Akantamoeba Keratitinde Konfokal Mikroskopi

Amaç: Akantamoeba keratiti düşünülen olguların in vivo konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Klinik ve biyomikroskopik olarak akantamoeba keratiti düşünülen ve klasik topikal antibiyotik tedavisine dirençli olan 11 hastanın 13 gözü çalışmaya dahil edildi. Oftalmolojik muayeneyi takiben in vivo konfokal mikroskopi ile değerlendirildi. Bulgular: Olguların 7’si erkek, 4’ü kadın; yaş ortalaması 36,5 ± 11,9 yıldı. İki olguda bilateral, 9 olguda tek göz (5 sağ, 4 sol göz) tutulu- mu vardı. Kontakt lens kullanımı 5 hastada refraktif, 2 hastada terapötik amaçlı idi. Kontamine su ile bulaş 3 hastada mevcuttu. Onbir hasta- nın 13 gözünde in vivo konfokal mikroskopi ile kornea epiteli ve ön stromada 15-50 mikron çapında yüksek reflektivitesi olan yuvarlak-oval ci- simcikler, çift duvarlı kistler görüldü. Bazı taramalarda yarı reflektif, değişik morfolojik özellikler taşıyan homojen olmayan, sınırları düzensiz dev hücre benzeri hücreler görüldü; bu hücreler trofozoit olarak düşünüldü. Çalışmadaki gözlerin hepsinde in vivo konfokal mikroskopi ile kist ve bazen trofozoitler görüntülenebilmiş ve aralarında sayı ve morfolojik farklılıklar gözlenmiştir. Sonuç: Akantamoeba keratiti tanı ve tedavisi güç, görmeyi tehdit eden nadir bir kornea enfeksiyonudur. Kesin tanı polimeraz zincir reak- siyonu, korneal sürüntü /kültür ve kornea biyopsisi ile konulmakla birlikte çoğu zaman çeşitli nedenlerle mümkün olmamaktadır. Konfokal mik- roskopi akantamoeba keratiti düşünülen olgularda kist ve trofozoitlerin görüntülenebildiği noninvazif faydalı bir tetkik ve tanı yöntemidir.

Confocal Microscopy in Acanthamoeba Keratitis

Objective: Assessment of cases with suspected acanthamoeba keratitis by in vivo confocal microscopy. Material and Method: Thirteen eyes of 11 patients considered as acanthamoeba keratitis due to clinical and slit lamp findings and resist- ant to conventional topical antibiotic treatment were included in the study. Following ophthalmological examination, patients were evaluated with in vivo confocal microscopy. Results: Seven patients were men and 4 were women. The mean age was 36.5 ± 11.9 years. There was bilateral involvement in two cases and unilateral involvement in 9 cases (6 right, 3 left eye). Contact lens usage was for refractive purpose in 5 patients and therapeutic purpose in 2 cases. Transmission by contaminated water was seen in 3 patients. By in vivo confocal microscopy round-oval bodies with 15-50 micron diameters and high reflectivity, and double-walled cysts were seen in the corneal epithelial layer and the anterior stroma in 13 eyes of 11 pa- tients. Giant cell-like cells which were semi-reflective, non-homogeneous with different morphological characteristics and irregular boundaries were observed in some scans; these cells were considered as trophozoites. By in vivo confocal microscopy, cysts and sometimes trophozoites could be displayed in all eyes and differences were observed in terms of morphology and quantity between them. Conclusion: Acanthamoeba keratitis is a rare severe sight-threatening corneal infection which has challenging diagnosis and treatment. Although corneal smear / culture, polymerase chain reaction and corneal biopsy are definitive diagnostic tools, these are not always possible for various reasons. Confocal microscopy is a useful, noninvasive diagnostic examination which can display the cysts and trophozoites in cases with suspected acanthamoeba keratitis.

Kaynakça

Khan NA. Pathogenesis of Acanthamoeba Enfections. Microb Pathogen 2003;34:277-85.

