Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments

Öz Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin web tabanlı e-öğrenme ortamlarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Web Tabanlı Eğitim (WTE) ortamına ilişkin veriler, 2009–2010 bahar yarıyılında Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü öğrencilerinden elde edilmiştir. Öğrencilerin e-öğrenme sürecini otantik olarak yaşamalarını sağlamak üzere WTE yazılımında her öğrenciye bir kullanıcı hesabı açılmış ve üç hafta süreyle birebir erişimleri sağlanmıştır. Süreç sonunda yapılandırılmış görüşme aracılığıyla öğrenci cevapları kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler öğrenci algıları doğrultusunda QSR Nvivo 7 yazılımı aracılığıyla nitel çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Buna göre öğrencilerin e-öğrenme ortamlarının daha çok sosyal boyutuyla ilgili algılarının yüksek olduğu; zaman ve mekan kısıtlamasının büyük ölçüde ortadan kalktığı bir yöntem olarak algıladıkları; teknik altyapısı konusunda bir bilgilerinin olmadığı ve sürece yönelik olumlu tutumlar geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.Abstract The purpose of this study was to investigate the perception of students in vocational school regarding web based e-learning environments. The data about web based e-learning environments were obtained from Department of Computer Technologies and Programming students in 2009-2010 spring term. To provide an authentic process and environment for students, user accounts were opened for each student and they were allowed to access to the web based learning software during three weeks.  At the end of the duration the answers were recorded by means of structured interview. Data obtained from interview were analyzed by using qualitative analysis approaches in point of view of student's perceptions and by means of QSR Nvivo 7 software and the results were discussed. According to the results, it was found that students' perceptions of e-learning environments were high in sociability and evaluated it as a learning method which is independent from time and locality; they have no knowledge about technical structure of the platform and have developed positive attitudes about the process.

Kaynakça

Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi ve Uzaktan Eğitimin Kavramsal Boyutları. Ankara: Ünal Ofset Matbaaları.

Bulduk, S. (2003). Yeni Başlayanlar İçin Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Çilenti, K. (1988). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Howe, K. & Eisenhart, M. (1990). Standards for Qualitative (and Quantitative) Research: A Prolegomenon. Educational Researcher, 19 (4), 2-9.

İşman, A. (1998). İnternet ve Eğitim, Uzaktan Eğitim - Distance Education. Ankara: Ünal Ofset Matbaacılık.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (9. Basım) . Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, Z. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel mi? Nitel mi? Ankara: Anı Yayıncılık.

Lincoln, Y.S & Guba, E.G. (2002). “Judging the quality of case study reports”. A. Huberman, & M.B. Miles. (Eds.) The Qualitative Researcher's Companion, (205-217). London: Sage Publications.

Orhon, N. (2002). “İletişim Teknolojileri ve Teknolojiye Dayalı Eğitim Ortamlarında Kimlikler, Görevler ve Roller”, Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23 – 25 Mayıs 2002, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Roger, C. (1994). “Active Learning Through Multimedia”, IEEE Multimedia, Vol. 1, No. 1, 69-78.

Soby, M. (1992). Waiting for Electropolis, Collobrative Learning Through Computer Conferencing: The Najaden Papers, Berlin: Springer Verlag.

Stromen, E. F. (1992). “Constructivism, Technology and the Future of Classroom Learning”, www.ilt.colombia.edu/K-12 live text/docs/construct.html (Erişim Tarihi: 16/05/2010).

Yalabık, N. ve Onay, Z. (1998). “Bir Ünıversitede İnternet Üzerinden Asenkron Öğrenme İçin Yapılanma Modeli”, Second International Distance Education Symposium, Ankara.

http://www.cs.bilkent.edu.tr/~david/desymposium/TurkeyCD/authors.htm (Erişim Tarihi: 12/03/2010).

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208362, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {8}, pages = {519 - 533}, doi = {}, title = {Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments}, key = {cite}, author = {Yeniad, Mustafa} }
APA Yeniad, M . (2013). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16) , 519-533 .
MLA Yeniad, M . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2013 ): 519-533 <
Chicago Yeniad, M . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2013 ): 519-533
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments AU - Mustafa Yeniad Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 519 EP - 533 VL - 8 IS - 16 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments %A Mustafa Yeniad %T Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments %D 2013 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 8 %N 16 %R %U
ISNAD Yeniad, Mustafa . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (Aralık 2013): 519-533 .
AMA Yeniad M . Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 8(16): 519-533.
Vancouver Yeniad M . Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 8(16): 519-533.
IEEE M. Yeniad , "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 16, ss. 519-533, Ara. 2013
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.3b4.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İlköğretim Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi/An Analysis Of Metacognitive Awareness Levels And Academic Achievement Of Primary School Students

Birsen Bağçeci, Bülent Döş, Rabia Sarıca

Latent Semantic Analysis: An Analytical Tool For Second Language Writing Assessment/Gizli Anlam Analizi: İkinci Dil Kompozisyon Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilecek Çözümsel Bir Araç

İhsan Ünaldı, Yasemin Kırkgöz

Okul Öncesi Hikaye Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi/A Study On Pre-School Story Books In Point Of Readability

Mehmet ÇEÇEN, Filiz AYDEMİR

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİ ADAYLARI İÇİN PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİ KURULMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

İsmail BAKAN, Ahmet EYİTMİŞ, Bircan DEMİR

BİLİMSEL BİLGİNİN TEORİYE BAĞLI ÖZNEL YAPISI: “EVRİM TEORİLERİ” ETKİNLİĞİ VE SONUÇLARI

Sinan ÖZGELEN, Özgül YILMAZ-TÜZÜN, Sinan Özgelen, Özgül Tüzün

Hatay Velîlerinden Şeyh Ahmed Kuseyri/Sheikh Ahmed Kuseyri In Hatay's Saints

Bülent Arı

Bir Metin Yapısı Örneği: Evrensel Dünya Problemlerine İlişkin Problem Çözüm Yapısı/A Text Stucture Pattern: Problem Solution Structure On Universal World Problems

Emine ÖZMEN

Web Tabanlı Öğretimin Öğrenenlerin Üstbiliş Farkındalık Düzeyine Etkisi/The Effect Of Web Based Instruction On The Metacognition Awareness Levels Of Learners

Mesut Baltacı, Burhan Akpınar

Ortaçağ Anadolu'sunda Türk-İslam Medeniyetinin Oluşması (636-1100)/Creation Of Turk-Islam Civilization In The Anatolian Middle Age (636-1100 A.D.)

Gürhan BAHADIR

Tartışmacı Metin Yapısı Ve Öğretimi/Argumentative Text Structure And Teaching It

Eyyup COŞKUN, Esra TİRYAKİ