Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin seçmeli kuranı kerim, hz. Muhammed'in hayatı ve temel dini bilgiler derslerine ilişkin öz algıları

Bu araştırma Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin Seçmeli Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerine yönelik öz algılarını ortaya koymayı amaçlayan bir alan araştırmasıdır. Araştırmaya 2012 yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 806 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış ve bu anketin geliştirilmesinde daha önce yapılan bilimsel çalışmalardan ve din eğitimi alanında çalışan akademisyenlerden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular cinsiyet, hizmet süresi ve mezuniyet durumu değişkenlerine göre çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda bu değişkenlere göre bazı alanlarda farklılaşmaların olduğu, genel olarak ise öğretmenlerin kendi yeterliliklerini çoğunlukla “iyi” olarak nitelemelerine karşın %89’unun seçmeli derslerle ilgili hizmet içi eğitime ihtiyaç duyulduğunu ifade ettikleri görülmüştür.

Self-perception of teachers of the course “culture of reli- gion and knowledge of ethics” about the new elective cour- ses “qur’an”, “the life of prophet muhammed (pbuh)” and “basic religious knowledge”

This field research studied the self-perception of teachers of the course “Culture of Religion And Knowledge of Ethics” about the new elective courses “Qur’an”, “The Life of Prophet Muhammed (pbuh)” and “Basic Religious Knowledge”. Participants in the research included 806 teachers working in Turkey, in 2012.The data for the study were collected with questionnaires created with the aid of prior academic research and religious educators. The study analyzed and evaluated its findings under the headings of: sex (male or female); number of years taught; and education. Teachers generally said that their capability is enough but in-service training is necessary (%89 of teachers).

Kaynakça

[1] 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 24.

[2] 2012/37 Sayılı Genelge

[3] Ev, Halit. (2012). Yükseköğretimde Din Eğitimi, Mustafa Köylü-Nurullah Altaş (Ed.) Din Eğitimi içinde (s. 213-242), Ankara: Gündüz Yayınları

[4] Pedagojik formasyon eğitimi ilk olarak 1971 yılında İslami İlimler Fakültesi ve 1972 yılında İlahiyat Fa- kültesi ile Yüksek İslam Enstitülerine verilmeye başlanmıştır. Bknz: (Ev, Halit. (2003). Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi Kurumları ve Öğretmen Yetiştirme. İzmir: Tibyan Yayınları.

[5] Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve İlahiyat Bölümünün programları için Bknz: YÖK, İlahiyat Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme ve Lisans Programları, Temmuz 1998.

[6] Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar. (2012). Yüksek Öğretimde Din Eğitimi ve Öğretimi, Recai Doğan, Remziye Ege (Ed) Din Eğitimi El Kitabı içinde (s. 215-233). Ankara: Grafiker Yayınları.

[7] Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 27.08.2009 tarih ve 15 sayılı kararı

[8] Danıştay Sekizinci Dairesi, 2010/2741 sayılı yürütmeyi durdurma hükmü.

[9] 20215 Sayılı ve 4 Temmuz 1989 Tarihli Resmi Gazete.

[10] Öztürk, Cemil (2005). Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar, İstanbul: MEB Yayınları

[11] Yüksek İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinin programları için Bknz: Aydın, Muhammed Şevki. (2000). Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamı, Kayseri: İBAV Yayınları.

[12] Koç, Ahmet. (2011). “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Yeterlilikleri”, R. Kaymakcan, (Ed.) Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi içinde, İstanbul: DEM Yayınları.

[13] Karasar, Niyazi. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.

[14] Tanrıöğen, Abdurrahman. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayınları.

[15] Öz, Ayhan. (2012). MEB Bünyesinde Düzenlenen Hizmet içi Eğitimlerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimine Katkısı. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

[16] Koç, Ahmet. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Yeterlilikleri Üzerine Bir Araştırma, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 136.

[17] Öcal, Mustafa. Hizmet İçi Eğitim Kursları Hakkında Bazı Tespitler ve Teklifler, Diyanet İlmi Dergi, 1, 12.

[18] Ayhan, Halis. (2004). Türkiye’de Din Eğitimi, İstanbul: Dem Yayınları.

[19] Ev, Halit. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sistemi ve Din Öğretimi Alanına Öğretmen Yetiştirme, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33, 26.

Kaynak Göster