Diyabetik Maküla Ödeminde İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Klinik Sonuçları

Amaç: Diyabetik maküla ödeminin tedavisinde intravitreal ranibizumab enjeksiyonunun santral maküla kalınlığına ve görme fonksiyonları üzerine etkisini araştırmak.Gereç ve Yöntem: Haziran 2012- Haziran 2013 tarihleri arasında diyabetik maküla ödemi tanısı ile kliniğimizde takip edilen 19 hastanın34 gözü retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların tam oftalmolojik muayenesi yapıldı ve kan tahlili ile HbA1c değerlerine bakılıp bulgularkaydedildi. İntravitreal ranibizumab tedavisinin etkinliğini saptamak amacıyla enjeksiyon öncesinde ve sonrasında en iyi düzeltilmiş görmekeskinliği değerlendirildi ve spektral optik koherans tomografi ile santral maküla kalınlığı ölçüldü. Bulgular istatistiksel olarak incelendi.Bulgular: Hastaların intravitreal ranibizumab öncesi LogMar'a çevrilmiş görme keskinliği ortalaması 0,96±0,42 iken, enjeksiyon sonrası 1 ay 0,79±0,41 ve 3. ay 0,75±0,59 olarak bulundu. Görme keskinliği değişimleri istatistiksel olarak anlamlıydı (p

Clinical Results of Intravitreal Ranibizumab Therapy for Diabetic Macular Edema

Objective: To evaluate the efficacy of intravitreal ranibizumab on central macular thickness and visual outcome in the treatment of diabetic macular edema (DME). Material and Method: Thirty four eyes of 19 patients with diabetic macular edema who were admitted between June 2012 and June 2012 were retrospectively reviewed. All patients underwent a complete ophthalmologic examination and blood tests including HbA1c level findings and were recorded. In order to determine the efficacy of intravitreal ranibizumab therapy, before and after injection, best corrected visual acuity was evaluated and central macular thickness was measured with spectral optical coherence tomography. Results were statistically analyzed. Results: The mean logMar visual acuity was 0.42±0.96 before intravitreal ranibizumab, 0.79±0.41 at the first month of injection and 0.75± 0.59 at the third month respectively. Changes in visual acuity was statistically significant (p<0.001). The mean central macular thickness was 484.05±130.43 ? before intravitreal ranibizumab, 410.26±124.64? at the first month and 360.32±122.37? at the third month respectively. The mean central macular thickness decreased compared to the pre-operative period and reduction was statistically significant (p<0.001). Long-term metabolic control that can be monitored with HbA1c levels had statistically significant positive impact on the treatment results. (t -test, p<0.05) Conclusion: We observed increase in best corrected visual acuity, decrease in central macular thickness with intravitreal bevacizumab treatment for diabetic macular edema. Intravitreal ranibizumab provide a visual, functional and anatomic benefit in eyes with diabetic macular edema in early period. HbA1c level, is good indicator of long-term metabolic control, and had a positive impact on the treatment.

Kaynakça

Klein R, Klein BEK, Moss SE, et al. The Wisconsin Epidemi olo - gic Study of Diabetic Retinopathy. II. Prevalence and risk of dia- betic retinopathy when age at diagnosis is less than 30 years. Arch Ophthalmology 1984;102:520-6.

Klein R, Klein BEK, Moss SE, et al. The Wisconsin Epidemio - logic Study of Diabetic Retinopathy. III. Prevalence and risk of di- abetic retinopathy when age at diagnosis is 30 or more years. Arch Ophthalmology 1984;102:527-32.

Worlmald R, Smeeth L, Henshaw K. Medical interventions for di- abetic retinopati. In:Worlmald R, Smeeth L, Henshaw K, eds. Evidence-Based Ophthalmology. London: BMJ Books 2004:331.

Bresnick GH. Diabetic macular edema: a review. Ophthalmology 1986;93:989-97.

Diabetes Control and Complication Trial Research Group: The ef- fect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulindependent dia- betes mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-86.

UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conven- tional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes: UKPDS 33 Lancet 1998;352:837-53.

The Eye: Fundamentals and Principles of Ophthalmology. Ameri - can Academy of Ophthalmology. LEO 2000;section II:68-88.

Photocoagulation for diabetic macular edema. Early Treatment Dia be tic Retinopathy Study report number 1. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Arch Ophthalmol 1985;103:1796-806.

Moss SE, Klein R, Klein BEK. The 14-year incidence of visual loss in a diabetic population. Ophthalmology 1998;105:998-1003.

Bresnick GH. Diabetic maculopathy: a critical review highlight- ing diffuse macular edema. Ophthalmology 1983;90:1301-17.

Lee CM, Olk RJ. Modified grid laser photocoagulation for diffuse diabetic macular edema: long-term visual results. Ophthalmology 1991;98:1594-1602.

Pendergast SD, Hassan TS, Williams GA, et al. Vitrectomy for diffuse diabetic macular edema associated with a taut premacular posterior hyaloid. Am J Ophthalmol 2000;130:178-86.

