FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE MİKROEKONOMİK POLİTİKAL AR: BASIN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Genel anlamda bakıldığında kriz dönemlerinin işletmeler için de bir dönüm noktası oluşturduğu söylenebilir. Sözlük anlamlarında negatif bir anlam taşımasının yanında, kriz dönemleri işletmeler için bir fırsat yaratma periyodu olarak da değerlendirilebilmektedir. Günümüze kadar yaşanan pek çok örnekte de görüldüğü üzere plansız bir süreç olan kriz bazen ani olabildiği gibi bazen de geliş sinyallerini piyasa aktörlerine verebilmektedir. Açık bir sistem olan işletmelerin bu özelliğinden dolayı kendini çevreden soyutlaması mümkün gözükmemektedir. Açık sistemlerin kapalı sistemlere göre en büyük avantajı ve özelliği ise çevresel değişikliklere direnebilme çabasıdır. Ekonomik krizler küreselleşmenin de etkisiyle günümüzde etkilerini giderek daha fazla hissettirmekte, hatta giderek artan bir seyir izlemektedir. Ekonomik krizden farklı olarak işletmelerin iç koşulları ile ilgili olan finansal kriz dönemlerinde işletmelerin finansal açıdan ayakta durabilmesi için finansal kriz yönetimi önem kazanmıştır. Kriz periyodlarının sıklaşması neticesinde işletmelerin finansal yönetim politikaları belirlemeleri ise artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında öncelikle genel anlamda kriz ve finansal kriz kavramları açıklandıktan sonra finansal krize yol açan faktörler irdelenecektir. Basın işletmeleri özelinde ise bu işletmelerin finansal yapıları, finansal sorunları ve finansal kriz göstergeleri özetlendikten sonra finansal krizlerin aşılmasında alınacak önlemler mikro ekonomik çerçevede işlenecektir. Örnek olay kapsamında borsada işlem gören basın DYH'in 2009-2010-2011 yıllarına ait bilanço ve gelir tabloları üzerinden analize yer verilecektir

MICROECONOMIC POLICIES IN FINANCIAL CRISIS PERIODS: A RESEARCH ON PRESS COMPANIES

Crisis periods creates milestones for press companies. Although the crisis concepts has a negative meaning at the same time crisis periods could be see as an opportunity period. As an unplanned process crisis sometimes could be suddenly and sometimes show indicators to the market players. As an open system companies can not isolate themselves from environment. In contrast to open systems close sytems has advantage of resistance to the environmental changings. Financial crisis does not stop following to companies additionally increases the intensity. Financial crisis management is so important for companies to be left standing in financial crisis periods. Because thickinings of crisis periods to state a financial management policy is a necessity, In this study first of all crisis and financial crisis concepts will be explain briefly then factors that cause to financial crisis will be semtinize. After the summarizing of financial structures of press companies precautions that takes against to the financial crisis will be explain in the frame of microeconomics. In the case study income statement and balance sheet of a media company will be analyse

Kaynakça

[1] Callum H., (2000), Asya Çöküyor: Asya Krizi ve Sonrası (Çev:Meral GÜNENÇ), Alfa Yayınları, İstanbul.

[2] Chomsky N.,Demirer T., Orhangazi Ö., Özgür G., Özbudun S., Sarı C., (2010) Kriz, Kapitalizm, İsyan, Ütopya Yayınevi, Ankara.

[3] Bernard R., (1991), İktisadi Kriz Kavramları, (Çev.Nurhan YENTÜRK), İletişim Yayınları, İstanbul.

[4] Çetin H., (2009), "Kriz Yönetimi ve İşletmeler Açısından Alınacak Önlemler", 6.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Avcı Ofset Basımevi, İstanbul.

[5] Titiz İ., (2003), "Kriz Dönemi Yönetsel Kararların Kriz Sonrası İşletme Stratejileri Üzerine Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C.8, Isparta.