Özçelik S, Polat ZA. Deneysel olarak oluşturulan Acanthamoeba keratitinin histopatolojik gelişimi ve hastalığın tedavisi üzerine çalışmalar (Doktora projesi). CÜBAP Proje No:T-241,2003-2004.

Jhanji V, Beltz J, Vajpayee RB.Contact lens-related acanthamoeba keratitis in a patient with chronic fatigue syndrome. Eye Contact Lens 2008;34:335-6.

Khan NA. Acanthamoeba-Biology and Pathogenesis. Caister Academic Press: Norfolk, Great Britain, 2009:290.

Walochnik J, Obwaller A, Aspock H. Correlations between mor- phological, molecular biological, and physiological characteris- tics in clinical and nonclinical isolates of Acanthamoeba spp. Appl Environ Microbiol 2000;66:4408-13.

Khan NA. Pathogenicity, morphology and differentiation of Acanthamoeba. Curr Microbiol 2001;43:391-5.

Clarke DW, Niederkorn JY. The pathophysiology of Acant ha - moeba keratitis. Trends in Parasitology 2006;22:175-80.

Nagington J, Watson PG, Playfair TJ, et al. Amoebic infection of the eye. Lancet 1974;2:1537-40.

Moore MB, McCulley JP, Luckenbach M, et al. Acanthamoeba keratitis associated with soft contact lenses. Am J Ophthalmol 1985;100:396-403.

Orhan M. Kornea Enfeksiyonları: Akantamoeba Keratiti. In: Kor - nea ve Kontakt Lens, Akademik Eğitim Programı. 27. Ulusal Of - tal moloji Kursu; Ankara Merdiven Reklam Tanıtım 2007:293-7.

Akyol N. Akanthamoeba ve Paraziter Hastalıklar. In: Kornea, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları; Epsilon Yayıncılık, 2009:295-307.

Patel SP, Schaefer JL, Jaber R, Paterson J, Liu W, Gonzalez F. The Value of Cytology Smears For Acanthamoeba Keratitis. Case Rep Ophthalmol Med 2016:2016;4148968.

Abbasoğlu O, Orhan M, İrkeç M, Yıldırım C, Kıratlı H. Acanthamoeba Keratiti: Kontakt Lense Bağlı Ciddi Bir Potansiyel Komplikasyon. Kandemir H (Ed) 3. Ulus Türk Medikal Kontakt Lens Kong Bült 1991:104-7.

Lorenzo-Morales J, Khan NA, Walochnik J. An update on Acanthamoeba keratitis: diagnosis, pathogenesis and treatment. Parasite 2015;22:10. doi:10.1051/parasite/2015010.

Villani E, Baudouin C, Efron N, Hamrah P, Kojima T, Patel SV, Pflugfelder SC, Zhivov A, Dogru M. In vivo confocal microscopy of the ocular surface: from bench to bedside. Current Eye Research 2014;39:213-31.

Aitken D, Hay J, Kinnear FB, Kirkness CM, Lee WR, Seal DV. Amebic keratitis in a wearer of disposable contact lenses due to a mixed Vahlkampfia and Hartmannella infection. Ophthalmology 1996;103:485-94.

Marciano-Cabral F, Cabral G. Acanthamoeba spp. as agents of disease in humans. Clin Microbiol Rev 2003;16:273-307.

Illingworth CD, Cook SD. Acanthamoeba keratitis. Surv Ophthalmol 1998;42:493-508.

Şengör T, Gürdal C, Kaplaner O, Bilgin LK, Arslan OŞ, Alparslan N. Kontakt lens kullanımına bağlı akantomoeba keratiti (İki olgu nedeniyle). T Oft Gaz 2005;35:509-15.

Visvesvara GS. Amebic meningoencephalitides and keratitis: challenges in diagnosis and treatment. Curr Opin Infect Dis 2010;23:590-4.

