KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Toplumsal konulara ve sorunlara karşı olan duyarlılık gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum, işletmeleri toplumsal konulara daha çok dahil olmaya ve bu konulardaki sorunlara çözümler getirmeye sevketmektedir. Bu sebeple kurumsal sosyal sorumluluk, her geçen gün firmaların iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tüketici satın alma niyetiyle olan ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın yan amacı doğrultusunda kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tüketicilerin satın alma niyetine olan etkisi de incelenmiştir. Çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının satın alma niyetiyle ilişkili olduğu gözlenmiştir. Çalışma sonuçlarına dayanılarak, işletmelere, farklı paydaş gruplarının kurumsal sosyal sorumluluk konularındaki beklentileri ile örtüşecek biçimde, sorumlu davranmaları önerilmektedir

A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CONSUMER PURCHASE INTENTION

Sensitivity towards social issues and problems is increasing day by day. This situation drives corporations to get more involved in social issues and propose solutions for the social problems. Therefore, corporate social responsibility is becoming an indispensable part of the business processes of firms. The aim of this study is to examine the relationship between corporate social responsibility and purchase intention. Also the effect of the corporate social responsibility on consumer purchase intention is examined. At the end of this study, it is observed that, corporate social responsibility and purchase intention is correlated. According to the research results, it is suggested that, corporations should be responsible to satisfy the expectations of different stakeholder groups

Kaynakça

[1] Lazer, W. Kelley, E. J.(1973). Social Marketing: Perspective And Viewpoints, Illions: Rıchard D. Irwin Inc

[2] Tığlı, M. Pirtini S. ve Çelik C. (2007). Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Genç Tüketi-cilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Araştırma, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri (Hakemli) Dergisi, 7 (27), 83-93.

3] Hall, S. Lumley, B. ve Mclennan, G. (1985). Siyaset ve İdeoloji, (çev. Sadun Emrealp), Harvard Business Review, 1, 282-289.

[4] Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Reserach, Reading, MA: Addison Wesley.

[5] Kotler, P. & Armstrong, G. (1996). Principles of Marketing, 7Th ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

[6] Kotler, P. & Zaltman, G. (1971). Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, Journal of Marketing, 35, 11.

[7] Andreasen, A. R. (1994). Social Marketing: Definition and Domain Journal of Puclic Policy and Marketing, 13, (1), 108-114

.[8] Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları, İstanbul: Beta Yayım Dağıtım.

[9] Eser, Z. & Özdoğan, F.B. (2006). Sosyal Pazarlama: Toplumun Refahı ve Kaliteli Yaşamıİçin, Ankara: Siyasal Kitapevi.

[10] Cemalcılar, İ. (1988). Sosyal Pazarlama ve Bir Örnek: Sigarayı Bırakma Kampanyası, Pa-zarlama Dünyası, Ocak/Şubat, 4.

[11] Gruning, E. & White, J. (2005 ). Halkla İlişkiler Kuram ve Uygulamasında Dünya Görüşle-rinin Etkisi, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, (Ed.Serra Görpe, Çev. Elif Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları.

[12] Bartol, K.M. & Martin D.C. ( 1994 ). Management. 2.baskı. New York: Mc.Graw Hill

[13] Grigsby, D. & Stahl, M. J. (1997). Strategic Management: Total Quality and Global Compe-tition. Cambridge, MA: Blackwell Publications

.[14] Graves, B. S. & Wddock, A. S. (1994) The Social Responsibility Attracts Investors, Acamedy of Management Journal, 4, 371.

[15] Vural, Z. B. & Çoşkun, G. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik, Gümüşhane Üni-versitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1, 64.

[16] Halıcı, A. (2001). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri ve Çanakkale İlinde Bir Araş-tırma, Celal Bayar Üniversitesi Ì.Ì.B.F. Dergisi, 9 (1), 5-14.

[17] Smith, C. (1994). The New Corporate Philantrophy ,Harward Business Review, 72 (3), 105-107

[18] Kadıbeşegil, S. (2006). İtibar yönetimi: İtibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz mi var?, İstanbul: MediaCat Kitapları.

19] Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Resposibility: Toward the moral Management of Organizational Stakeholder, Business Horizon, 34 (4), 1-9

[20] Ferrell, O. C. & Friedrich, J. (1994). Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, 2nd ed., Boston: Houghton Mifflin Company.

[21] Lantos, G.P. (2001). The Boundaries of Strategic Corporate Responsibility, The Journal of Consumer Marketing, 18 (7), 595-632.

[22] Aktan, C. C. & Börü, D. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (Editör: Coşkun Can Aktan), İstanbul: İgiad Yayınları.

[23] Kotler, P. & Lee, N. (2005). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: MediaCat

[24] Varadarajan, P. R. & Anıl, M. (1988). Cause Related Marketing: A Coaligment Of Marketing Strategy, Journal Of Marketing, 52 (3), 5.

[25] Ural, E. (2005). Stratejik Halkla İlişkiler, İstanbul: Birsen Yayınevi.

26] Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2002). The competitive advantage of corporate philanthropy, Harvard Business Review, 80 (12), 5-7.[

27] Gilder, D. Schuyt, T. ve Breedijk, M. (2005). Effects of Employee Volunteering Program on the Work Force: The ABN-AMRO. Case, Journal of Business Ethics, 61, 144-160.

[28] Onaran, B. Uyar, A. ve Avan, A. (2013). Eğitim Destekli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tüketici Algılamaları, Internatıonal Journal Of Economıcs And Busıness Research, 4 (3), 130-157.

[29] Mucuk, İ. (2004), Pazarlama İlkeleri, 14. Basım, İstanbul: Türkmen Kitapevi.

[30] Schiffman, L. G. ve Kanuk, L. L. (2004), Consumer Behavior, 8. Ed., USA: Pearson Prentice Hall.

[31] Aksoy, R. (2009). İnternet Ortamında Pazarlama, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

[32] Assael, H. (1993). Marketing Principles &Strategy (2. Ed.). USA: The Dryden Press.

[33] Howard, J. A. (1994). Buyer Behavior in Marketing Strategy (2. ed.). New Jersey: Prentice Hall.

[34] Odabaşı, Y. & Barış, G. (2002). Tüketici Davranışı, İstanbul: Medicat Akademi.

[35] Solomon, M. R. (2013). Consumer Behavior-Buying, Having and Being, 10. ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson İnternational Edition.

[36] Yükselen, C. (2010). Pazarlama. Ankara: Detay Yayıncılık.

[37] Kotler, P. (2000). Marketing Management (10. Ed). London: Prentice-Hall Inc.

38] Malhotra, N. K. (2002). Basic Marketing Research: Applications to Contemporary Issues, Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

[39] Bruner G. C. (2009). Marketing Scales Handbook: Compilation of Multi-Item Measures for Consumer Behavior & Advertising Research. Illinois: GCBII Productions

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.1b 261