TÜRK BASININDA MUSTAFA SAGİR

Öz Tarihin her döneminde bilgi en önemli silahlardan biri olmuştur. Bu maksatla devletler, savaş meydanlarında bu önemli silahı her an kullanmaktan geri durmamışlardır. Bu konuda nam yapmış olan İngiltere Hükümeti, Millî Mücadele yıllarında Mustafa Sagir’i, Hint Hilafet Komitesi temsilcisi maskesiyle TBMM’yi ortadan kaldırmak ve Mustafa Kemal’e suikast düzenlemek amacıyla Anadolu’ya göndermiştir. Türk istihbaratının etkin çalışmaları ile ortaya çıkarılan bu casusluk olayının kamuoyuyla paylaşılmasında dönemin basın organları üzerlerine düşeni yapmışlardır. Bilhassa Hintli casusun yargılanması sırasındaki tüm ifade ve itiraflarını Türk halkına aktaran basın organları, ateş hattının en gizli yönünü ifşa ederek Millî Mücadelenin kazanılmasında baş aktörlerden biri hâline gelmişlerdir.

Kaynakça

Bacanlı, H. (2018), “Birinci TBMM’de Burdur Millet Vekili Mehmet Akif (Ersoy) ve Faaliyetleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 34, s. 1-54.

Ekinci, N. (1994), “Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Anadolu’daki Türk ve Düşman Gizli Faaliyetleri” Atatürk Yolu Dergisi, C. 4, S. 14, s. 167-184.

Kalaycı, İ. (2018), ” Sona Erişinin 100. Yılında 1. Dünya Savaşı’nın Ekonomik Cephesine Dâir Bir İnceleme”, Avrasya Edütleri, 54, s. 179-210.

Lüleci, A. (2014), I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nde Casusluk Faaliyetleri (1914-1918), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya.

Müderrisoğlu, A. (1990), Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Ankara. Özdal, B. ve Jane, M. (2014), “La Der Des Ders”in Uluslararası Sistemin Yapısına Etkileri”, Akademik Bakış, C. 7, S. 14, s. 215-246.

Özel, S. (2009), Casustur Casus, Derlem Yayınları, İstanbul.

Sertoğlu, M. (?), Mustafa Sagir, Güven Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Lüleci, A . (2021). TÜRK BASININDA MUSTAFA SAGİR . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 11 (1) , 197-210 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.874964