DEVLETIN TOTALITERLIĞINE İTIRAZ: MUHAFAZAKÂRLIK VE ARA KURUMLAR

Öz Ara kurumlar, muhafazakârların üzerinde en çok durduğu kavramlardan biridir. Muhafazakârlar açısından ara kurumların önemi yalnızca belirli bir tarihselliğe sahip olmaları ve geleneğe yaslanıyor olmalarından kaynaklanmaz. Onların temel önemi ve işlevi, modern devletin topluma yayılma, ona nüfuz etme, baskı uygulama potansiyeli ve pratiği karşısında birer bariyer olmalarından ileri gelir. Bu çalışma, muhafazakârlığın ara kurum kavramsallaştırmasından hareketle, modern devletin totaliter niteliği/öz’ü karşısında takındıkları tutumları, getirdikleri açıklamaları ve itiraz noktalarını ele almayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

AKINCI, M. (2013). “Muhafazakârlık”. Dünyada ve Türkiye’de Siyasal İdeolojiler, Der. Ömer Çaha ve Bican Şahin, Ankara: Orion Kitabevi.

ALTHUSSER, L. (1991). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Çev. Y. Alp ve M. Özışık, İstanbul: İletişim Yay.

APAYDIN A., Kutsal A. ve Atakan C. (1996). Uygulamalı İstatistik. 3. Baskı, Ankara: Baran Ofset.

BARNET, V. (1999). Comperative Statistical Inference. 3. Ed., New York: John Wiley and Sons, LTD.

BRANCOURT, J. P. (2000). “Estat’lardan Devlete: Bir Sözcüğün Evrimi”. Devlet Kuramı, Der. Cemal Bali Akal, Çev. Beki Haleva ve Pınar Güzelyürek, 2. Baskı, Ankara: Dost Kitabevi.

BÜLBÜL K. ve ÖZİPEK, B. B. (2011). “Sunuş”. Muhafazakârlık Düş ve Gerçek, Robert Nisbet, Çev. Kudret Bülbül ve M. Fatih Serenli, Ankara: Kadim Yayıncılık.

COŞKUN, V. (2009). Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu. Ankara: Liberte Yay.

ÇETİN, H. (2002). “Totalitarizm: İdeolojik Kökenleri ve Toplumsal İnşa Araçları”. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), ss. 15-43.

ÇETİN, H. (2007). Modernleşme Krizi, İdeoloji ve Ütopya Arasında Türkiye. Ankara: Orion Yayınevi.

D’ENTREVES, A. P. (2005). “Devlet Kavramı”. Devlet Kuramı, Der. Cemal Bali Akal, Çev. Başak Baysal, 2. Baskı, Ankara: Dost Kitabevi.

DAVİS, S. (2005). “Aydınlanma”. Liberal Düşünce, Sayı: 37, Kış, ss. 5-10.

DUMAN, F. (2012). “Devlet”. Siyaset Bilimi, Der. Halis Çetin, 3. Baskı, Ankara: Orion Kitabevi. ERDOĞAN, M. (2006). Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm. Ankara: Orion Yayınevi.

FOULCAULT, M. (1994). Power. (İngilizceye) Çev. Robert Hurley vd., Ed. James D. Faubion, New York: New Press.

FRİEDRİCH, C. J. ve BRZEZİNSKİ, Z. K. (1964). Totaliter Diktatörlük ve Otokrasi. Çev. Oğuz Onaran, Ankara: Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları.

GİDDENS, A. (1984). The Nation State and Violence. Cambridge: Polity Press.

GİDDENS, A. (2004). Modernliğin Sonuçları. Çev. Ersin Kuşdil, 3. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yay.

GİDDENS, A. ve PİERSON, C. (1998). Conversations With Anthony Giddens: Making Sense of Modernity. Oxford: Polity Press.

GÜNGÖRMEZ, B. (2003). “Muhafazakârlığın Sosyolog Havarisi Robert Nisbet”. Doğu Batı, (25), ss. 147-157.

GÜNGÖRMEZ, B. (2011). “Modernleşme ve Ara Kurumların Çöküşü”. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 8 (29-30), ss. 25-38.

HUNTİNGTON, S. P. (1968). Political Order in Changing Societies. London: Yale University Press.

KAHRAMAN, H. B. (2007). Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye. 2. Basım, İstanbul: Agora Kitaplığı.