Al Kharousi N, Wali UK. Confoscan: An Ideal Therapeutic Aid And Screening Tool in Acanthamoeba Keratitis. Midd East Afric J Ophtalmol 2012;19:422-5.

Walochnik J, Scheikl U, Haller-Schober EM. Twenty years of Acanthamoeba diagnostics in Austria. J Eukaryot Microbiol 2015;62:3-11.

Lorenzo-Morales J, Martín-Navarro CM, López-Arencibia A, Arnalich-Montiel F, Piñero JE, Valladares B. Acanthamoeba ker- atitis: an emerging disease gathering importance worldwide? Trends in Parasitology 2013;29:181-7.

Ikeda Y, Miyazaki D, Yakura K, et al. Assessment of realtime polymerase chain reaction detection of Acanthamoeba and prog- nosis determinants of Acanthamoeba keratitis. Ophthalmology 2012;119:1111-9.

Kowalski RP, Melan MA, Karenchak LM, Mammen A. Comparison of Validated Polymerase Chain Reaction and Culture Isolation for the Routine Detection of Acanthamoeba From Ocular Samples. Eye Contact Lens 2015;41:341-3.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

9.7b2.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üçüncü Basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uygulanan Şaşılık Cerrahileri Sırasında ve Sonrasında Gelişen Komplikasyonlar ve Tedavi Yönetimleri

Osman Bulut OCAK, Aslı İNAL, Ebru Demet AYGIT, Serap YURTTAŞER OCAK, Selcen ÇELİK, Birsen GÖKYİĞİT

Beta-Talasemi Hastalarında Göz Bulgularının Değerlendirilmesi

GÜLFİDAN BİTİRGEN, HÜSEYİN TOKGÖZ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, Abdullah AKKUŞ, AHMET ÖZKAĞNICI

Orucun Gözün Biyometrik Parametreleri Üzerine Olan Etkilerinin Düşük Koheranslı Optik Biyometri ile Değerlendirilmesi

Enes UYAR, ÜMİT DOĞAN, FATİH ULAŞ, SERDAL ÇELEBİ

Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Hastalarında Serum YKL-40 Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Ali KURT, RAŞİT KILIÇ, FİKRİYE MİLLETLİ SEZGİN, OSMAN AHMET POLAT

Akantamoeba Keratitinde Konfokal Mikroskopi

Raciha Beril KÜÇÜMEN, Zeynep PARLAKGÜNEŞ

Aponevrotik ve Nörojenik Etyolojinin Bir Arada Bulunduğu Bir Blefaropitozis Olgusu

Hülya GÖKMEN SOYSAL, Mehmet Barış ÜÇER, Ahmet Fazıl NOHUTÇU

Prostaglandin Analogları Selektif Lazer Trabeküloplasti Sonuçlarını Etkiler mi?

Erhan TÜMER, Mustafa BERHUNİ, Cem ÖZTÜRKMEN, Sıtkı Samet ERMİŞ

Türk Toplumunun Bir Kesitinde Optik Koherans Tomografi ile Retina Sinir Lifi Tabakası ve Optik Sinir Başı Özelliklerinde Normatif Verilerin Tespiti

Ferhat SARIBAŞ, Hatice Elvin ÇAYLAK YILDIZ, İrem AKÖZ ÖZTÜRK, Nurten ÜNLÜ, Firdevs ÖRNEK

Delici Göz Yaralanması ile Acil Servise Başvuran Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Verileri

Selma ÖZBEK, Züleyha YALNIZ AKKAYA, Evin ŞİNGAR ÖZDEMİR, Firdevs ÖRNEK, AYŞE BURCU

Eritrosit Dağılım Genişliği Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Enflamasyon Belirteci Olabilir mi?

Cem ÖZTÜRKMEN, Eyüp ÖZCAN, BURAK BİLGİN, TANYELİ KAZAZ