Transkanaliküler Multidiod Lazer Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız

Amaç: Nazolakrimal kanal tıkanıklığı bulunan olgularda transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi cerrahisi sonuçlarının bil- dirilmesi. Gereç ve Yöntem: Göz hastanesinde 2011-2017 yılları arasında nazolakrimal kanal tıkanıklığı nedeniyle transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi yapılan 132 hastanın 158 gözüne ait veriler retrospektif olarak incelendi. Kronik epifora yakınması ve tekrarlayan dak- riyosistit öyküsü mevcut olup, lakrimal kanal lavajında obstrüksiyon tespit edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalara operasyon sonra- sı birinci gün, 1., 2., 3. ve 4. haftalarda nazolakrimal kanal irrigasyonu yapıldı ve hastalar 3., 6. ve 12. aylarda kontrole çağrıldılar. Nazolakrimal kanal lavajının açık olması anatomik başarı, hasta memnuniyeti ise fonksiyonel başarı olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 85 (%84,2)’i kadın, 16 (%15,8)’sı erkekti. Yaş ortalaması 51 ± 16,3 yıl idi. Olgular ortalama 14 ± 1 ay süreyle takip edildi. Ortalama operasyon süresi 25 ± 3 dakika idi. İlk ameliyat sonrası anatomik ve fonksiyonel başarı %80 idi. Yirmi iki hasta (%21,8) ye- niden opere edildiler. Reoperasyon ihtiyacı bulunan hastalarla tek operasyonda başarı elde edilen hastalar arasında cinsiyet ve yaş açısından anlamlı fark bulunmuyordu (p=0,737, p=0,234). İkincil ameliyat sonrası son muayenede %89 anatomik, %86,5 fonksiyonel başarı elde edildi. Operasyonlar esnasında komplikasyon gelişmedi. Sonuç: Transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi komplikasyon oranının düşük, başarı oranının yüksek oluşu ile nazolakri- mal kanal tıkanıklığı tedavisinde güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Uygun hasta seçimi, ameliyat sonrasında sıkı takip anatomik ve fonksiyonel başarıyı arttırmaktadır.

Outcomes of Transcanalicular Multidiod Laser Dacryocystorhinostomy

Objectives: To report the outcomes of transcanalicular multidiode laser dacryocystorhinostomy (TC-DCR) operations for nasolacrimal duct obstruction in our clinic. Material and Method: We retrospectively evaluated the records of the patients who were treated for asolacrimal duct obstruction with tran- scanalicular multidiode laser dacryocystorhinostomy between 2011-2017 at Göznuru Eye Hospital. 119 eyes of 101 patients with chronic epiphora and a history of recurrent dacriocystit who had obstruction during lacrimal lavage were included in the study. Lacrimal duct was ir- rigated at first day,1 st , 2 nd , 3 rd and 4 th weeks post operatively. Patients were followed up at 3 rd , 6 th and 12 th months. A patent nasolacrimal lavage and patient satisfaction were defined by anatomical success and functional, respectively. Results: There were 85 (84,2%) females and 16 (15,8%) males with a mean age of 51 ± 16,3 years. The mean follow up time was 14 ± 1 months. Anatomical and functional success were 80% after primary surgery. Twenty-two patients (21.8%) were re-operated. There were no sta- tistically significant difference for sex and age between the multiple and single-operated patients (p=0,737, p=0,234). Anatomical success was 89% and function success was 86,5% after retreatment at the last examination. There were no complication during surgeries. Conclusion: Transcanalicular multidiode laser dacryocystorhinostomy is a safe and effective method with its low complication rates and high success rate at asolacrimal duct obstruction treatment. Appropriate patient selection and close follow-up increase the anatomical and functional success.

Kaynakça

Boboridis KG, Bunce C, Rose GE. Outcome of external dacry- ocystorhinostomy combined with membranectomy of a distal canalicular obstruction. Am J Ophthalmol 2005;139:1051-55

Christenbury JD. Translacrimal laser dacryocystorhinostomy. Arch Ophthalmol 1992;110:170-1

Athanasiov PA, Prabhakaran VC, Mannor G, Woog JJ, Selva D. Transcanalicular approach to adult lacrimal duct obstruction: a re- view of instruments and methods. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2009;40:149-59

Hong JE, Hatton MP, Leib ML, Fay AM. Endocanalicular laser dacryocystorhinostomy. Analysis of 118 consecutive surgeries Ophthalmology 2005;112:1629-33

Zor KR, Demir ND, Aksoy AH, Önder AF, Aksoy F. Transka na - liküler multidiod dakriosistorinostomi ve eksternal dakriosistori- nostomi cerrahilerinin sonuçları. T J Ophthalmol 2014;44:31-4

Yılmaz T, Yılmaz A, Mert M, Taşkapılı M. Endoskopik lazer dakriosistorinostomi sonuçlarımız. İstanbul Med J 2013;14:102-5.

Uludag G, Yeniad B, Ceylan E, Yildiz-Tas A, Kozer-Bilgin L. Outcome comparison between transcanalicular and external dacryocystorhinostomy. Int J Ophthalmol 2015;8:353-7.

