Entegre yönetim sistemlerinde çok kriterli karar verme tekniklerinin kullanımına yönelik yaklaşımlar ve uygulamalar

Tüm fonksiyonların, süreçlerin ve faaliyetlerin birbirleriyle etkileşimli olarak yürütülmesi açısından yönetim sistemlerinin uygulanması organizasyonlarda önemlidir. Entegre yönetim sistemi yaklaşımıyla sisteminin yapılandırılması organizasyonun etkinliği ve sürekli gelişimi açısından son derece önemlidir. Çünkü Entegre Yönetim Sistemi, bütünsel bakış akışı getirerek organizasyonlara çok önemli katkı sağlar. Bu sistemler, organizasyonların iş yapış biçimine kendi amacına göre yön veren, bir takım gereklilikleri ya da bakış açılarını kapsayan, başka bir deyişle bazı faaliyetlerin daha iyi gerçekleştirilmesi için kılavuzluk eden sistemlerdir. Bu çalışma birden fazla nitel ve nicel kriter göz önüne alarak en uygun yönetim sisteminin seçilmesini amaçlamaktadır. Geleneksel yöntemler yerine, bilimsel tekniklerin kullanılması ile sonuçların daha güvenilir olmasına ve sübjektif kararlardan uzaklaşılmasma yardımcı olunmaktadır. Bu nedenle Çok-kriterli karar verme tekniklerinden AHP, ELECTRE ve VİKOR kullanılarak bu ve benzeri problemlere bilimsel anlamda çözüm önerisi sunulmaktadır.

İntegrated management systems approach to the use of multiple criteria decision making techniques and applications

All the functions, processes and organizations in the implementation of management systems in order to undertake activities to interact with each other is important. The integrated management system approach to structuring the system in terms of organization, efficiency and continuous improvement is extremely important. Because the Integrated Management System, bringing the flow of a holistic view of organizations provides a very important contribution. These systems, according to the purpose of directing their own form of doing business organizations, a number of perspectives, including the requirements, or in other words, to guide some of the activities for the realization of better systems. In this study multiple qualitative and quantitative criteria by considering the most appropriate management system aims at the selection Instead of the traditional methods, reliability and objectivity in the results provided by the use of scientific techniques.Therefore, using multi-criteria decision making techniques, AHP, ELECTRE and VIKOR scientific sense solution to this and similar problems are presented.

Kaynakça

[1] Nas S., "Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması", (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,2006), s.56.

[2] Turanlı M.; ve Köse A.;, "Doğrusal Hedef Programlama Yöntemi île Türkiye'deki Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi", Istanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt.4 Sayı.7 (Bahar 2005/1), s.20.

[3] Saat, M.; "Çok Amaçlı Karar Vermede Bir Yaklaşım : Analitik Hiyerarşi Yöntemi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.2/2000, s. 149.

[4] Evren, R.; Ülengin, F.; Yönetimde Çok Amaçlı Karar Verme, İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası Sayı. 1490, 1992, s. 1.

[5] Öztürk, A.; Yöneylem Araştırması, Genişletilmiş Dokuzuncu Baskı, Bursa : Ekin Kitabevi Yayınları, 2004, s.25-26

[6] Hwang, C.L. & Yoon, K., Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag,Berlin/Hiedelberg, 1981 ,s.25.

[7] Opricovic, S., Tzeng, G.H., "Extended VIKOR Method in Comparison with Other Outranking b Methods", European Journal of Operational Research, Vol. 178, 514-529,2007.

[8] Saraph, J. V., Benson, G. P., Schroder, R. G. "An Instrument for Measuring the critical Factors of Quality Management", Decision Science, Vol 20, ,1989, pp. 810-829.

[9] Flyyn, B. B., Schroder, R. G., Sakakibara, S. "A Framework for Quality Management Research and an Associated Measurement Instrument", Journal of Operations Management, Vol 11, 1994, pp. 339-366

[10]Anderson, J. C., Rungtusanatham, M., & Schroeder, R. G. "A theory of quality management underlying the Deming management method", Academy of Management Review, Vol 19 No 3,1994, pp. 472-509

11]Black, S. E. & Porter, L. J. "Identification of the Critical Factors of TQM", Decision Sciences, Vol 27 No 1, pp. 1-21,1996

[12]Ahire, S. L., Golhar, D. Y., Waller, M. A., "Development and Validation of TQM Implementation Constructs", Decision Sciences, Vol 27 No 1, 1996,pp. 23-56

[ 13]http://www.baldrigepe.org/foundation/

[14]http://www.efqm.org

[15]http://www.deming.org

[16] Timor, M; AHP, Türkmen yayınevi, 2011, Istanbul, Sf:37-38

[17]Saaty, Thomas L ; The Analytical Hiyerarchy Process, Mc Grow-Hill Company, New York, 1980,s. 54.

[18]Kwiesielewicz Miroslaw, Uden Ewa Van,; "Inconsistent and Contradictory Judgements In Pairwaise Comparison Method In The AHP", Computers & Operations Research, 2004, s. 31.

[19]Kuruüzüm, A.; "Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001

[20] Expert Choice Tutorials

[21]Yoon, K.P., ve Hwang, C.-L., "Multiple Attribute Decision Making: An Introduction", Sage University Paper series on Quantative Applications in the Social Sciences, Thousand Oaks, CA,1995,47-53.

[22] Opricovic, S. "Multi-Criteria Optimization of Civil Engineering Systems". Faculty of Civil Engineering, Belgrade, 19981

[23] Opricovic, S., Tzeng, G.H., "Extended VIKOR Method in Comparison with Other Outranking Methods", European Journal of Operational Research, Vol. 178, 514-529,2007.

[24]Gorener, A., "Bütünlerşik ANP-Vikor Yaklaşımı ile ERP Yazılımı Seçimi", Beykent Üniversitesi, Havacılık ve uzay Teknolojileri Dergisi, Ocak 2011, Cilt 4 sayı 1,97-110

Kaynak Göster