Glokomatöz ve non-glokomatöz olgularda rtvue 100 ile ölçülen gangliyon hücre kompleksi ve retina sinir lifi tabakası kalınlıklarının karşılaştırılması

Amaç: RTVue 100 (Optovue) ile glokomatöz ve non-glokomatöz bireylerde ölçülen gangli- yon hücre kompleksinin (GHK) karşılaştırılması ve bu parametrenin diğer retina sinir lifi ta- bakası (RSLT) kalınlığı parametreleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 43 primer açık açılı ve psödoeksfolyatif glokomlu olgunun 43 gözü ve 46 sağlıklı olgunun 46 gözü dahil edildi. Bu kapsamda tüm olgularda rutin oftal- molojik muayene, Goldman aplanasyon tonometresi ile göz içi basıncı ölçümü ve RTVue 100 (Optovue) ile RSLT kalınlığı/ GHK ölçümleri yapıldı. Bulgular: Olguların ortalama yaşı glokom grubunda 63,2±11,6 yıl (41-83), kontrol gru- bunda 62,5±9,9 yıldı (45-83 yıl) (p>0,05). Superior ve inferior kadranda ortalama GHK glo- kom grubunda 78,1±12,5μm (49.3-98.1 μm) ve 74,3±13,8μm (50,0-99,14 μm), kontrol gru- bunda ise sırasıyla 98,1±9.9 μm (72,08-114.0μm) ve 100.2±10,7 μm (76,1-124,1 μm) olarak saptandı (p=0,001 ve p=0,001). RSLT kalınlığı tüm kadranlarda kontrol ve glokom grupları arasında karşılaştırıldığında her iki grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulun- du. Glokom grubunda, inferior/superior GHK ile RSLT kalınlığı değerleri arasındaki korelas- yonlar, sırası ile NL1, NL2, NU1, SN1 kadranları ve NL1 kadranı dışında anlamlıydı. Sonuç: Glokomatöz olgularda yeni jenerasyon bir optik koherans tomografi olan RTVue 100’ün kullanılması, RSLT kalınlığı değerlendirilmesine ek olarak, GHK ölçümünün yapıla- bilmesi açısından avantajlıdır.

Comparison of retinal nerve fiber layer thicknesses measured with rtvue 100 in glaucomatous and nonglaucomatous cases

Aim: To compare the gangliyon cell complex (GCC) between glaucomatous and non-glau- comatous eyes measured by RTVue 100 (Optovue) and evaluate the relationship between this parameter and retinal nerve fiber (RNFL) thickness parameters. Material and Method: 43 eyes of 43 primary open angle glaucoma and pseudoexfoliation glaucoma patients and 46 eyes of the 46 healthy controls were included in the study. All of the participants underwent routine ophthalmological examination, intraocular pressure measure- ments by Goldman applanation tonometry and RNFL / GCC thickness measurements. Results: The mean age of the participants was 63.2±11.6 years (41-83 years) in the glau- coma group and 62.5±9.9 years (45-83 years) in the control group (p>0.05). The mean GCCs in the superior and inferior quadrants in the glaucoma group were 78.1±12.5μm (49.3-98.1 μm) and 74.3±13.8μm (50.0-99.14 μm, whereas they were measured as 98.1±9.9 μm (72.08- 114.0μm) and 100.2±10.7 μm (76.1-124,1 μm) in the control group, respectively (p=0.001 and p=0.001). When RNFL thicknesses were compared between glaucoma and control groups, the differences in each quadrant were found to be statistically significant. In the glaucoma group, there were significant correlations between the inferior/superior GCCs and RNFL thicknesses except NL1, NL2,NU1,SN1 quadrants for the former and NL1 quadrant for the latter, respectively. Conclusion: As a new generation optical coherence tomography, using RTVue 100 is ad- vantageous by means of its ability to measure GCC in addition to RNFL thickness in glauco- matous patients.