Plaza G, Beteré F, Nogueira A. Transcanalicular dacryocystorhi- nostomy with diode laser: long-term results. Ophthal Plast Reconstr Surg 2007;23:179-82.

Kaynak P, Ozturker C, Yazgan S et al. Transcanalicular diode laser assisted dacryocystorhinostomy in primary acquired nasolacrimal duct obstruction: 2-year follow up. Ophthal Plast Reconstr Surg 2014;30:28-33.

Farzampour S, Fayazzadeh E, Mikaniki E. Endonasal laser-as- sisted microscopic dacryocystorhinostomy: surgical technique and follow-up results. Am J Otolaryngol 2010;31:84-90.

Feng YF, Cai JQ, Zhang JY, Han XH. A meta-analysis of primary dacryocystorhinostomy with and without silicone intubation. Can J Ophthalmol 2011;46:521-7.

Yildirim Y, Kar T, Topal T. et al. Comparison of Transcanalicular Multidiode Laser Dacryocystorhinostomy with and without Silicon Tube Intubation. J Ophthalmol 2016;2016:6719529.

Hausler R, Caversaccio M. Microsurgical endonasal dacryocys- torhinostomy with long term insertions of bicanalicular silicone tubes. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998;124:188-91.

Kong YT, Kim TI, Kong BW. A report of 131 cases of endoscopic laser lacrimal surgery. Ophthalmology 1994;101:1793-800.

Kar T, Yildirim Y, Topal T, Çolakoğlu K, Ünal MH. Efficacy of adjunctive mitomycin C in transcanalicular diode laser dacry- ocystorhinostomy in different age groups. Eur J Ophthalmol 2016;26:1-5.

Ozsutcu M, Balci O, Tanriverdi C, Demirci G. Efficacy of ad- junctive mitomycin C in transcanalicular diode laser dacryocys- torhinostomy. Eur Arch Otorhinolaryngol 2017;274:873-7.

Yener HI, Gul A, Caglar C, Ozcimen M. The effectiveness of postoperative early ostium cleaning in transcanalicular diode laser-assisted dacryocystorhinostomy. Ophthal Plast Reconstr Surg 2014;30:476-9.

Delaney YM, Khooshabeh R. External dacryocystorhinostomy for the treatment of acquired partial nasolacrimal obstruction in adults. Br J Ophthalmol 2002;86:533-5.

Tarbet KJ, Custer PL. External dacryocystorhinostomy. Surgical success, patient satisfaction, and economic cost. Ophthalmology 1995;102:1065-70.

Zenk J, Karatzanis AD, Psycogios G. et al. Long term results of endonasal dacryocystorhinostomy. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; 266:1733-8.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

11.4b3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Delici Olmayan Göz Yaralanması Sonucu Kristalin Lensin Konjonktiva Altına Yer Değiştirmesi ve Cerrahi Tedavisi

Şeyma GÜLCENUR ŞEHİRLİ, Mehmet Serhat MANGAN, Selim BÖLÜKBAŞI, Burak ERDEN, Ali Cihat ASLAN, Dilan İÇAR, Mustafa ELÇİOĞLU

Transkanaliküler Multidiod Lazer Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız

Eyüp ÖZCAN, Cem ÖZTÜRKMEN, Mustafa BERHUNİ, Tanyeli KAZAZ

Endoftalmi Olgularının Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları

Erdem ERİS

Komplike Yırtıklı Alt Kadran Retina Dekolmanı Olgularında Ağır Silikon Yağı Kullanımının Etkinliği ve Güvenilirliği

Fatih YENİHAYAT, Mustafa GÖK, Berna ÖZKAN, V. Levent KARABAŞ

Epiretinal Membran Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkili Prognostik Faktörler

Mustafa GÖK, V. Levent KARABAŞ, Mehmet Ş. ASLAN, Süleyman KARAMAN, Fatih YENİHAYAT, SEVGİ SUBAŞI

Şaşılık Cerrahisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Koroidal Efüzyon

Betül TUĞCU, Şenay Aşık NACAROĞLU, Yusuf EVCİMEN, Mühittin TAŞKAPILI

Prematüre Retinopatisi Tedavisinde Uygulanan Tek Seans Diod Lazer Fotokoagülasyonun Bir Yıl Sonunda Refraksiyon Değeri ve Şaşılık Yönünden Değerlendirilmesi

Ender SIRAKAYA, Ayşe ÖNER

Kabuki Sendromu: İki Olgu Sunumu

Berna ŞAHAN, Şule ZİYLAN, Muhsin ALTUNSOY

Tek Taraflı Pterjium Hastalarında Gözyaşı Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

Kaan ÇAKMAK, Şafak KORKMAZ, SABAHATTİN SÜL, Gaye DİŞLİ KILIÇ

Primer Açık Açılı Glokom Hastalarında Peripapiller Optik Koherans Tomografi Ölçümlerinin Uzun Dönem Değişkenliği

İBRAHİM TOPRAK