KIZILÇELİK, S. (1994). “Postmodernizm: ‘Modernlik Projesine’ Bir Başkaldırı”. Türkiye Günlüğü, Sayı: 30.

KRAUTHAMMER, C. (1995). “A Social Conservative Credo”. The Public Interest, (Fall), ss. 15-22.

KUKATHAS, C. (2003). The Liberal Arcipelago: A Theory of Freedom and Diversity. Oxford&New York: Oxford Universtiy Press.

LİNZ, J. J. (2008). Totaliter ve Otoriter Rejimler. Çev. Ergun Özbudun, Ankara: Liberte Yayınları.

NİSBET, R. (1944). “De Bonald and The Concept of The Social Group”. Journal of the History of Ideas, 5(3), Jun., ss. 315-331.

NİSBET, R. (2011). Muhafazakârlık Düş ve Gerçek. Çev. Kudret Bülbül ve M. Fatih Serenli, Ankara: Kadim Yayıncılık.

NİSBET, R. (2014). “Muhafazakârlık”. Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ed. Tom Bottomore ve Robert Nisbet, (İlgili Kısmı Çev. Erol Mutlu), 3. Baskı, İstanbul: Kırmızı Yay.

NİSBET, R. (1962). Community and Power, (Formerly The Quest for Community). New York: Oxford University Press.

NORTH, G. (2002). “Robert Nisbet: Conservative Sociologist”. Gary North Archives, http://www.lewrockwell.com/2002/08/gary-north/antiwar-conservative/, (Erişim Tarihi: 09.10.2015).

OAKESHOTT, M. (1962). Rationalism in Politics. London: Methuen and Co LTD.

Online Etymology Dictionary. (2015). “Statistics”. http://www.etymonline.com/index. php?term=statistics, (Erişim Tarihi: 09.10.2015).

ÖZİPEK, B. B. (2004). Muhafazakârlık Akıl, Toplum, Siyaset. Ankara: Liberte Yay.

PAZ, O. (1994). “Şiir ve Modernite”. Modernite versus Postmodernite. Der. Mehmet Küçük, Çev. Nilgün Tutal-Küçük, Ankara: Vadi Yayınları.

PERRİN, G. R. (1997). “Robert Nisbet and The Modern State”. Modern Age, (Winter), ss. 39-47.

PİERSON, C. (2014). Modern Devlet. Çev. Neşet Kutluğ ve Burcu Erdoğan, 2. Baskı, İstanbul: Çiviyazıları Yayınevi.

POGGİ, G. (2008). Devlet, Doğası, Gelişimi ve Geleceği. Çev. Aysun Babacan, 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.

POOLE, R. (2005). Morality and Modernity. New York: Routledge.

SCHMTTER, P. C. (1974). “Still the Century of Corporatism?”. The Review of Politics, 36(1), Jan., ss. 85-131.

SCRUTON, R. (2007). A Dictionary of Political Thought. 3. Edition, New York: Palgrave Macmillian.

STONE, B. L. (2000). “Robert Nisbet on Conservatism Dogmatics”. Society, (March/April), ss. 68-74.

ŞAYLAN, G. (1996). Çağdaş Düşünce Akımları: Postmodernizm. Ankara: TODAİE Yayınları.

TURANLI, M. ve GÜMÜŞ, S. (2010). Temel İstatistik. 3. Basım, İstanbul: Der Yay.

WALKER, M. (1972). The National Front. London: Fontana.

WARD, R. E. ve RUSTOW, D. A. (1964). “Introduciton”. Political Modernization in Japan and Turkey, Der. Robert E. Ward ve Dankwart A. Rustow, New Jersey: Princeton University Press.

WOODS, T. E. (2005). “Twilight of Conservatism”. Ideas, December (5), ss. 17-20.

YILDIZTURAN, I. (2009). “Toplumsal İlişkiler Ekseninde Güneş Ülkesi’ne Totalitarizm Işığında Bir Bakış”. Hukuk Gündemi Dergisi, Sayı: 10, Bahar, ss. 66-79.

Kaynak Göster

APA Ertugay, F . (2016). DEVLETIN TOTALITERLIĞINE İTIRAZ: MUHAFAZAKÂRLIK VE ARA KURUMLAR . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 12 (47) , 159-180 .