Mitchell P, Bandello F, Schmidt-Erfurth U, et al. RESTORE study group. The RESTORE study: ranibizumab monotherapy or com- bined with laser versus laser monotherapy for diabetic macular edema. Ophthalmology 2011;118(4):615-25.

Kim JW, Ai E: Diabetic retinopathy. In: Regillo CD, Brown GC, Flynn Jr HW (Eds), Vitreoretinal disease, The Essentials, Thime, New York 1999:133-59.

Müftüoglu G. Retinanın Vasküler Hastalıkları. Ed: O'Dwyer PA, Akova YA. 2. Baskı Ankara, Günes Kitabevi 2010:537-58.

Arevalo JF, Sanchez JG, Wu L, Maia M, et al. Primary intravitreal bevacizumab for diffuse diabetic macular edema: the PanAmerican Collaborative Retina Study Group at 24 months. Ophthalmology 2009;116(8):1488-97

Ünlü N, Acar M, Üney G, Hazırolan D, Altıparmak U, Örnek F Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab Uygulamasının Görsel Başarıya Etkisi. Ret-Vit 2013;21:17-22

Brown DM, Nguyen QD, Marcus DM, et al; RIDE and RISE Research Group. Long-term outcomes of ranibizumab therapy for diabetic macular edema: the 36-month results from two phase III trials: RISE and RIDE. Ophthalmology 2013;120(10):2013-22.

Do DV, Shah SM, Sung JU, Haller JA, Nguyen QD Persistent diabetic macular edema is associated with elevated hemoglobin A1C. Am J Ophthalmol 2005;139(4):620-3.

American Diabetes Association: Standards of medical care for patients with diabetes mellitus. Diabetes Care 1998;21:23-31.

Selen F, Demirel S, Batıoğlı F, Özmert E. İntravitreal ranibizumab Enjeksiyonu Uygulanan Diabetik Maküla Ödemli Olgularda Görme Keskinliğini Etkileyen Faktörler. Ret-Vit 2013;21:269-73

Demir M, Çınar S, Mavi A, Olgun A, Özcan D, Güven D. İntra - vitreal Bevacizumab ve Ranibizumabın Diffüz Diabetik Maküla Ödemi Üzerine Olan Kısa Dönem Etkilerinin Karşılaştırılması Ret-Vit 2015;23:124-8

Esen E, Sızmaz S, Şimdivar G, Erdem E, Yar K, Demircan N. Diffüz Diabetik Maküla Ödeminde İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği. Ret-Vit 2014;22:279-82

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

11.4b3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Travma Hikayesinin Tanıyı Geciktirdiği Orbita Metastazlı Nöroblastoma Olgusu

GÖKHAN ÖZGE, YUSUF UYSAL, Erman ATAŞ, Vural KESİK, Erol KISMET, Fatih Mehmet MUTLU

Anjioid Çatlaklı Bir Çocukta Bilateral Optik Disk Druseni ve Travmatik Koroid Rüptürü

Enes TOKLU, Taha SEZER, Betül TUĞCU, Hakan ÖZDEMİR

Antiglokomatöz Damlaların Kornea Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisi

ERHAN ÖZYOL, PELİN ŞÜKRAN ÖZYOL

Matür Kataraktlılarla Diğer Hastaların Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lensi İmplantasyonu Öncesi ve Sonrası Ön Segment Değişikliklerinin Ultrason Biyomikroskopi ile Değerlendirilip Karşılaştırılması

Yeliz ACAR, Yıldız ACAR EBCİM, Kadir ELTUTAR

Nadir Bir Hipopiyonlu Üveit Nedeni: Ülseratif Kolit

Tülay Karacan ERŞEKERCİ, Nilüfer İLHAN, Özgür İLHAN, Mesut COŞKUN, Mutlu Cihan DAĞLIOĞLU, Esra Ayhan TUZCU

Artisan Aphakia İris Kıskaçlı Göz İçi Lenslerinin Klinik Sonuçları

Sefer OGÜN BÖLÜK, Yelda Yıldız TAŞÇI, Filiz Ayşin ÖZDEMİR SARIOĞLU

Pigmente Paravenöz Retinokoroidal Atrofi: Bir Olgunun Multimodal Görüntüleme ile Değerlendirilmesi

Atila Gökçe DEMİR, Dilek GÜVEN, Hakan ŞENSÖZ, Ali OLGUN

Tedavi Almamış Diyabetik Maküler Ödemli Gözlerde Topikal Nepafenak Damla Kullanımının Maküla Kalınlığına Etkisi

Gülizar DEMİROK, Yasemin TOPALAK, Fatih KOCAMAZ, Sertaç ÖZTÜRK, YEŞİM ALTAY, Ahmet ŞENGÜN

Preseptal Selüliti Taklit Eden Metastatik İntraorbital Kitle

Ali OLGUN, Ayşegül MAVİ YILDIZ, Semra TİRYAKİ DEMİR, Işılay KAVADARLI, Ayşe Burcu DİRİM, MEHMET KAAN DEMİR, Selam Yekta ŞENDÜL, Dilek GÜVEN

Refraksiyon Kusuru ve Şaşılığı Olan Hastalarda Ambliyopi Sıklığı

Ali KURT, RAŞİT KILIÇ, OSMAN AHMET POLAT