İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning

Öz Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını genel olarak ve araştırma yapmaya, performansa, iletişime, işbirlikli çalışmaya ve katılıma yönelik motivasyon düzeyleri boyutlarında değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2008-2009 eğitim-öğretim yılı, Aksaray İli merkezinde yer alan 11 İlköğretim Okulunun 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 651 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla çalışmada, Dede ve Yaman (2008) tarafından geliştirilen “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi, betimsel istatistik ve Pearson korelasyon analizi ile yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin fen öğrenmeye, araştırma yapmaya, performansa, iletişime, işbirlikli çalışmaya ve katılıma yönelik motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, fen öğrenmeye yönelik motivasyon ile faktörlerinin ve faktörlerin birbirleriyle pozitif bir ilişki içinde olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: fen öğrenmeye yönelik motivasyon, fen eğitimi, ilköğretim Abstract The purpose of the present study is first to evaluate the general motivation of the students for learning science and then separately look at their motivation for conducting research, exhibiting a performance, communication, working in cooperation, and participation. The study group consists of totally 651 students attending 6th, 7th, and 8th grades of 11 elementary schools in Aksaray City in 2008-2009 school year. As a data collection instrument, the study employed the “Motivation Scale for Science Learning” developed by Dede and Yaman (2008). In the analyses of the data, descriptive analyses and Pearson correlation analysis were used. At the end of the study, it was found that the students have high level of motivation for conducting research, exhibiting a performance, communication, working in cooperation and participation. Moreover, it was found that there is a positive correlation between the motivation for science learning in general and its factors and among the factors themselves. Key Words: motivation levels for science learning, science education, primary school

Kaynakça

Anderman, E. M. & Midgley, C. (1997). “Changes in achievement goal orientations, perceived academic competence, and grades across the transition to middle level schools”. Contemporary Educational Psychology, 22, 269-298.

Anderman, E. M., & Young, A.L. (1994). “Motivation and strategy use in science: Individual differences and classroom effects”. Journal of Research in Science Teaching, 31(8), 811-831.

Aydın, B. (2007). Fen bilgisi dersinde içsel ve dışsal motivasyonun önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Azizoğlu, N. & Çetin, G. (2009). “6 ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.

Barlia, L., & Beth, M.E. (1999). High school students' motivation to engage in conceptual change learning in science. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Boston, MA.

Başdaş, E. (2007). İlköğretim eğitiminde basit malzemelerle yapılan fen aktivitelerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve motivasyona etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Colletta, A.T., & E.L. Chiappetta. (1994). Science Instruction in the Middle and Secondary School. New York: Macmillan Publishing.

Debacker, T. & Nelson, R.M. (2000). “Motivation to learn science: differences related to gender, class type, and ability”. The Journal of Educational Research, 93(4), 245-254.

Dede, Y. & Yaman, S. (2008). “Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması”. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 19-37.

George, R. (2006). “A cross- domain analysis of change in students' attitudes toward science and attitudes about the utility of science”. International Journal of Science Education, 28(6), 571-589.

Güvercin, Ö. (2008). Investigating elementary students' motivation towards science learning: A cross age study. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Hancock, D. (2004). “Cooperative learning and peer orientation effects on motivation and achievement”. The Journal of Educational Research, 97 (3).

Hynd, C., Holschuh J. & Nist, S. (2000). “Learning complex scientific information: Motivation theory and its relation to student perceptions”. Reading&Writing Quarterly, 16, 23–57.

Lavigne, L.G., Vallerand, R.J. & Miquelon, P. (2007). “A motivational model of persistence in science education: A self-determination theory approach”. European Journal of Psvchology of Education, 22 (3), 351-369.

Lee, O., & Brophy, J. (1996). “Motivational patterns observed in sixth-grade science classrooms”. Journal of Research in Science Teaching, 33(3), 585–610.

Lefrançois, G.R. (1995). Theories of human leraning. Pasific Grove: Brooks/Cole Pub. Comp.

Maslow, A., & Lowery, R. (Ed.). (1998). “Toward a psychology of being” (3rd ed.). New York: Wiley & Sons.

Napier, J.D., & Riley, J.P. (1985). “Relationship between affective determinants and achievement in science for seventeen-year-olds”. Journal of Research in Science Teaching, 22(4), 365–383.

Nolen, S.B., & Haladyna, T.M. (1989). “Psyching out the science teacher: students' motivation, perceived teacher goals and study strategies”. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.

Pintrich, P.R. (2003). “A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts”. Journal of Educational Psychology, 95(4), 667-686.

Pintrich, P.R., Marx, R.W., & Boyle, R.A. (1993). “Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change”. Review of Educational Research, 63, 167–199.

Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (1998). Örgütsel psikoloji, Bursa: Alfa Basım Yayın Dağıtım.

Sert-Çıbık, A. (2009). “The effect of the project based learning approach to the attitudes of students towards science lesson”. Elementary Education, 8(1), 36-47.

Singh, K., Graville, M., & Dika, S. (2002). “Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interests and academic engagement”. Journal of Educational Research, 95(6), 323–332.

