Bir işletmenin uyguladığı farklılaştırma stratejisinin pazarın kurumsal değişimi üzerinedeki etkisi:türkiye kupon pazarı örneği

Günümüzde stratejik yönetim düşüncesi işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Hemen tüm işletmeler vizyonlarından bahsetmekte ve bu vizyona ulaşmak için nasıl bir strateji seçmeleri gerektiğini belirlemeye çalışmaktadırlar. Stratejik yönetimin başarıya ulaşmasında birçok faktörün rolü olduğu bilinmektedir. Bu anlamda teknoloji kavramı ile işletme stratejisi arasında da güçlü bir ilişki söz konusudur. Çalışma içerisinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve farklılaştırma stratejisini benimseyen bir işletmenin teknoloji-strateji uyumunu başarıyla ilişkilendirerek stratejik amaçlarına nasıl ulaştığı incelenmektedir. Buna ek olarak bu durumun rakipler ve pazar yapısı üzerinde ne gibi etkileri olduğu da çalışma içerisinde ele alınan bir diğer konudur. Araştırmada incelenen örnek olay göstermektedir ki teknoloji-strateji uyumunu sağlayan bir işletme; giriş engellerini aşma, rakiplerin öğrenme eğrilerini silme, farklılık yaratma, maliyetleri azaltma, yenilik ve iyileştirme elde etme gibi avantajlara sahip olabilmekte ve bu avantajlarla pazar yapısında özellikle yapılan işin teknolojisine ilişkin kurumların değişimini tetikleyebilmektedir.

The effect of one firm's differentia tion stra tegy on the institutional change of the market: The case of Turkey coupon market

Nowadays companies matter strategic management idea. Almost every company mention their vision and try to find out that which strategy should be followed in order to reach this vision. It is well known that various factors affect the success of strategic management. One of these factors is about the technology-strategy relation. In this study, it is analyzed that how a service sector company could achieve its strategic goals by ensuring technology-strategy harmony. In addition, the effects of this case on the market structure and competition are analyzed. This case shows that companies which ensure the technology-strategy harmony gain the following advantages: getting over the entry barriers, reducing the effect of competitors' learning curve, creating a difference and innovating. Finally, this study argues that by using these advantages companies could trigger the institutional change in the market in terms of the technology of the main processes of the job.

Kaynakça

1] Porter, M. (2003). Rekabet Stratejisi Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri. (Çev.: Ulubilgen, G.). 2. Basım. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

[2] Jepperson, R.L. (1991). Institutions, Institutional Effects and Institutionalism. (Eds.: Powell, W.W. & DiMaggio, P.J.) The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Pres.

[3] Zucker, L.G. (1987). Institutional Theories of Organization. Annual Review of Sociology, 13, 443-464.

[4] Leblebici, H.; Salancik, R.G.; Copay, A. & King, T. (1991). Institutional Change andTransformation of Interorganizational Fields: An Organizational History of the U.S. Radio Broadcasting Industry. Administrative Science Quarterly. 36(3), 333-363.

[5] Dinçer, Ö. (2003). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. 6. Basım. İstanbul: Beta Basım.

[6] Aktan, C. (2001). 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri II. Stratejik Yönetim. İstanbul: TÜGİAD Yayınları.

[7] Porter, M. (1996). What is Strategy. Harward Business Review. (4134), November-December, 61 -78.

[8] David, F.R. (2001). Strategic Management Concepts. Eight Edition. New Jersey: Prentice Hall.

[9] Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. 9. Basım. İstanbul: Beta Basım.

[10] Betz, F. (1993). Strategic Technology Management. New York: McGraw-Hill.

[11] Wonglimpiyarat, J. (2004). The Use of Strategies jn Managing Technological Innovation. Europan Journal of Innovation Management. 7(3), 229-250.

[12] Burgelman, R.; Maidique, M., & Wheelwright, S. (1995) Strategic Management of Technology and Innovation Second Edition. Chicago: Times Mirror.

[13] Whelen, T. & Hunger, D. (1998). Strategic Management and Business Policy. Sixth Ed. New York: Addison Wesley Longman.

[14] Chambers, S. & Johnston, R. (2000) Experience Curves in Services: Macro and Micro Level Approaches. International Journal of Operations & Production Management. 20(7), 842-859.

[15] Albeni, M. (2004). Türkiye'de Teknolojik Öğrenmenin Alansal Analizi. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, (22), 19-37.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.8b 500