Kaynakça

1. Herrmann J, Funk J. Diagnostic value of nevre fiber layer photography in glaucoma. Ophthalmologe 2005;102:778-82.

2. Schuman JS. Spectral domain optical coherence tomography for glaucoma. Trans Am Opthalmol Soc 2008;106:426-58.

3. Savini G, Carbonelli M, Barboni P. Spectral domain optical coherence tomography for the diagnosis and follow-up glau- coma. Curr Op in Ophthalmol 2011;22:115-23.

4. Garas A, Varga P, Hollo G. Reproducibility of retinal nevre fiber layer and macular thickness measurement with the RTVue-100 optical cohorence tomography. Ophthalmology 2010;117:738-46.

5. Kim NR, Lee ES, Seong GJ, et al. Comparing the ganglion cell complex and retinal nevre fiber layer measurements by fourier domain OCT to detect glaucoma. Br J Ophthalmol 2011;95:1115-121.

6. Bowd CA, Zangwill LM, Berry CC, et al. Detecting early glau- coma by assesment of retinal nevre fiber layer thickness and visual function. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001;42:1993- 2003.

7. Huang D, Swanson EA, Lin CP, et al. Optical coherence to- mography. Science 1991;254:1178-1181.

8. Nassif N, Cense B, Park B, et al. In vivo high resolution video-rate spectral domain optical coherence tomography of the human retina and the optic nevre. Opt Express 2004;12: 367-76.

9. Rao HL, Zangwill LM, Weinreb RN, et al. Comparison of dif- ferent spectral domain optical coherence tomography scan- ning areas for glaucoma diagnosis. Ophthalmology 2010; 117:1692-9.

10. Hoh ST, Greenfield DS, Mistlberger A, Liebmann JM, Ishikava H, Ritch R. Optical coherence tomography and scanning laser polarimetry in normal, oculer hypertensive and glauco- matous eyes. Am J Ophthalmol 2000;129:129-35.

11. Anton A, Zangwill L, Emdadi A, Weinreb RN. Nerve fiber layer measurements with scanning laser polarimetry in oculer hy- pertension. Am J Ophthalmol 1997;115:331-4.

12. Tjon-Fo-Sang MJ, de Vries J, Lemij HG. Measurement by nerve fiber analyzer of retinal nerve fiber layer thickness in normal subjects and patients with oculer hypertension. Am J Ophthalmol 1996;122:220-7.

13. Ustundag. C. Glokomlu gozlerde optik koherens tomografi ile saptanan retina sinir lifi kalinliklarinin gorme alani indeksleri ile korelasyonu. Turk J Ophthalmol 2001;31:600-4.

14. Leung CKS et al. Comparison of macular and peripapillary measurements for the detection of glaucoma. An optical co- herence tomographic study. Ophthalmology 2005;112:391- 400

15. Park KH, Caprioli J. Development of a novel reference plane for the Heidelberg retina tomograph with optical coherence tomography measurements. J Glaucoma 2002;11:385-91.

16. Mederios FA et al. Evaluation of retinal nerve fiber layer, optic nerve head, and macular thickness measurements for glau- coma detection using optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2005;139:44-55

17. Greenfield DS, Bagga H, Knighton RW. Comparison of mac- ular and peripapillary measurements for the detection of glau- coma: An Optical Coherence Tomography Study Ophthalmo- logy 2003;121:41-6.

18. Wollstein G, Ishikawa H, Wang J, Beaton S, Schuman J. Comparison of three optical coherence tomography scanning areas for detection of glaucomatous damage. Am J of Ophthalmol 2004;139:39-43.

19. Guedes V et al. Optical coherence tomography measurement of macular and nerve fiber layer thickness in normal and glau- comatous human eyes. Ophthalmology 2003;110:177-189

20. Takagi ST, Nose A, Kita Y. Inner Retinal Layer Measurements in Macular Region With Fourier Domain Optical Coherence Tomography in Glaucomatous Eyes With Hemifield Defects IOVS 2008 Suppl. 4648.

21. Korkmaz B, Yiğit U, Ağaçhan A, Helvacıoğlu F, Bilen H, Tuğcu B. Glokomlu ve normal olgularda optik koherans tomografi ile retina sinir lifi tabakası ve ganglion hücre kompleksi ilişkisinin değerlendirilmesi. Turk J Ophthalmol 2010;40:338-42.

