ise seçilen politikaya bağlı olmaktadır. Kayseri'de faaliyette bulunan ve 150'den fazla personel istihdam eden büyük ölçekli sanayi işletmelerindeki maliyet muhasebesi uygulama politikalarına ilişkin yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, bazı politikaların işletmelerde yoğunlukla uygulandığı, bazı politikaların uygulanmasında ise dağınıklık olduğu tespit edilmiştir. Hatta aynı sektörde yer alan işletmelerin bile farklı politikalar tercih ettikleri belirlenmiştir.

A Research on Cost Accounting Policies in Manufacturing Businesses in Kayseri

Abstract: There are a variety of alternatives on applications of cost accounting. These alternatives can be exampled as below. Whether cost is based on actual or predetermined; which costing alternatives will be selected within absorption, variable and normal costing; which one will be selected regarding inventory tracing and valuation methods; which methods will be preferred considering cost allocation in joint product costing, which method will be used in cost allocation in service departments. Use of different methods will affect financial statements. The importance and direction of the effect will be based on preferred policies. This research is carried on the large-scale manufacturing firms having over 150 employees in Kayseri. It concludes that some cost accounting policies have been used commonly while others have been used less by the businesses. In some examples, it is observed that some businesses in the same sector have used different cost accounting policies.

Kaynakça

[1] Civelek, M. & Özkan, A. (2004). Temel ve Tekdüzen Maliyet Muhasebesi. Ankara: Detay Yayınları.

[2] Horngren, C.T.; Foster, G. & Datar, S.M. (1997). Cost Accounting — A Managerial Emphasis, 9th Ed. London: Prentice Hall.

[3] Atkinson, A.A.; Banker, R.D.; Kaplan, R.S. & Young, S.M. (1997). Management Accounting. 2nd Ed. London: Prentice Hall.

[4] Kartal, A.; Sevim, A. & Gündüz, H.E. (2004). Maliyet Muhasebesi. Yayın No: 1524. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

[5] Büyükmirza, K. (2000). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi-Tekdüzene Uygun Bir Sistem Yaklaşımı. 8. Baskı. Ankara: Barış Kitabevi Yayını.

[6] Garrison, R.H. & Noreen, E.W. (2000). Managerial Accounting. 9th Ed. New York: Irwin McGraw-Hill.

[7] Barfıeld J.T.; Raiborn, C.A. & Kinney, M.R. (1998). Cost Accounting Traditions and Innovations. 3rd Ed. Cincinnati: South-Western College Publishing.

[8] Civelek, M. (2002). Maliyet Muhasebesi - Sorunlar-Sorular— Cevaplar. Ankara: Detay Yayınları.

[9] Basık, O. (1989). Safha Maliyetinde Fire Sorunu. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 55-56, 13-26.

[10] Pekdemir, R. (1998). Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Genel İmalat Maliyetleri. Yayın No: 17. İstanbul: Tesmer Yayını.

Kaynak Göster