Tip 2 diyabet hastalarında spektral - domain optik koherans tomografi ile koroid kalınlığının değerlendirilmesi

Amaç: Tip 2 diabetes mellituslu (DM) hastalarda enhanced depth imaging (güçlendirilmiş derin görüntüleme) optik koherans tomografi (EDI OKT) ile maküla koroid kalınlığını değerlendirmek ve bu değerleri kontrol grubunda elde edilen değerler ile karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 172 diyabetik hasta ve 60 cinsiyet ve yaş uyumlu sağlıklı birey dahil edildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Grup 1: Diyabetik retinopatisi olmayan (NDR), Grup 2: Nonproliferatif diyabetik retinopatisi olan ve beraberinde klinik anlamlı maküla ödemi olmayan (NPDR), Grup 3: Nonproliferatif diyabetik retinopatisi olan ve beraberinde klinik anlamlı maküla ödemi olan (KAMÖ). Koroid kalınlığı ölçümü EDI OKT yöntemiyle yapıldı. Bulgular: 172 hastanın 172 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların 73’ü erkek (%42,5), 99’u kadındı (%57,5) ve yaş ortalaması 61±7 yıl idi (42-78 yaş). Kontrol grubunu oluşturan 60 bireyin 28’i erkek (%46,6), 32’si kadın (%53,3) olup bu grubun yaş ortalaması 62,3±6,4 (51 -76 yaş) olarak bulundu. Ortalama subfoveal koroid kalınlığı (SFKK) 1. grupta 235,1±43,8 μm, 2. grupta 208,2±56,1 μm ve 3. grupta 191,7±47,8 μm ve kontrol grubunda 307,1±55,4 μm’du. Her bir diyabetik grubun SFKK ortalaması kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Sonuç: Diyabetik gözlerde koroid kalınlığının sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında daha ince olduğu tespit edildi. Diyabetik koroid anjiyopatisinin, retinopatinin derecesi ve maküla ödemi varlığı ile ilişkili olduğu görüldü.

Choroidal thickness in patients with type 2 diabetes analyzed by spectral-domain optical coherence tomography

Aim: To investigate the changes in macular choroidal thickness in patients with type 2 diabetes mellitus using enhanced depth imaging optical coherence tomography (EDI OCT) and to compare the measured values with those of healthy normal subjects. Material and Method: One hundred and seventy two patients (172 eyes) with diabetes and 60 age and sex-matched normal subjects were included in the study. Patients with diabetes were classified into 3 groups: Without diabetic retinopathy (NDR), with diabetic retinopathy (nonproliferative diabetic retinopathy [NPDR]) and no clinically significant macular edema, or with NDPR and clinically significant macular edema (CSME). Choroidal thickness measurements were done by EDI OCT. Results: One hundred and seventy two eyes of 172 diabetic patients (73 male [42.5%]; 99 female [57.5%]; mean age 61±7 years, range 42-78 years) were included in the analysis. Of the 60 control subjects, 28 were male (46.6%), 32 were female (53.3%) and the mean age was 62.3±6.4 (51-76 years). Mean subfoveal choroidal thickness was 235.1±43.8 μm in NDR,208.2±56.1 μm in NPDR, 191.7±47.8 μm in CSME and 307.1±55.4 μm in control group. The mean subfoveal choroidal thickness was significantly reduced in each diabetic group compared with the control group. Conclusion: In diabetic eyes, there is an overall thinning of the choroid on EDI OCT.Diabetic choroidal angiopathy is related with the stage of retinopathy and the presence of macular edema.

Kaynakça

1. Moss SE, Klein R, Klein BE. The 14-year incidence of visual loss in a diabetic population. Ophthalmology 1998;105:998- 1003.

2. Hidayat AA, Fine BS. Diabetic choroidopathy. Light and elec- tron microscopic observations of seven cases. Ophthalmo- logy 1985;92:512-22.

3. Shiragami C, Shiraga F, Matsuo T, et al. Risk factors for dia- betic choroidopathy in patients with diabetic retinopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2002;240:436-42.

4. Alm A. Ocular circulation. In: Hart WM, ed. Adler’s Physiology of the Eye. 9th ed. St. Louis, MO: CV Mosby 1992;198-227.

5. Nagaoka T, Kitaya N, Sugawara R, et al. Alteration of choroidal circulation in the foveal region in patients with type 2 diabetes. Br J Ophthalmol 2004;88:1060-3.

6. Diabetic retinopathy. In: Flynn HW, Smiddy WE. Eds. Retina and Vitreus. San Fransisco: American Academy of Ophthal- mology 2005-2006;99-119.

7. Spaide RF, Koizumi H, Pozonni MC. Enhanced depth imag- ing spectral-domain optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2008;146:496-500.

8. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Grading diabetic retinopathy from stereoscopic color fundus photographsdan extension of the modified Airlie House classification. ETDRS report number 10. Ophthalmo- logy 1991;98:786-806.

9. Cao J, McLeod S, Merges CA, Lutty GA. Choriocapillaris de- generation and related pathologic changes in human diabetic eyes. Arch Ophthalmol 1998;116:589-97.

