Medya işletmelerinde denetimin finansal yönetimdeki önemi

Bu çalışmanın amacı özellikle bağımsız dış denetimin medya işletmelerinde oynadığı rolün önemini araştırmaktır. Medya sektöründeki işletmeler değişik niteliğe sahiptir. Medya yöneticilerinin bu şirketlerin sosyal sorumluluklarını, ekonomik, politik ve toplumsal alanlardaki etkilerini dikkate almaları gerekir. Bağımsız dış denetimin Türkiye’deki medya endüstrisindeki yöneticiler, finansal bilgileri kullananlar, ulusal ve uluslararası yatırımcılar, ortaklar, ulusal ve uluslararası kredi kuruluşları ile müşteriler, devlet ve diğer ilgili gruplar yönünden önemi detaylı şekilde açıklanmıştır. Bir medya holdinginin bağımsız denetimden geçmiş konsolide gelir tablosu ve konsolide bilançosu örnek olarak verilmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerle uluslararası finansal raporlama standartlarına sağlanan uyum incelenmiştir. Türkiye’deki medya kuruluşlarının iç kontrol sistemleriyle periyodik iç denetim mekanizmalarını geliştirmeye çalışmalarının, hata ve yanlışlıkların önlenmesi kadar etkili bir finansal yönetimin de gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Aslında etkili bir iç denetim sistemi bağımsız dış denetçilerin, denetim sürecinde uygulayacağı prosedürün derinliğini de belirlemektedir. Çağdaş profesyonel yöneticiler iyi bir finansal performans için bağımsız dış denetçilerin hazırladıkları raporlara önem vererek gerekli değerlendirmeleri yaparlar.

The importance of auditing for financial management in media companies

The aim of this study is to analyze the important role of the independent external auditing for media organizations. The nature of the companies in media sector is different. Their social liabilities and the effects on economic, political, social areas should be taken into account by the managers. The important role of independent external auditing in Turkish media industry for external financial information users, national and international creditors, customers, stockholders, national and international investors, government and other interest groups is explained in detail. The basic financial statements such as the consolidated balance sheet and the consolidated income statement of a media holding subject to external auditing is given as examples. New Turkish Commercial Law and the other related new legal regulations providing international uniform financial reporting standards are also analyzed. It is also mentioned that Turkish media organizations which are recently developing their internal control systems and periodic internal auditing, not only to prevent errors and irregularities, but also to carry out efficient financial management. In fact the efficient internal auditing determines the extent of external auditing procedures to be applied by the independent external auditors. The results of the reports prepared by the independent external auditors are given importance by professional contemporary managers in order to have a good financial performance.

Kaynakça

[1] Picard, R. G., (2002). The Economics and Financing of Media Companies, Fordham University Press, USA, s. 156.

[2] Fred, W., Copeland, J. and Thomas, E., (1989). Managerial Finance, The Dryden Press, USA, s. 8.

[3] Dâi, T. U., (1990). Financial Accounting, Principles and Turkish Accounting Practices, Marmara Üni- versitesi Yayınları No:491. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No:387, İstanbul, s. 9,11.

[4] Dâi, T. U., (2008). Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı, Beta, İstanbul, s. 121-122, 270.

[5] Picard, R. G., (1989). Media Economics, Concepts and Issues, Sage Publications, New York.

[6] Ricchiute, D. N., (1998) Auditing Concepts and Standards, South Western Publishing Co, Ohio s. 211.

[7] IFRS, (2013). “Adoption BY Country PwC”, http://www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting/publicati- ons/ifrs-status-country.jhtml. 12.08.2013.

[8] T.C. Resmi Gazete, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu. (27846), 13.01.2011.

[9] T.C. Resmi Gazete, Bağımsız Denetim Yönetmeliği. (28509), 26.12.2012.

[10] TÜSİAD, (2012). “Uygulama Örnekleriyle Birlikte A’dan Z’ye Denetim Komiteleri”, http://www.tusiad. org.tr/__rsc/shared/file/A-dan-Z-ye-Denetim-Komiteleri.pdf. 22.08.2013.

Kaynak Göster