Ekonomik kriz dönemlerinin özel hastanelere etkileri: Bir özel hastanenin oran analizleri yöntemiyle finansal performansına bakış

Bu araştırmada özel statüde bir sağlık kuruluşu niteliğinde olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 'nin 1998-2003 yılları arasında fınansal oranlar açısından ulaştığı fınansal performans düzeyi ve bu düzeyi etkilemesi muhtemel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 1998-2003 döneminin seçilmesindeki etken Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinin kuruluşun fınansal performans üzerine etkilerinin de incelenmesidir. Veri kaynağı olarak ilgili kuruluşun 1998-2003 yılları arasındaki geçmiş 6 faaliyet dönemine ait kendi fınansal sisteminde üretilen fınansal tablolar/bilgiler, faaliyet raporları ile kuruluşun İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası)'de yer alan finansal kayıtları kullanılmıştır. Verilerin analizinde fınansal oran hesaplamaları yapılarak bu oranların finansal performansı etkilemesi muhtemel değer yaratıcı unsurlar (value drivers) ile arasında korelasyon olup olmadığı SPSS paket programında Spearman korelasyon analizi ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, kuruluşun ölçümü yapılan finansal oranların çoğunluğunda istenilen seviyeleri yakaladığını ve bu oranların hem finansal hem de operasyonel değer yaratıcı unsurlar (value drivers) tarafından etkilendiğini göstermektedir. Araştırmada Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinden olumsuz yönde etkilendiğini ancak bu olumsuzluğun takip eden yıllarda sürmediği sonucuna varılmıştır.

The effects of economical crisis periods on priva te hospitals: O ver view of financial performance of a private hospital by using ratio analysis

The purposes of this study are to determine performance level related to financial ratios of the period of 1998-2003 of Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (the "Company") that is private health organization and to evaluate possible factors affecting this performance level. The reason of selecting the period of 1998-2003 is to analysis economic crisis's of November 2000 and February 2001 on financial performance of the organization. The related organization's financial tables/information; activity reports obtained from its own financial system of 6 activity periods covering the term of 1998-2003 and financial registries of the organization at Istanbul Stock Exchange (ISE) were used as the data set of this study. Calculations of financial ratios were used for analyzing the data set. It was evaluated whether there were the relationships between/among financial ratios and possible value drivers by way of Spearman correlation analysis at SPSS software program. The findings of the study, the organization's desired level of measurement intercepts the majority of the financial ratios and the rates for both financial and creative elements of the operational (value drivers) is affected by. This study showed that the Company was affected negatively by the economic crisis's of November 2000 and February 2001. However conclusion reached is that negative effects have not lasted after years.

Kaynakça

[1] Gider, Ö. (2004). Hastanelerde İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi İle Firma Değerinin Tespiti ve Ekonomik Katma Değer (EVA) Yöntemine Göre Finansal Performansın Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Programı.

[2] Walston, S.L. & Kimberly, J.R. (1997). Reengineering Hospitals: Evidence from the Field. Hospital and Health Services Administration, 42(2), 143-163.

[3] Welch, J.R. & Kleiner, B.H. (1995). New Developments in Hospital Management. Health Manpower Management, 21(5), 32-35.

[4] Zuckerman, A.M. (2000). Creating a Vision for the Twenty-First Century Healthcare Organization. Journal Healthcare Management, 45(5), 294-305.

[5] Cleverley, W.O. (1994). Trends in The Hospital Financial Picture. Health Care Financial Management, 48(2), 56-59.

[6] Uygur, E. (2001). Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni. Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri, (http://www.tek.org.tr). [ 27.08.2009].

[7] Cleverley, W.O. (1992). Financial and Operating Performance of Systems: Voluntary Versus Investor-Owned. Topics in Health Care Financing, 18(4), 63-73.

[8] Kaufman, K. (1994). The Financially Competitive Healthcare Organizations. Mark Hall, Healthcare Financial Management Association. New York: Irwin Publishing.

[9] Cleverley W.O. (1990). Improving Financial Performance: A Study of 50 Hospitals. Hospital and Health Services Administration, 35(2), 173-187.

[10] Brigham, E.F. (1999). Finansal Yönetimin Temelleri. (Çev.: Akmut, Ö. & Sarıaslan, H.). Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları.

[11] Cleverley, W.O. (1995). The 1995 Almanac of Hospital Financial & Operating Indicators / CHIPS. Columbus, Ohio: The Center of Healthcare Industry Performance Studies.

[12]Akgüç, Ö. (1989). Finansal Yönetim. 5. Baskı. Istanbul: Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayınları.

[13] Shim, J.K. & Siegel' J.G. (1998). Financial Management. Second Ed., New York: Barron's Educational Series Inc.,U.S.

[14] Brealey R.A.; Myers, S.C. & Marcus, A.J. (1996). Principles of Corporate Finance, New York: Mc Graw Hill Companies Inc.,

[15] Berk, N. (1998). Finansal Yönetim. Istanbul: Türkmen Kitabevi.

[16] Brigham, E.F. (1995). Fundamentals of Financial Management. Seventh Ed. Chicago: The Dryden Press.

[17] Mclean, R.A. (1997). Financial Management in Health Care Organizations. New York: Delmar Publishers.

[18] Garruto L. & Loud, O. (2001). Taking The Temperature of Health Care Valuations. Journal of Accountancy, 192(4), 79-93.

[19] Shukla, R.K.; Pestian, J. & Clement, J.P. (1997). A Comparative Analysis of Revenue and Cost-Management Starategies of Not-for-Profit an For-Profit Hospitals. Hospital and Health Services Administration, 42(1), 117-134>

[20] Gapenski, L.C.; Vogel, W.B. & Orban-Langland, B. (1993). The Determinants of Hospital Profitability. Hospital and Health Services Administration, 38(1), 63-80.

[21] Cleverley, W.O. & Harvey, R.K. (1992). Does Hospitals Financial Performance Measure Up? Health Care Financial Manegement, 46(5), 20-24.

[22] Özgülbaş, N.; Koyuncugil, A.S.; Duman, R. & Hatipoğlu, B. (2008). Özel Hastane Sektörünün Finansal Değerlendirmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (40), 120-130.

[23] Gider, Ö. (2009). Hastanelerde Ekonomik Katma Değer Yöntemine Göre Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği. Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, (537), 65-85.

Kaynak Göster