Torsiyonel Fakoemülsifikasyonda Peristaltik ve Ventüri Pompanın Kornea Endoteli Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Komplikasyonsuz katarakt cerrahisi olgularında torsiyonel fakoemülsifikasyonda (fako) peristaltik ve ventüri pompa sistemlerininetkinliğini ve kornea endoteli üzerine olan etkilerini karşılaştırmak.Gereç ve Yöntem: Komplikasyonsuz katarakt operasyonu uygulanan 84 hastanın 84 gözü prospektif olarak çalışmaya alındı. Torsiyonel fakoda 42 gözde peristaltik pompa (grup 1), 42 gözde ise ventüri pompa (grup 2) sistemi kullanıldı. Cerrahi sırasında kaydedilen torsiyonel ultrason zamanı, kümülatif yayılan enerji ve cerrahinin indüklediği endotel hücre kaybı her iki grupta değerlendirildi.Bulgular: Grup 2' de torsiyonel ultrason zamanı ve kümülatif yayılan enerjinin grup 1'e göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü (sırasıyla p=0,024 ve p=0,009). Her iki grupta preoperatif ve postoperatif 1. ve 30. günlerdeki santral kornea kalınlığı arasında anlamlı farklılık gözlenmedi (sırasıyla p=0,362, p=0,113, p=0,412). Cerrahi sonrası 1. ve 30. günlerdeki endotel hücre sayıları arasında da iki grup arasında anlamlı değişiklik bulunamadı (sırasıyla p=0,255, p=0,378).Sonuç: Torsiyonel fako ile ventüri tip pompanın kullanıldığı katarakt cerrahisinde düşük ultrason enerjisi ile efektif emülsifikasyon sağlanabilmektedir. Ancak cerrahinin indüklediği endotel hücre hasarı açısından her iki pompa tipi arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır

Evaluation of Peristaltic and Venturi Pump Effects on the Corneal Endothelium in Torsional Phacoemulsification

Objective: To compare the effectiveness of peristaltic and venturi pump systems effects on the corneal endothelium in torsional phacoemulsification (phaco) in patients with uncomplicated cataract surgery. Material and Method: Eighty-four eyes of 84 patients who underwent uncomplicated cataract surgery were prospectively included in this study. Peristaltic pump was applied in 42 eyes (Group 1), and venturi pump was applied in 42 eyes (Group 2) having torsional phaco. Torsional ultrasound time and cumulative dissipated energy applied during surgery and, endothelial cell loss induced by surgery were evaluated in both groups. Results: Torsional ultrasound time and cumulative dissipated energy were found to be significantly lower in group 2 when compared to group 1 (p=0.024 and p=0.009, respectively). No significant difference was found on central corneal thickness between two groups preoperatively, postoperatively 1st and 30th days (p=0.362, p=0.113, and p=0.412, respectively). Also, no significant difference was found in the numbers of endothelial cell between two groups postoperatively 1st and 30th days (p=0.255, p=0.378, respectively). Conclusion: Cataract surgery in which the torsional phaco with a venturi type of pump is used, effective emulsification can be achieved with lower ultrasound energy. However, there is no significant difference in terms of endothelial cell injury induced by surgery between the two pump types.

Kaynakça

Fichman RA. Use of topical anesthesia alone in cataract surgry. J Cataract Refract Surg 1996;22:612-4

Liu Y, Zeng M, Liu X, et al. Torsional mode versus conventional ultrasound mode phacoemulsification: randomized comparative clinical study. J Cataract Refract Surg 2007;33:287-92

Hoffman RS, Fine IH, Packer M. New phacoemulsification tech- nology. Curr Opin Ophthalmol 2005;16:38-43

Rekas M, Montes-Miko R, Krix-Jachym, et al. Comparison of tor- sional and longitudinal modes using phacoemulsification parame- ters. J Cataract Refract Surg 2009;35:1719-24

Zeng M, Liu X, Liu Y, et al. Torsional ultrasound modality for hard nucleus phacoemulsification cataract extraction. Br J Ophthalmol 2008;92:1092-96

Christakis PG, Braga-Mele RM. Intraoperative performance and postoperative outcome comparison of longitudinal, torsional, and transversal phacoemulsification machines. J Cataract Refract Surg 2012;38:234-41

Helvacioglu F, Tunc Z, Yeter C, et al. Ozil IP torsional mode ver- sus combined torsional/longitudinal microcoaxial phacoemulsifi- cation. Eur J Ophthalmol 2012;22:936-42.

Christakis PG, Braga-Mele RM. Intraoperative performance and postoperative outcome comparison of longitudinal ,torsional, and transversal phacoemulsification machines. J Cataract Refract Surg 2012;38(2):234-41

Kelman D. Phacoemulsification in the anterior chamber. Opht hal - mo logy 1979;86:1980-2

Chang DF, Campbell JR. Intraoperative floppy iris syndrome as- sociated with tamsulosin. J Cataract Surg 2005;31:664-73

Perez-Artega A. Anterior vented gas forced infusion system of the Accurus surgical system in phakonit. J Cataract Surg 2004;30: 933-5

Cahoon JM, Gupta I, Gardiner G, et al. Comparison of venturi and peristaltic vacuum in phacoemulsification. J Cataract Surg 2015; 41:428-32

Toso A, Morselli S. Dual-Pump Transversal Phaco for MICS. Cataract& Refract Surg Today Europer 2013;19-23

Ventura AS, Walti R, Böhnke M. Corneal thickness and endothe- lialdensity before and after cataract surgery. Br J Opthalmol 2001;85 (1):18-20

Reuschel A, Bogatsch H, Barth T, Wiedemann R. Comparison of endothelial changes and power settings between torsional and lon- gitudinal phacoemulsification. J Catarakt Surg 2010;36(11):1855- 61

Atas M, Demircan S, Karatepe Haşhaş AS. Comparison of corneal endothelial changes following phacoemulsification with transver- sal and torsional phacoemulsification machines. Int J Ophthalmol 2014;18:822-7

Kaynak Göster