10. Chen TC, Cense B, Miller JW, et al. Histologic correlation of in vivo optical coherence tomography images of the human retina. Am J Ophthalmol 2006;141:1165-8.

11. Mumcuoglu T, Erduman C, Durukan AH. Optik Koherens To- mografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler. T Oft Gaz 2008;38:168-75.

12. Manjunath V, Taha M, Fujimoto JG, Duker JS. Choroidal thickness in normal eyes measured using Cirrus HD optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2010;150:325-9.

13. Weinberger D, Kramer M, Priel E, et al. Indocyanine green angiographic findings in nonproliferative diabetic retinopathy. Am J Ophthalmol 1998;126:238-47.

14. McLeod DS, Lutty GA. High-resolution histologic analysis of the human choroidal vasculature. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:3799-811.

15. Geyer O, Neudorfer M, Snir T, et al. Pulsatile ocular blood flow in diabetic retinopathy. Acta Ophthalmol Scand 1999;77: 522-5.

16. Regatieri CV, Branchini L, Carmody J, et al. choroidal thick- ness in patients with diabetic retinopathy analyzed by spec- tral-domain optical coherence tomography. Retina 2012;32: 563-8.

17. Aiello LP, Northrup JM, Keyt BA, et al. Hypoxic regulation of vascular endothelial growth factor in retinal cells. Arch Opht- halmol 1995;113:1538-44.

18. Mori F, Hikichi T, Takahashi J, et al. Dysfunction of active transport of blood-retinal barrier in patients with clinically sig- nificant macular edema in type 2 diabetes. Diabetes Care 2002;25:1248-9.

19. Vinores SA, Youssri AI, Luna JD, et al. Upregulation of vas- cular endothelial growth factor in ischemic and non ischemic human and experimental retinal disease. Histol Histopathol 1997;12:99-109.

20. Esmaeelpour M, Povazay B, Hermann B, et al. Mapping cho- roidal and retinal thickness variation in type 2 diabetes using three-dimensional 1060-nm optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:5311-6.

21. Querques G, Lattanzio R, Querques L, et al. Enhanced depth imaging optical coherence tomography in type 2 diabetes. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53:6017-24.

22. Wong IY, Koizumi H, Lai WW. Enhanced Depth Imaging Opti- cal Coherence Tomography. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2011;42:75-84.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

9.7b2.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Açık açılı glokom hastalarında fakoemülsifikasyon cerrahisinin retina sinir lifi tabakası kalınlığına olan etkisinin incelenmesi

Betül İlkay AKÇAY SEZGİN, Esra GÜNEY, Kansu BOZKURT, Cihan ÜNLÜ, Tuğba AYDOĞAN

Penetran keratoplasti sonrası greft ayrışması

Yasin ÇINAR, Abdullah Kürşat CİNGÜ, Tuba ÇINAR, Fatih Mehmet TÜRKÇÜ, Harun YÜKSEL, Alparslan ŞAHİN, İhsan ÇAÇA

Sorunsuz katarakt cerrahisinden sonra gelişen herpetik dendritik keratit: Olgu sunumu

Tülay AKÇETİN ALPAR, Nurhan DİNÇER, Fatma ÖZDEMİR ESİN, Kadir ELTUTAR

Tolosa hunt sendromu ve üveiti olan bir olguda olası etyolojik sebep olarak antiandrojen ilaç kullanımı

Burcu NURÖZLER, Özge YANIK, Nilüfer YALÇINDAĞ, Huban ATİLLA, CANAN TOGAY IŞIKAY

Katarakt cerrahisinde konvansiyonel (longitüdinal) ve torsiyonel fakoemülsifikasyonun karşılaştırılması

Handan AKIL, Alper YARANGÜMELİ, Yıldız ÖZDEMİR, Gülcan KURAL

Glokom hastalarında görme alanı kayıpları ile yaşam kalitesinin ilişkisi

Murat ÜNAL, Şeyda UĞURLU KARADENİZ, Sıtkı EREN, İlkay ÇAKIR

Hipertansif hastalarda optik koherans tomografi ile koroid kalınlığı ölçümü

Sertan GÖKTAŞ, Muammer ÖZÇİMEN, Yaşar SAKARYA, Rabia SAKARYA, İsmail ALPFİDAN, Işın UĞURLU

Travmatik subkonjunktival lens dislokasyonu

Fatih Mehmet TÜRKÇÜ, Yasin ÇINAR, Harun YÜKSEL, Kürşat CINGÜ, İhsan ÇAÇA

Tip 2 diyabet hastalarında spektral - domain optik koherans tomografi ile koroid kalınlığının değerlendirilmesi

Muammer ÖZÇİMEN, Yaşar SAKARYA, Sertan GÖKTAŞ, Rabia SAKARYA, Şenol İVACIK, Erkan ERDOĞAN

Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunun ranibizumab ile tedavisinde pigment epitel dekolmanı varlığının fonksiyonel başarı üzerine olan etkisini değerlendirmek

EMİNE ÇİNİCİ, Erdinç CEYLAN, Burak TANYILDIZ, Nihan AKSU, Hasan ALTINKAYNAK