Dünyadaki en önemli sorun algısının optimal ölçeklemeli çok değişkenli istatistiksel yöntemler ile incelenmesi

Bu çalışmada dünyanın en önemli sorunu algısının bireylerin sosyo-demografik özelliklerine göre değişip değişmediği, değişiyorsa aralarındaki ilişki yapısı Optimal Ölçeklemeli çok değişkenli analiz teknikleri yardımıyla incelenmiştir. Çalışmada World Values Survey (WVS) 2008 verileri kullanılmış, öncelikle dünyadaki en önemli problem konusundaki düşünceler konusunda etkili olan sosyo-demografik değişkenler Kategorik Regresyon ile belirlenmiş, ardından kategoriler arasındaki ilişkiler Homojenlik Analizi grafiği yardımıyla yorumlanmıştır. Uygulanan analizler sonucunda; gelir düzeyinin orta ve üstü düzeyde olması durumunda eğitim ve çevreye atfedilen önemin artabildiği; yaş itibarı ile genç-orta yaş grubunun eğitim sorununu diğer yaş gruplarına kıyasla daha çok önemsediği; çevre kirliliği konusunda ise özellikle yüksek eğitim grubunda yer alanların diğer bireylere nazaran daha duyarlı olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Examining of perception about most important problem of the World via multivariate anallysis with optimal scaling

ÇalışmanınThis study analysized whether perceptions, one of the most important problems of the world, change according to the socio-demographic features of individuals or if changed, the structure of the relationship among themselves was studied through optimal scaling multi-variation analysis techniques. The study used the data from World Values Survey 2008 and socio-demographic variations that are effective on the thoughts related to the most important problem around the world were determined by Categorical Regression and the relations were interpreted through homogenity analysis graphic. As a result of the analyses applied, it was found that importance attached to education and environment increased in case of medium or upper level income. Regarding age, the younger-middle aged give more importance to the problem of education compared to other age groups, those especially with higher level of education are more sensitive on the issues concerning environment.

Kaynakça

[1] Eş, Muharrem & Güloğlu, Tuncay. (2009). Bilgi Toplumuna Geçişte Kentlileşme Ve Kentsel Yoksulluk: İstanbul Örneği. (http://www.elelebizbize.com/e-kutuphane /muharremes/Bilgitoplumunagecistekentlilesme.pdf). [20 Aralık 2011].

[2] Uzun, Ayşe Meral. (2003). Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankası. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (2), s.155.

[3] (http://www.hekimlerbirligivakfi.org/news_read.php?i=2964). [21 Aralık 2011].

[4] (http://www.saglik.gov.tr/HM/dosya/1-73090/h/turreporttur .pdf). [1 Aralık 2011].

[5] Arayıcı, Ali. Dünyadaki Eğitim ve Öğretim Sorununa Genel Bir Bakış. (http://e-kutuphane.egitimsen.org.tr/ pdf/3271.pdf). [18 Aralık 2011].

[6] (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87evre_kirlili%C4%9Fi) [17 Aralık 2011].

[7] (http://www.cevreonline.com/cevre%20kirliligi.htm). [16 Aralık 2011].

[8] Perceptions and views of Pakistani Public, 2010. http://www.gilanifoundation.com/homepage/30years/30YearsonEnviornment.pdf, s. 1, 5. [20 Ekim 2012]. [9] Dodds, J. ve Lin, C.D. Chinese teenagers’ concerns about the future: a cross-national comparison. Adolescence Journal, V.27, 106, 2009. http://www.osti.gov/energy citations/product.biblio.jsp?osti_id=7036388, s. 481. [19 Ekim 2012].

[9] Dodds, J. ve Lin, C.D. Chinese teenagers’ concerns about the future: a cross-national comparison. Adolescence arsonEnviornment.pdf, s. 1, 5. [20 Ekim 2012]. [9] Dodds, J. ve Lin, C.D. Chinese teenagers’ concerns about the future: a cross-national comparison. Adolescence Journal, V.27, 106, 2009. http://www.osti.gov/energy citations/product.biblio.jsp?osti_id=7036388, s. 481. [19 Ekim 2012].

[10] Barraza, L. Perception of Social and Environmental Problems by English and Mexican School Children. Canadian Journal of Environmental Education, Vol.6, 2001. http://cjee.lakeheadu.ca/index.php/cjee/article/view File/292/202, s. 139. [15 Ekim 2012].

[11] Zeidner, M. ve Shechter, M.. Psychological responses to air pollution: Some personality and demographic correlates. Journal of Environmental Psychology Vol.8: 3, 1988. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494488800094, s. 191. [29 Ekim 2012].

[12] Toplumlar Zenginleştikçe Çevrenin Önemi Artıyor. (2011). Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Araştırma Notu 11/105. (http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/wp-content/uploads/2011 /02/ArastirmaNotu105.pdf). [28 Kasım 2011].

[13] Andrews, Frank M. ve Robert C. Messenger. (1973). Multivariate Nominal Scale Analysis (a report on a new analysis technique and a computer program). 1. Edition. Michigan: Institute for Social Research The University of Michigan, s.36-37.

[14] Bernhardt, K. ve Kinnear, T. Categorical Regression In Marketing. Journal of Bussiness Research, Vol.4, No:4, November, 1976. http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream /2027.42/21641/1/0000025.pdf, s.297.

[15] Meulman, J.J., Heiser, W.J. SPSS Categories 11.0. (http://gliemji.daba.lv/grozs/Datorlietas/SPSS/SPSS%20Categories%2011.0.pdf). [29 Kasım 2011].

[16] http://www.psych-it.com.au/Psychlopedia/article.asp?id= 160 [20 Kasım 2011].

[17] Kooij, A.J.Van Der, Meulman, J.J. , Heiser, W. (2006). Local Minima in Categorical Multiple Regression. Computational Statistics & Data Analysis, 50 (2), s.446-462.

[18] Cengiz, D. (2008). Kategorik Regresyon Analizi ile Öğrencilerin Benlik Algılarını Etkileyen Özelliklerin Belirlenmesi. Öneri, 8 (29), s.193-198.

[19] Van de Geer. (1993). John P. Multivariate Analysis of Categorical Data: Applications. 2. Edition. California: Sage Publication, s.19.

[20] Aytaç, Mustafa, Bayram, Nuran. 2001. Çoklu Karşılık Getirme Analizi ve Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Uygulama. DİE: İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, s.39-41. (http://idari.cu.edu.tr/sempozyum/bil30.htm). [14 Şubat 2008].

[21] Gifi, Albert. (1996). Nonlinear Multivariate Analysis. Nonlinear Multivariate Analysis. 3. Edition. Chichester: John Wiley&Sons Publication, s.175.

[22] Van de Geer, J.P. (1993). Multivariate Analysis of Categorical Data: Theory. 1. Edition. California: Sage Publication.

[23] Michailidis, G., Jan de Leeuw. (1998). The Gifi System for Nonlinear Multivariate Analysis. Statistical Science, 13 (4) s.307. (http://preprints.stat.ucla.edu/204/204.pdf).

Kaynak Göster