Penetran keratoplastide greft reddi

Amaç: Penetran keratoplastide greft reddi için temel risk faktörlerini ve tedavide pulse steroidlerin etkinliğini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamına Aralık 1993-Ocak 2010 tarihleri arasında çeşitli endikasyonlarla penetran keratoplasti uygulanarak kornea biriminde izlenen, 192’si erkek, 150’si kadın, toplam 342 hastanın 357 gözü alınmış ve geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrası en az 6 ay izlenen olgular çalışmaya alınmıştır. Ortalama izlem süresi 37,5±2.5 ay (6-180) idi. Gözler son muayenedeki greft saydamlığına göre greft sağ kalımı açısından değerlendirildi. Bulgular: En sık ameliyat endikasyonu keratokonus idi (%24,44), ardından büllöz keratopati gelmekteydi. Allogreft reddi en sık herpetik keratit sekellerinde gelişti (%40,0), bunu regreftler izlemekteydi. Tedaviye en iyi yanıt keratokonuslu olgularda alındı (%100,0). 311 olgunun tümü ele alındığında; tedaviye yanıt vermeyen immünolojik red sayısı 15 (%4,2) ve immün olmayan primer greft yetmezliği sayısı 14 (%3,9) olarak saptandı. Sonuçta toplam greft yetmezliği oranı %8,1 ve greft sağ kalım oranı %91,8 olarak bulundu. Sonuç: Penetran keratoplastide greft reddinin erken tanınması ve topikal tedaviyle desteklenen pulse steroid tedavisi sonucunda %90’ın üstünde saydam greft oranı elde edilebilmektedir.

Graft rejection in penetrating keratoplasty

Aim: To investigate the main risk factors for graft failure in penetrating keratoplasty and the efficacy of pulse steroids in the treatment of graft failure. Material and Method: 357 eyes of 342 patients who underwent penetrating keratoplasty for several indications and who were followed up in our cornea department between December 1993 and January 2010 were included in this retrospective study. 192 of them were man and 150 of them were woman. We include the patients followed up at least six months postoperatively. Mean follow-up time was 35.7±2.5 months. Eyes were assessed according to the graft transparancy for graft survival. Results: The most common indication was keratoplasty (24.4%) followed by bullous keratopathy. Allograft rejection was most commonly seen in patients with herpes keratitis (40.0%) followed by regrafts. The best response to rejection treatment were observed in patients with keratoconus (100.0%). When all the 311 cases were reviewed, number of the immunologic graft rejection cases unresponsive to treatment was 15 (4.2%) and non immunologic primary graft failure was 14 (% 3.9). As a result overall graft failure rate was found as 8.1% and graft survival rate as 91.8%. Conclusion: In penetrating keratoplasty, a graft survival rate of over %90 can be obtained by means of early diagnosis and treatment of graft rejection with pulse steroid treatment fortified by topical medications.

Kaynakça

1. Foster DJ. Mechanism of corneal graft failure, The erosion of corneal privilige. Eye 1989; 2:251-62.

2. Maeno A, Naor J, Lee HM, Hunter WS, Rootman DS. Three decades of corneal transplantation: Indications and patent characteristics. Cornea 2000; 19:7-11.

3. Dobbis KRB, Price FW, Whitson WE. Trends in the indications for penetrating keratoplastyin the Midwestern United States. Cornea 2000;19:813-6.

4. Sugar A, Sugar J. Techniques in penetrating keratoplasty. A quarter century of development. Cornea 200;19:603-10.

5. Darlington JK, Adrean SD, Schvab IR. Trends of penetrating keratoplasty in the United States from 1984 to 2004. Ophthalmology 2006;113:2171-5.

6. Eye Bank Association of America Statistical Reports 1983- 1999. Washington, DC: EBAA,1999.

7. Yahalom C, Mechoulom H, Solomon A, Raiskup FD, Frucht- Pery PJ. Fourty years of changing indications in penetrating keratoplasty in Israel. Cornea 2005;24:256-8.

