İKİ ŞEHİR VE İKİ CADDE ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA-A COMPARISON ON TWO CITIES AND TWO STREETS

Bu makale kent estetiği perspektifinden İstanbul ve Viyana şehirlerini karşılaştırmaktadır. Bu şehirlerin kimlikli ve özgün mekânları olan iki caddeye odaklanmaktadır. Kentlerin en eski ve en meşhur alışveriş mekânı olan İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Viyana’da Kärtner Strasse/Caddesi benzeşik alanlar ve unsurlar, farklar/farklılıklar, ortaklık ve özdeşlik ilişkileri ve kent estetiği temelinde karşılaştırılmalı olarak incelenmektedir. Çalışmada karşılaştırma ölçütleri olarak kent estetiğinin tanımlayıcı unsurları ele alınmaktadır. Bunlar doğal yapı veya topografya, coğrafi konum ve tarihsellik, kültürel konumlanma, kültürel kodlar, mekânsal düzenleme, mimari üslup ve işlevsellik unsurlarını içermektedir. Bu çalışma ile bilimsel literatüre mütevazı bir katkı sağlanması umulmaktadır.-This article compares the perspective of urban aesthetics cities of İstanbul and Vienna. It focuses on two streets of cities as places of identity and unique. İstiklal Caddesi/Street and Kärtner Strasse/Street (Vienna) as one of the oldest and most famous shopping streets in city life are investigated compared based on similar/ comparable places, differences, community and identity relationship and urban aesthetics. In this study, elements that describe the urban aesthetics are considered as the criteria for comparison. The elements include natural structure or topography, geographical location and historicity, cultural positioning, cultural codes, spatial arrangement, architectural style and functionality. The study is expected to provide a modest contribution in scientific literatures.

Öneri Dergisi-Cover
  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

İŞE GÖMÜLMÜŞLÜK KAVRAMININ FARKLI SOSYO DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ-JOB EMBEDDEDNESS IN RELATION WITH DIFFERENT SOCIO DEMOGRAPHIC CHARCTERISTICS

Melek BİRSEL, M. Deniz BÖRÜ, Güler İSLAMOĞLU, E. Serra YURTKORU

PSİKOLOJİK KONTRATIN ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA-THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT ON ORGANIZATIONAL DEVIANCE AND A RESEARCH IN PHARMACEUTICAL SECTOR

N. Öykü İYİGÜN, Canan ÇETİN

OECD ÜLKELERİNİN EĞİTİM GÖSTERGELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ VE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-OECD COUNTRIES WITH EDUCATION INDICATORS COMPARATIVE ANALYSIS OF CLUSTER ANALYSIS AND MULTI-DIMENSIONAL SCALING ANALYSIS.

H.Besim AKIN, Özge EREN

BANKA KARLILIĞININ BELİRLEYİCİ ETKENLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME-DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY:AN INVESTIGATION ON TURKISH BANKING SECTOR

Halil Emre AKBAŞ

TÜRK DÖKÜM SANAYİ FİRMALARI VE YABANCI PARTNERLERİ ARASINDAKİ ORTAK GİRİŞİM NEDENLERİ: KAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİ VE RAKİP GÖRÜŞLER ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME-MOTIVES FOR JOINT VENTURES BETWEEN TURKISH CASTING INDUSTRY FIRMS AND THEIR FOREIGN PARTNERS

Ceren G. ARTUNER, İbrahim ANIL

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAZINDA İŞ TATMİNİ BOYUTLARINDA OLUŞAN FARKLILIKLAR: OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PERSONELİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA-THE DIFFERENCES IN THE JOB SATISFACTION’S DIMENSIONS WITH RESPECT TO THE DEMOGRAPHIC FACTORS: A RESEARCH

A. Çiğdem MERCANLIOĞLU

HİZMET YÖNETİMİNE YENİ BİR BAKIŞ:HMK STRATEJİK HİZMET YÖNETİMİ SÜRECİ-A NEW APPROACH TO STRATEGIC SERVICE MANAGEMENT: THE PMC STRATEGIC SERVICE MANAGEMENT PROCESS

Burçak ŞENTÜRK

İNSAN KAYNAKLARI GEREKSİNİME SÜREÇ YAKLAŞIMI: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI-A PROCESS APPROACH TO HUMAN RESOURCE NEEDS: STRATEGIC HUMAN RESOURCE PLANNING

Mehmet Lütfi ARSLAN

BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE

Hasan AYKIN, Mehmet Hasan EKEN

PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE DİNAMİK FİYATLANDIRMA: GENİŞ BİR LİTERATÜR TARAMASI-DYNAMIC PRICING IN RETAILING INDUSTRY: A WIDE LITERATURE SURVEY

Murat Taha BİLİŞİK, Onur GÜRGEN