[6] Sümer H.- Pernsteiner H., (2009), Kriz Yönetimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

[7] Sayılgan Ş. - Toprak C. - ÜNSALAN Ç., (2011), Ekonomi Gazetecisinin El Kitabı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları, İstanbul.

[8] Pekkaya M.(2006), "Kar Payı Dağıtımının Şirket Değeri Üzerine Etkisi: İMKB 30 Endeks Hisselerine Bir Analiz", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, İstanbul.

[9] Yamak O., (2007), Üretim Yönetimi, 5. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

[10] Sayılgan G.- Coşkun E., (2009) "Finansal Sıkıntılı Şirketlerde Yeniden Yapılandırma Süreçleri ve Yeniden Yapılandırma Süreçlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64-2, Ankara.

[11] İnuğur M.N., (1993), Basın Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul.

[12] Berberoğlu G.,(1991),Basın İşletmeciliği, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:34, İstanbul.

[13] Sayılgan Ş., (2005), "Basın İşletmelerinin Ekonomisi", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:22, İstanbul.

[14] Bulunmaz B., (2010), " Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı ve 2001 Krizi Öncesi ve Sonrası Reklam Gelirlerinin Analizi", İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:86, Yıl:24, Ocak 2010, s.58-59, ss:49-67

[15] Dai U., Kara T., (2002), "Basın İşletmelerinde Finansal Yönetimin Önemi", İstanbul Üniversitesi İleti- şim Fakültesi Dergisi, Cilt I, Sayı 12, İstanbul.

[16] Coşkun E., (2006), Finansal Sıkıntı Maliyetleri ve Yeniden Yapılandırma Sonrası Şirket Performansı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara.

[17] Karacan S., Savcı M., (2011), "Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Mali Başarısızlık Nedenleri", Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi (21)

[18] Kara T., (2006), "Türkiye'de Basın İşletmelerinde Finansal Yönetim Yaklaşımları ve Alternatif Finansman Tekniklerinden Yararlanma Davranışları Üzerine Bir Araştırma" Marmara Üniversitesi SBE Doktora Tezi, s. 69, İstanbul.

[19] Nalçaoğlu H., (2010), "Türkiye'yi Anlama Kılavuzu: Türkiye'de Yaşam Tarzları ve Eğilimler", Ipsos KMG Researh Report, İstanbul.

[20] http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=27274 (Erişim 11.05.2010)

[21] Kara T., (2009), "Küresel Ekonomik Kriz ve Medya Sektörüne Yansımaları", Marmara İletişim Dergisi, Sayı 15, İstanbul.

[22] Keşişoğlu G., (2011), "Yazılı basın için yeni umut: Tabletler", Dünya Gazetesi, 01 Aralık 2011, İstanbul.

[23] Mcginn D., (2008), "Kağıtsız Bir Gazete", Newsweek Türkiye, 9.11.2008, İstanbul.

[24] http:ihlassondakika.com/haberdetay2.php?id=139800 (Erişim 25.06.2011)

[25] Ekonomik kriz e-kağıda yaradı http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=924140&CategoryID=117 (Erişim 02.08.2009)

[26] Tuna T., (2008), "Dünya Medyası Nereye Koşuyor?", Platin, İstanbul.

[27] Yurdagül A., Yurdagül Y., (2010), "Yeni Medya Yapılanmasında Ekonomik Krizlerin Etkisi Medyanın Ekonomik Krizi Aşma Politikaları", Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1 Bildiri Kitabı, Malatya.

[28] Şeker M.,(2006), "Yeni Ekonomi ve Gazete Dağıtımı Sektörüne Etkileri", Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul.

[29] http://www.alomaliye.com/barter.htm (Erişim 15.06.2011)

[30] Sayılgan E.,(2010), Medya İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi, Beta Basım A.Ş.,İstanbul.

[31] Sözeri C., (2009), Türkiye'de Medya Sektöründe Uluslararası Şirket Birleşmeleri, Marmara Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

[32] http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/10844614.asp?gid=254 (Erişim 24 Ocak 2009)

Kaynak Göster

ÖNERİ
  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

5.6b2b