22. Rolle T, Briamonte C, Curto D, Grignolo FM. Ganglion cell complex and retinal nerve fiber layer measured by fourier-do- main optical coherence tomography for early detection of structural damage in patients with preperimetric glaucoma. Clin Ophthalmol 2011;5:961-9.

23. Arintawati P, Sone T, Akita T, Tanaka J, Kiuchi Y. The Applica- bility of Ganglion Cell Complex Parameters Determined From SD-OCT Images to Detect Glaucomatous Eyes. J Glaucoma 2012 Jun 4. [Epub ahead of print]

24. Rao HL, Babu JG, Addepalli UK, Senthil S, Garudadri CS. Retinal nerve fiber layer and macular inner retina measure- ments by spectral domain optical coherence tomograph in Indian eyes with early glaucoma. Eye (Lond). 2012;26:133-9.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

10.1b2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Keratokonus hastalarında korneal kollajen çapraz bağlama tedavisinin kısa dönemde kornea biyomekaniği üzerine etkileri

Nurullah ÇAĞIL, Özge SARAÇ, Emine AKÇAY, Berna AKSOY, Nagihan UĞURLU, Murat AYAN

Spektral domain optik koherans tomografi ile belirlenen gangliyon hücre kompleksi parametrelerinin glokom tanısındaki yeri

SERAY ASLAN BAYHAN, HASAN ALİ BAYHAN, Ersin MUHAFIZ, Mehmet ADAM, Canan GÜRDAL

Penetran keratoplasti sonrası erken dönem komplikasyonlar

Yasin ÇINAR, Abdullah Kürşat CİNGÜ, Tuba ÇINAR, Fatih Mehmet TÜRKÇÜ, Harun YÜKSEL, Muhammed ŞAHİN, İhsan ÇAÇA

Anizometropik ambliyop erişkin olgularda maküla kalınlığı ve retina sinir lifi tabakasının optik koherans tomografi ile değerlendirilmesi

Halil Hüseyin ÇAĞATAY, Metin EKİNCİ, Yaran KOBAN, Emre İstiklal DURGUNLU, Zeliha YAZAR

Sigara kullanımının koroid kalınlığı üzerine olan etkisini spektral optik koherans tomografi ile incelemek

Erdinç CEYLAN, Günay ULUDAĞ, Burak TANYILDIZ, Nihan AKSU, Baki KARTAL, Metin EKİNCİ

Ciddi oküler yüzey alkali yanıklı bir olguda tedavi yaklaşımı

Emine AKÇAY KALKAN, Gamze CAN DERELİ, Özge SARAÇ, Nurullah ÇAĞIL

Göz dibi muayenesi sonrası kronik böbrek yetmezliği tanısı

ERKAN ÇELİK, ELİF BETÜL TÜRKOĞLU, Nilgün Özkan AKSOY, Ali Altan Ertan BOZ, Gürsoy ALAGÖZ

İntravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu sonrası lens içerisinde hapsolmuş ilaç partiküllerine bağlı gelişen akut görme kaybı

N. Gökçen YALÇIN, Zeynep AKTAŞ, CELAL MURAT HASANREİSOĞLU, Şengül ÖZDEK

Glokomatöz ve non-glokomatöz olgularda rtvue 100 ile ölçülen gangliyon hücre kompleksi ve retina sinir lifi tabakası kalınlıklarının karşılaştırılması

Zeynep AKTAŞ, Fulya YAYLACIOĞLU, Filiz ÖZDEMİR AVŞİN, CELAL MURAT HASANREİSOĞLU, Sefer Ogün BÖLÜK, Sadık KAVAKLI

Optik koherans tomografi ile yapılan retinal ölçümlere hasta bilgi menüsündeki değişikliklerin etkisi

Sertan GÖKTAŞ, İsmail ALPFİDAN, Yaşar SAKARYA, Muammer ÖZÇİMEN, Rabia SAKARYA, Işın UĞURLU