Intermodal taşımacılığın maliyet avantajları: Karayolu-denizyolu entegrasyonu üzerine bir araştırma

Dünya üzerinde uluslararası ticaret her geçen gün gelişmektedir. Küresel pazarlardaki yoğun rekabet ortamında işletmeler kar marjlarını arttırmak için ticari bakış açılarında ve yöntemlerinde değişiklikler yapmaktadır. Toplam maliyetlerin düşürülmesi ve zaman faktörü açısından, günümüzde üreticiler tarafından lojistik hizmetlerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda üreticilerin talepleri lojistik işletmelerinin operasyonlarına da etki etmektedir. Lojistik işletmelerinin müşterilerine rekabet avantajı oluşturacak bir taşıma fiyatı sunabilmesi için finansal durumlarını analiz etmeleri ve maliyetlerini kontrol altında tutmaları gerekmektedir. Taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ile birlikte çevreye verilen zararın azaltılması için tüm taşıma türlerinin üstün yönlerinden yararlanarak birden fazla taşıma türünü bir araya getiren intermodal taşıma sistemi önem kazanmaktadır. Bu araştırma kapsamında öncelikle intermodal taşımacılıkla ilgili temel konular açıklanarak, taşıma türlerinin entegrasyonunda etkili olan etmeler ortaya konulmaktadır. Lojistik işletmelerinin maliyet yönetimi hakkında bilgi verilmektedir. Intermodal taşımacılıkta taşıma maliyetlerinin analizine yönelik karayolu taşımacılığına alternatif olarak karayolu-denizyolu entegrasyonu üzerine güzergah maliyetlerinin karşılaştırılması açısından örnek bir uygulama yapılmaktadır.

Cost benefits of intermodal transportation: A research on road and maritime integration

International trade globally develops day by day. In highly competitive global markets, companies make changes in their trading perspectives and methods in order to increase their profit margin. Currently, suppliers recognize the importance of logistics services better in terms of diminishing total costs and time factor. In this sense, demands of suppliers also influence operations of logistics companies. Logistics companies are supposed to analyze their financial conditions and keep their costs under control for offering a transportation price that creates a competitive advantage to their customers. In order to decrease transportations costs and to minimize environmental damage, intermodal transportation that utilizes superior aspects of each transportation modality gains importance. In the present study, firstly basic points of intermodal transportation are explained and factors that affect integration of transportation modalities are identified. Also, information is given on cost management of logistics companies. Moreover, in terms of analyzing transportation costs in intermodal transportation, a sample application is conducted for comparing route costs in road transportation and integration of road and maritime transportation.

Kaynakça

[1] Johnson, J.C., Wood, D.F., Wardlow, D.L. ve Muphy, P.R. (1999). Contemporary Logistics. New Jersey: Prentice Hall.

[2] Council of Supply Cahin Management Professionals, (http://cscmp.org/), [15.09.2012].

[3] Yarmalı, Ö. (2012). Lojistikte Pazarlama. Ankara: Nobel Yayıncılık.

[4] Lambert, D.M., Stock, J.R. ve Ellram, L.M. (1998). Fundamentals of Logistics Management. Singapore: Irwin/McGraw-Hill.

[5] Erdal, M. (2011). Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş. İstanbul: Beta Yayınları.

[6] UNCTAD Secreteriat. (2001). Implementation of Multimodal Transport Rules. (http://unctad.org/en/ docs/posdtetlbd2.en.pdf), [13.08.2013]

[7] UNECE. (2012). Working Party on Intermodal Transport and Logistics Terms of Reference. (http:// www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp24/tor/ToR-WP24e.pdf), [11.08.2013]

[8] UNECE. (2001). Terminology on Combined Transport. NewYork and Geneva: United NationsPublica- tionas.

[9] Küçük, O. (2012). Uluslararası Lojistik. Ankara: Detay Yayıncılık.

[10] Bowersox, D.J., Closs, D.J. ve Cooper, M.B. (2007). Supply Chain Logistics Management. Singapore: Mc Graw Hill.

[11] Infante, D., Paletta, G. ve Vocaturo, F. (2009). A ship- truck intermodal transportation problem. Journal of Maritime Economics and Logistics, 11(3), 247-259.

[12] Levi, D.S., Kaminsky, P. ve Levi, E.S. (2004). Managing the Supply Chain. Singapore: Mc Graw Hill.

[13] Woodburn, A. (2012). Intermodal rail freight activity in Britain: Where has the growth come from. Research in Transportation Business&Management: Airport Management, 5, 16-26.

[14] Saatçioğlu, C. (2011). Ulaştırma Ekonomisi Teori ve Politika. Ankara: Gazi Kitabevi.

[15] Ertem, M.A. (2011). Forecasting Day of Week Volume Fluctuations In the Intermodal Freight Transportation. Proceedings of the Industrial Engineering Research Conference, Reno.

[16] Lee, E. (2009). Considering Impedance for Intermodal Freight Transportation. Proceedings of the In- dustrial Engineering Research Conference, Miami.

[17] Erdal, M. (2005). Küresel Lojistik. İstanbul: Utikad Yayınları.

[18] Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim. İstanbul: Avcıol Basım Yayım.

[19] Berk, N. (2007). Finansal Yönetim, İstanbul: Türkmen Kitapevi.

[20] Bocutoğlu, E., Berber, M. ve Çelik, K. (2007). Genel İktisada Giriş. Trabzon: Derya Kitapevi.

[21] Ballou, R.H. (1998). Business Logistics Management. New Jersey: Prentice Hall.

[22] Macharis, C., Van Hoeck, E., Pekin, E. ve Van Lier, T. (2010). A decision analysis framework for inter- modal transport: Comparing fuel price increases and internalisation of external costs. Transporta- tion Research Part A Policy and Practice, 44(7), 550-561.

[23] Road Transport Framework. Measuring Road Transport Performance. (http://www.worldbank.org), [12.11.2004].

[24] Stackhouse, S. (2008). Fueling Change in Intermodal Transportation. Area Development, 43(4), 18.

[25] Erdal, M. ve Saygılı, M. (2007). Lojistik İşletmelerinde Yönetim-Organizasyon ve Filo Yönetimi. İstan- bul: Utikad Yayınları.

[26] Koopman, G.J. (1997). Long-term challenges for inland transport in the European Union:1997-2010. Journal of Energy Policy, 25, 1151-1161.

[27] Craig, A.J., Edgar, E.B. ve Sheffi, Y. (2013). Estimating the CO2 intensity of intermodal freight transpor- tation. Transportation Research, Part D, 22, 49-53.

[28] Veen-Groot, D.B. ve Nijkamp, P. (1999). Globalisation, transport and the environment: new perspec- tives for ecological economics. Journal of Ecological Economics, 31, 331-346.

[29] Wood, D.F., Barone, A., Murphy, P. ve Wardlow, D.L. (2002). International Logistics. New York: Ama- com

[30] Proost, S. ve Van-Dender, K. (2012). Enegy and environment challenges in the transport sector. Economics of Transportation, 1, 77-87.

Kaynak Göster