Talib, O., Luan W.S., Azhar, S.C. & Abdullah, N. (2009). “Uncovering Malaysian students' motivation to learning science”. European Journal of Social Sciences, 8 (2).

Tan, G.C.I., Sharan, S. & Lee, C. (2007). “Group investigation: Effects on achievement, motivation, and percptions of students in Singapore”. The Journal of Educational Research, 100(3), 142-154.

TTKB (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı) (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. MEB. Ankara.

Tuan, H.L, Chin, C.C. & Shieh, S.H. (2005). “The development of a questionnaire to measure students' motivation towards science learning”. International Journal of Science Education, 27(6), 639-654.

Urdan, T. & Midgley, C. (2003). “Changes in the perceived classroom goal structure and pattern of adaptive learning during the early adolescence”. Contemporary Educational Psychology, 28, 524-551.

Uzun, N. & Keleş, Ö. (2010). “Fen öğrenmeye yönelik motivasyonun bazı demografik özelliklere göre değerlendirilmesi”. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 561-584.

Wigfield, A. & Wentzel, K.R. (2007). “Introduction to motivation at school: Interventions that work”. Educational Psychologist, 42(4), 191-196.

Wilson, J. (2001). Increasing Student Motivation through the Use of Instructional Strategy. ERIC Document Reproduction Service No. ED455962.

Yajima, Hirohito & Arai, Kunijiro (1996). “An Examination of the Causal Model of Motivation for Science Learning- an anlaysis of biological teaching materials”. Japanese Journal of Educational Psychology, 44, 1-10.

Yaman, S., & Dede, Y. (2007). “Öğrencilerin Fen ve Teknoloji ve Matematik Dersine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 615-638.

Yazıcı, H. (2009). “Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: Kuramsal bir bakış”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.

Yenice, N., Saydam, G., & Telli, S. (2012). “İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13( 2), 231-247.

Yılmaz, H. & Çavaş, H.P. (2007). “Reliability and validity study of the students' motivation toward science learning (smtsl) questionnaire”. İlköğretim Online, 6(3), 430-440.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208414, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {9}, pages = {313 - 327}, doi = {}, title = {İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning}, key = {cite}, author = {Uzun, Naim and Keleş, Özgül} }
APA Uzun, N , Keleş, Ö . (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (20) , 313-327 .
MLA Uzun, N , Keleş, Ö . "İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2013 ): 313-327 <
Chicago Uzun, N , Keleş, Ö . "İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2013 ): 313-327
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning AU - Naim Uzun , Özgül Keleş Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 327 VL - 9 IS - 20 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning %A Naim Uzun , Özgül Keleş %T İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning %D 2013 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 9 %N 20 %R %U
ISNAD Uzun, Naim , Keleş, Özgül . "İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (Aralık 2013): 313-327 .
AMA Uzun N , Keleş Ö . İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 9(20): 313-327.
Vancouver Uzun N , Keleş Ö . İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 9(20): 313-327.
IEEE N. Uzun ve Ö. Keleş , "İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 20, ss. 313-327, Ara. 2013
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7b 3.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools

İzzet DÖŞ, Muhammed CÖMERT

Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının “Öğretmenlik” Kavramına İlişkin Metaforları/ Vısual Arts Teacher Candıdates' Metaphors Related To Concept Of "Teachıng"

Raif KALYONCU

Demokrasi Bağlamında Sosyal Sermaye Ve Sivil Toplum İlişkisi/ Relationship Between Social Capital And Civil Society In The Context Of Democracy

Seyfettin ASLAN

SEYAHAT ACENTELERİNİN TURİST REHBERLERİNİ SEÇME VE İŞE ALMA SÜRECİNDEKİ EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Özlem KÖROĞLU, Bilge MERTER

Kavram Yanılgılarının Oyunlarla Tespiti: Tabu Oyunu/ Determination Of Misconceptions By Games: Taboo Game

Murat GENÇ, Tülin GENÇ, Ahmet YÜZÜAK

Osmanlı Medreselerinde İktisat Eğitimi/ Educatıon of Economıcs in Ottoman Madrasas

Harun ŞAHİN

Tablet Bilgisayarların Fen Ve Teknoloji Derslerinde Kullanılmasıyla İlgili Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi/ Examınatıon Of Scıence Teachers' Opınıons Related To Tablet Pcs Usıng In Scıence And Technology Courses

İkramettin DAŞDEMİR, Ekrem CENGİZ, Mustafa UZOĞLU, Aykut BOZDOĞAN

Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Problemlerini Çözmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi/ Examining Secondary School Students' In Their Attitudes Towards Solving Problems Of Physics

Hilal AKTAMIŞ, Serap ÇALIŞKAN, İbrahim AKTAMIŞ

ARNAVUTLUK, YUNANİSTAN ve TÜRKİYE YEREL YÖNETİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Hüseyin KARA, Tan BAYKAL

Türkiye'de Rüzgar Enerjisi İçin Bir Durum Değerlendirmesi: A'wot Uygulaması/ An Assessment Of Turkey's Wınd Energy Sector: An A'wot Applıcatıon

İbrahim ARSLAN, Fatma AĞPAK