Yasadışı Göçmen Anlatılarında Folklorun İzleri

Öz Her çağda toplu, küçük gruplar veya bireysel olarak devletlerarası, iç savaş, dinsel savaş, yoksulluk gibi sebeplerle daha iyi bir yaşam umuduyla göçler yaşanmıştır. Bu göçler beraberinde siyasal, sosyal ve ekonomik sonuçlar getirmektedir. Bu konu üzerine yapılan çalışmalar “Göç Çalışmaları” olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu çalışmalar arasında folklor ya da edebi açıdan bir değerlendirme bulunmamaktadır. Oysa kaçak göçmen hareketlerin bağlı olarak yaptıkları yolculuk boyunca yaşanılanlardan oluşan bir anlatı geleneğinin varlığı söz konusudur. Makale, Türkiye’den Avrupa’ya farklı zamanlarda çeşitli güzergâhlar deneyerek gitmeye çalışan, gidip geri dönen veya bu göç hareketlerine çeşitli oranlarda aracı olan kişilerin anlatıları makalede mercek altına almıştır. Gerçekleştirilen röportajlardan elde edilen anlatılara hiçbir açıdan (ağız özelliği-yanlış kelime kullanımı vb.) müdahale edilmeden aynen aktarılmıştır. Kaçak göçmenlerin yolculuklarında karşılaşılan zor durumlar ve gülünç yanlarının dikkate alındığı bir çalışmadır. Çalışmada göçmen folkloru ile göç yollarında oluşan kısa anlatılar folklor açısından değerlendirilmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Bouchet-Saulnier, F. (2002). İnsancıl Hukuk Sözlüğü. Çev. Selahattin Bağdatlı, İstanbul: İletişim.

Çiçekli, B. ve Demir, O. Ö. (2013). Türkiye Koridorunda Yasadışı Göçmenler, Ankara: Karınca.

Danış, A. D. (2004). Yeni Göç Hareketleri ve Türkiye, Birikim. No: 184-185. Ağustos-Eylül.

Ekici, M. (2005). Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art zamanlı (Diyakronik) ve eş zamanlı (Senkronik) Bir Bakış, Fikret Türkmen Armağanı, İzmir.

Kolukırık, S. (2014). Uluslararası Göç ve Türkiye: Yerel Uygulamalar ve Görünümler, Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWt). Vol. 6, No:2.

Kümbetoğlu, B. (2012). Göç Yollarında “Nasıl” Sorusu, Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar. (Der. S. Gülfer Ihlamur Öner-N. Aslı Şirin Öner) İstanbul: İletişim.

Özcan, H. (1993). Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü. İstanbul: Alfa.

Özkul, D. (2012). Ulus-Ötesi Göç: Uluslararası Göç Yazınında Yeni Bir Paradigma, Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar. (Der. S. Gülfer Ihlamur Öner-N. Aslı Şirin Öner) İstanbul: İletişim.

Sağır, A. (2012). Zorunlu Göçler, Sürgünler ve Yol Hikâyeleri-Ulupamir Örneği. Ankara: Nobel.

Yılmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 9/2.

Yılmaz, E. (1992). Hukuk Sözlüğü. Ankara: Yetkin.

Kaynak Göster

APA Kardaş, C . (2018). Yasadışı Göçmen Anlatılarında Folklorun İzleri . Mukaddime , Cilt 9 Sayı 3 - Özel Sayı, Avrupa Komşuluk Politikası ve Göç Özel Sayısı , 129-142 . DOI: 10.19059/mukaddime.463846