Belge Yöneticilerinin Performans Yönetim Sistemi Süreci

Son yıllarda bilginin önem kazanması ile birlikte, bilginin ve belgenin yönetimine verilen önem de artmaktadır. Özellikle yöneticilerin karar verme, planlama, ürün/hizmet geliştirme, müşteri ilişkilerini geliştirme gibi farklı süreçlerde oldukça fazla ihtiyaç duydukları bilgi/belge, işletmeleri bünyelerinde arşiv/belge yönetimi birimleri kurmaya ve bu birimlere daha fazla önem vermeye yönlendirmiştir. Arşiv/belge yönetimi birimlerinin etkin bir şekilde işlemesi ve üstlendikleri sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için bu birimlerde görev alan personelin performansının yüksek olması gerekmektedir. Bu çalışma ile arşiv/belge yönetimi birimlerinde görev alan çalışanların performans yönetim süreci ve bu süreç sırasında kullanılabilecek performans değerlendirme formları oluşturulmaya çalışılmıştır.

The Performance Manegement Process of Records Managers

In recent years, as the importance of information has increased, the importance of the access to the correct information and documents at the right time has also increased. This need has brought about the need to establish an effective information and records management system in organizations. In particular, such roles as decision making, planning, product/services development, customer relations which managers are involved with in organizations have led organizations to establish archives/records management departments within their structure and to give more importance to these departments. Archives/records management departments can operate effectively if their performance of the personnel is high. With this study, the performance management process is developed as well as the necessary performance appraisal forms to be used in this process for the personnel of the archives/records management departments.

Kaynakça

[1] Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

[2] Armstrong, M. (1992). Human Resources Management Strategy and Action. London: Kogan Page Ltd.

[3] Barutçugil, İ. (2002) Performans Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

[4] Sümer, C. Performans Değerlendirmesine Tarihsel Bir Bakış ve Kültürel Bir Yaklaşım. (http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody008.asp?BodyID=237). [29.10.2003].

[5] Fındıkçı, İ. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

[6] Akyüz, Ö.F. (2001). Değişim Rüzgarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

[7] Palmer, J.M. (1993). Performans Değerlendirmeleri. İstanbul: Rota Yayıncılık.

[8] Dearstyne, B.W. (2001). Arşivsel Girişim. (Çev.: Akbulut, M. & İcimsoy, A.O.). İstanbul: American Library Association.

[9] Özdemirci, F. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi. (http://humanity.ankara.edu.tr/~odemirci/fo/Bir_dis_olrk_blg_yon.pdf). [14.06.2006].

[10] Emerson, P. (1989). How To Manage Your Record. London: ICSA Publishing.

[11] Penn, I.A. & Mordel, A. (1989). Records Management Handbook. Williston, USA: Gower Publishing Company.

[12] Ataman, B.K. (1995). Arşivcilik Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Librairie de Pera.

[13] Arşiv Destek Elemanı. (http://www.iskur.gov.tr/mydocu/ mesleksozluk/yyeni%202-3%20grup.doc). [27.05.2004].

[14] Senior Records Manager Principal Duties and Responsibilities. The U.S. National Archives&Records Administration. (http://www.archives.gov/records-mgmt/ policy/senior records-manager.html). [20.02.2007].

[15] Bautier, R.H. (1985). The Responsibilities Of The Archives And the Duties Of Archivists. ModernArchives Administration And Records Management: A RAMP Reader. Paris: General Information Programme and UNISIST.

[16] Bayraktar, B.B. (2004). Bilgi ve Belge Yönetimi ve Yöneticiliği. Aysel Yontar Armağanı. İstanbul: Türk Kütüphaneciliği Derneği İstanbul Şubesi Yayınları 29.

[17] Washington State Department Of Personel Class Code: 25500. (http://www.dop.wa.gov/NR/rdonlyres/93CB62B2-9C7E-4BDD-ACC4-BBECBD99B3B5/0/261.doc). [27.05.2004].

[18] Archivist ASCO: 229915. (http://jobguide.thegoodguides. com.au/text/jobDetails.cfm?jobid=315). [02.05.2005].

[19] Ülsever, C. (2003). Üretimin Temel Kaynağı İnsana Yeni Bir Bakış XXI.Yüzyılda İnsan Yönetimi. İstanbul: Om Yayınevi.

[20] Raymond, A.N. (1999) İnsan Kaynaklarının Eğitim Ve Gelişimi. (Ed.: Çetin, C.). İstanbul: Beta Basım Yayım.

Kaynak Göster