YAHYAOĞLU’NUN ‘YAVUZ GÖZDEN YAVUZ DİLDEN’ REDİFLİ GAZELİ, BU GAZELE YAZILAN NAZÎRELER VE AHMED PAŞA’NIN YAHYAOĞLU’NA NAZÎRESİ

Öz Şiirde kafiye ve redif kullanımı, şiirin ahengi ile doğrudan ilgili bir husustur. Redifin dize sonlarında simetrik olarak tekrarlanmasıyla anlam ve ahenk bütünlüğü sağlanır. Klasik Türk Edebiyatında nazîre, bir şairin manzum bir eserine başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiyede yazılan şiir, olarak tanımlanır. Bu şiirlerde müşterek redif kullanımı oldukça yaygındır. Bu çalışma dört bölümden oluşur. Birinci bölüm giriş bölümüdür ve nazire ve ahenk hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde “yavuz” kelimesinin anlamı ve Türk şiirindeki kullanımına dair bilgi ve örnekler bulunmaktadır. Üçüncü bölümde zemin şiir, buna yazılan nazîreler belirtilmiş ve bilhassa Ahmed Paşa’nın dîvânında bulunan “yavuz gözden yavuz dilden” redifli şiir üzerinde durulmuştur. 4. bölümde ulaşılan sonuçlar özetlenmiştir
Anahtar Kelimeler:

yavuz, nazire, Ahmed Paşa, redif

Kaynakça

ARAT, Reşit R. (1992), Atabetü’l-Hakâyık, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ERGİN, Muharrem. (2007), Orhun Abideleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. GÖKYAY, O. Şaik (1973), Dedem Korkudun Kitabı, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yay. HAMMER, J. Von (2005), Osmanlı Tarihi C.1-2, Çev. Mehmet Ata, İstanbul: M”EB Yay. İSEN, Mustafa (1990), Usûlî Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay. İSEN, Mustafa (1998), Sehî Bey Tezkiresi, Ankara: Akçağ Yay. İSEN, Mustafa (1999), Latîfî Tezkiresi, Ankara: Akçağ Yay. KAZAN, Şevkiye (2004), "Divan Şiirinde Önemli Bir Leitmotif: Sühan Redifli Şiirler", Çankaya Üniversitesi Journal of Art and Science, cilt.2, ss.75-104 KEMAL, Namık (1968), Yavuz Sultan Selim, İstanbul: Ötüken Yayınevi. KÖKSAL, Fatih (2006), Sana Benzer Güzel Olmaz-Divan Şiirinde Nazîre, Ankara: Akçağ Yay. MACİT, Muhsin (2005), Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Kapı Yay. MACİT, Muhsin (2016), Nedîm Dîvânı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. NACİ, Muallim (2004), Edebiyat Terimleri Istılâhât-ı Edebiye, Haz. M. A. Yekta Saraç, İstanbul: Gökkubbe Yay. OKUR, Münevver Meriç (1997), Cemşid ü Hurşid, Ankara: Atatrürk Kültür Merkezi Yay.

Kaynak Göster

APA Öztürk, T . (2017). YAHYAOĞLU’NUN ‘YAVUZ GÖZDEN YAVUZ DİLDEN’ REDİFLİ GAZELİ, BU GAZELE YAZILAN NAZÎRELER VE AHMED PAŞA’NIN YAHYAOĞLU’NA NAZÎRESİ . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (3) , 35-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/31294/340966