COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİ PERFORMANSI VE MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Bu araştırma ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin coğrafya dersinde, "Türkiye'nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri" konusunu öğrenmelerinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenci başarısına, derse ilişkin tutum ve motivasyonuna etkisi incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Burdur ili Bucak ilçesi Bucak Anadolu Lisesinin 10. sınıfında okuyan 40 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada deney kontrol gruplarının eşitliğini belirlemek için bilgi düzeyleri birbirlerine yakın olan, aynı alanda eğitim alan sınıflar belirlenmiştir. Deney grubuna probleme dayalı öğrenme, kontrol grubuna geleneksel öğrenme uygulanmıştır. Uygulamadan önce gruplara ön-test olarak tutum ölçeği ve hazırlanan başarı testi verilmiştir. Uygulama bitiminde gruplara tutum ölçeği ve başarı testi son-test olarak uygulanmıştır. Çalışma dört hafta süresince devam etmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemelerinde SPSS 15.0 programından yararlanılmış ve grupların başarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı T testi ile kontrol edilmiştir. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda coğrafya öğretiminde probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencinin tutum ve başarı düzeyini geleneksel yönteme göre anlamlı derecede olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

The Effect of Problem Based Learning to Attitudes, Success and Level of Permanence of the Students in Secondary School

In this study the effects of “Problem-Based Learning” on students’ success in the teaching the topic of “population features and movements at the 10th grade students in geography lessons were investigated. The study was administered to the 40 students, at the 10th grade students studying at Bucak Anatolian High School in Bucak/Burdur. To make sure the control and experimental groups were it was seen that the groups shared similar academic success. Problem based learning was applied to test group, traditional method was applied to control group. Before the application, the attitude scale and the achievement test was applied to the groups as a pre-test. After the application attitude scale and the achievement test was reapplied in order to consider retention levels of the students. The study carries on for four weeks. The data was analyzed by SPSS 15.0 version. To evaluate the significance of difference between the groups T-test was used. The significance difference was 0.05. According to the results received, problem based learning affects student’s attitude and success level in a geography teaching.

Kaynakça

Açıkgöz, K.Ü, (2002). Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir. Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2005). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9).

Aksoy, B. (2004). Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Ankara.

Çiftçi, S. (2001). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Problem Çözmeye Dayalı Öğrenme Metodunun Uygulanmasına Yönelik Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya.

Demirkaya, H. (2004), Yaşantısal Öğrenme Kuramının Coğrafya Öğretimine Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:5, 1-13, Burdur.

Deveci, H. (2002). Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi.

Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi. Ergür, D.O. (1998). Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci Ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karsılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Erickson, D.K. (1999). A Problem-Based Approach To Mathematics Instructions, Mathematics Teacher, September, Vol 92 (6), 516-521.

Kaptan F. ve Korkmaz H. (2001). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara. (20). 191-192.Kılınç, A. (2007). Probleme Dayalı Öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi. 15. (2).

Koçak, M. (2008). Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımın Öğrenci Performansı ve Motivasyonu Üzerine Etkisi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul.

Murray, I. ve Savin-Baden, M. (2000). Staff Development in ProblemBased Learning, Teaching in Higher Education, 5 (1), 107- 126.

Sifoğlu, N. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Yapısalcı Öğrenme Ve Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi.

Şenocak, E. (2005). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Maddenin Gaz Hali Konusunun Öğretimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.

Tarhan, L. (2004). Ortaöğretim Fen Alanlarında Probleme Dayalı Öğrenme. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler, İstanbul.

Torp, L. ve Sage, S. (1998). Problems As Possibilities, Problem Based Learning for K-12 Education, Association for Supervision and Curriculum Development, Virginia, USA

Uslu, G. (2006). Ortaöğretim Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Balıkesir Üniversitesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Yaman, S. (2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Gazi Üniversitesi EBE, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara.

Yüceliş, A. (2003). Web Ortamlı Probleme Dayalı Öğrenmede Bilişsel Esneklik Düzeyinin Öğrenci Başarısı Ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Programı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Kaynak Göster