ÇAN TERMİK SANTRAL PROJESİ

Bu çalışmada termik santraller, etkileri ve örnek bir çalışma olarak Çanakkale-Çan termik santrali ve çevreye olabilecek etkileri üzerinde durulmuştur. Günümüzde çevreci yaklaşımlar önem kazanmıştır. İnsanoğlu varolduğu günden bu yana çevreyi biçimlendirmektedir. Bunun minimum düzeyde olması çok önemlidir. Günümüzde de enerji üretiminde çevreye en az zarara verenler ve etkileyenler tercih edilmelidir. Sonuç olarak Çan Termik Santrali, kullandığı yeni teknoloji nedeniyle çevreye duyarlı olduğu kanaatine varılmıştır. Ancak risk senaryolarına açıktır.

Project of Çan Thermoelectric Power

In this study, thermoelectric power plant, their effects, and as a model study, Çanakkale-Çan Thermoelectric Power Plant and their, effects an environment are mentioned. Nowadays, environmentalist’s approaches have become important. From its existence to now on, humankind has shaped and affected the environment. It’s very important to be of this shape and effect in minimum level; in production of energy, it must be preferred to be the least harmful and effective to the environment. As a result it has considered that Çan Thermal Plant is sensitive with the help of its new technology it use. But it is open to scenario of risk.

Kaynakça

Atalay İ. (1997). Türkiye Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, s.375-390

Başaran, M. (1997). “Kömürle Çalışan Termik Santraller”, Çevre ve Enerji Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, s.104-113

Bilim Teknik (2002). “Yeni Ufuklara Enerji’’, Hazırlayan: Vural Altın/Boğaziçi Üniversitesi, Ocak Sayısı, Ücretsiz Ek, Ankara

Çanakkale Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, (1982). Çanakkale ili Sanayi Potansiyeli, Çanakkale Sanayi ve Ticaret İl Müd., Yay. s.62-67

Deurbrouck A.W. (1978). Developments in Coal Preparation Techology in The United States, Coal Preparation and Analysis Laboratory Report, Pittsburgh Mining Operations,Dep.of Energy, NY

Dubertret, L. Kalafatçıoğlu, A., Pamir, H, Erentz, C., (1973). MTA Genel Müd. Türkiye Jeoloji Haritası İzmir Paftası, MTA Yay. Ankara, s.45-51

DPT, (2005) Çanakkale İli Raporu, Ankara

DPT, (2000) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Çevre İstatistikleri, Ankara

Ekinci, E., Pogson, B. And Fells, I. (1984). Sulfur Diokside Capture by the Inorganic Matrix of a Low Grade Fuel in a FBC, Journal of the Institute of Energy, p. 368-372.

Enerji Raporu (2004). TMMOB, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Çalışması, Samsun

Henttonen, J., Kojo, I.V. and Kortela, U. (1992). Optimising Control of NOx and SO2 Emissions in the FBC Process, Journal of the Institute of Energy, p. 118-121

International Energy Agency (IEA) (2006), Energy Statistics 2005, _____http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp>, (Erişim tarihi: 13.11.2007).

Ilgar, R. (2003). “Nükleer Enerjiye Farklı Bir Bakış’’, İTÜ, III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, Bildiri, İstanbul

Ilgar, R. (2004). ‘’Çevre Koruma Programlarında Etkinliği Olan Ülkemiz Enerji Sorununa Yeni Yaklaşımlar’’, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

Ilgar R. and Ozturk B. (2005). “The Situation Of The Potential Wind Energy That Has Activity In The Environmental Protection Programs In Dardanelles”, IEEES2, Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium 3-7 July 2005, Kos, Greece

Köy Envanter Etüdü (1984). Başbakanlık DİE Yayınları, Ankara, s.5

Kural O. (1982). "Kömürün Enerji Sektöründeki Yerine Genel Bir Bakış", Uluslararası Kömür Teknoloji Semineri, İTÜ Maden Fakültesi, 6-10 Eylül 1982

Kural O. (1988). “Kömür Kimyası & Teknolojisi”, yayınevi ve yayın yeri belirtilmemiş, tarih editörün önsözünden alınmıştır

Mehrotra V., Sastray, N. and Morey B. (1983). Review of Oil Agglomeration Techniques for Processing of Fine Coals, International Journal of Mineral Processing Publication, USA

Mta (1980). Türkiye Maden Envanteri (illere göre), MTA Enstitüsü Yay. No: 179, s.176

Özder, A., M.,Yörükoğlu (2003). “Genel Enerji Politikaları İçerisinde Kömürün Yeri’’, Türkiye 9. Enerji Kongresi, Bildiri, İstanbul

Pişkin S. (1991) "Kömür Gazlaştırma", Kömür (Editör: KURAL Orhan), İTÜ Maden Fak. Maden Müh. Böl., Şubat 1991

Russel, P.L. (1990). Oil Shale of the World, Their Origin, Occurence and Exploitation, Pergamon Press, USA.

Silva J, Freitas 1 Ro, Heuser V, Et Al. (2000). Effects of Chronic Exposure to Coal in Wild Rodents (Ctenomys Torquatus) Evaluated by Multiple Methods And Tissues. Mut Res 470, p. 39-51

Şengüler, İ. (1994). “Bitümlü Şeyl”, Türkiye Enerji Bülteni, Cilt 1, Sayı 1, Ankara.

Uslu, T. (1991). Türkiye'deki Kömüre Dayalı Termik Santraller, Çevreyi Olumsuz Etkileyen Faktörleri ve Yarattığı Çevre Sorunları I, Ankara: Mühendis ve Makina Dergisi, s.13-19

Kaynak Göster