8. Aasuri MK, Garg P, Gokhle N, Gupta S. Penetrating keratoplasty in children. Cornea 2009;19:140-44.

9. Vail A, Gore SM, Bredley BA, Easty DL, Roger AC. Corneal graft survival and visual outcome. Corneal transplant follow up study. Ophthalmology 1994;101:120-7.

10. Yağmur M, Ersöz R, İşigüzel İ, Özdemir N, Slem G. Parsiyel penetran keratoplasti sonrası greft reaksiyon ve yetmezliğine neden olan faktörler. MN Oftalmol 1996;3:60-4.

11. Stulting R, Waring GO III, Bridges WZ , Cavanagh HD. Effect of donor epithelium on corneal transplant survival. Ophthal - mo logy 1988; 95:803-12.

12. Moyes AL, Sugar A, Musch DC, Barnes RD. Antiviral therapy after penetrating keratoplasty for herpes simplex keratitis. Arch Ophtalmol 1994;112:601-7.

13. Mader TH, Stulting RD. The high risk penetrating keratoplasty. Ophthalmol Clin N Am 1991;4:411-26

14. Akova Y. Yüksek risk gruplarında cerrahi-immun defekt hastalıkları. TOD XV. Ulusal Kongre Bülteni 1995 Ankara: Tekışık A.Ş. Web Ofset Basımevi;118-31.

15. Foulks GN, Sanflippo F: Beneficial effect of histocompatibilty in high risk corneal transplantation. Am J Ophthalmol 1982; 94:622-9

16. Sellami D, Abid S, Bouaouaja G, Ben Amor S, Kammoun B, Masmoudi M et al. Epidemiology and risk factors for corneal graft rejection. Transplantation Proceedings 2007;39:2609-11

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

11.4b3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Vernal konjunktivit ve sağlıklı çocuklarda BCG skar çapları

ERDEM DİNÇ, İdil GÖKSEL, Ufuk ADIGÜZEL, Özlem YILDIRIM, Bahri AYDIN, GÜLHAN OREKİCİ TEMEL

Primer açık açılı glokom olgularında brinzolamid-timolol maleat sabit kombinasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi

İHSAN YILMAZ

Fuchs' üveit sendromu olan olgularda fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisi sonuçlarımız

Tülay Alpar AKÇETİN, Nurhan DİNÇER, Fevzi AKKAN, Kübra Kesekoğlu SARICI, Kadir ELTUTAR

Santral retinal arter tıkanıklığının nedenleri: Klinik seyir ve prognoz

Emrullah BEYAZYILDIZ, MEHMET ÇITIRIK, Özlem BEYAZYILDIZ, Seyhan Sonar ÖZKAN, Pelin YILMAZBAŞ

Küt göz travmalı olguların epidemiyolojik değerlendirilmesi

Mustafa KIZILOĞLU, Tuğba Güngör KIZILOĞLU, Züleyha YALNIZ AKKAYA, Ayşe BURCU, Firdevs ÖRNEK

Kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan kapak tümörlerinin dağılımı

FADİME NUHOĞLU, Dilek ABUL, Fatma Esin ÖZDEMİR, Kadir ELTUTAR

Kaş bölgesine uygulanan lazer epilasyon sonrası ön üveit gelişen bir olgu

Aslıhan UZUN, Nilüfer YALÇINDAĞ

Standart ultrasonik pakimetri ve optik koherans tomografi ile ölçülen santral kornea kalınlıklarının karşılaştırılması

Soner KESKİN, Handan AKIL, AHMET ALPER YARANGÜMELİ, Mehmet Numan ALP, Gülcan KURAL

Koroid neovaskülarizasyonunda ranibizumab tedavisi sonuçları

Ayşe Tekin BUYRUKCU, Osman KIZILAY, Kadir ELTUTAR

Nekrozsuz stromal herpetik keratit tedavisinde oral asiklovir ve topikal %2 siklosporinin etkinliği

Ece Turan VURAL, Murat OKUTUCU