HOTEL DU LAC’TAKİ SÜRGÜN RUHLAR VE KAYIP KİMLİKLER

Her dönemde, kadınların yaşamları, erkek egemen toplumun hayatlarına müdahale etmeleri ile bölünmüş, ataerkil bakış açısıyla toplum tarafından kadın bedeni, kullanabilecekleri ve taciz edebilecekleri bir ürün haline dönüştürülmüştür. Anita Brookner’ın, Hotel du Lac romanında, kullandığı Vanessa Wilde ismiyle romantik romanların yazarı olan başkahraman Edith Hope, ataerkil toplumsal sisteme uymadığı gerekçesi ile düzene uyumlu bir rehabilitasyonla kendine gelebilmesi için yine bu sistemin temsilcisi olan en yakın arkadaşı Penelope tarafından Hotel du Lac’a gönderilir. Bu çalışmada, romanın geçtiği yer ve ortam ile detektif romanlarının kurgusu karşılaştırılarak Edith’in toplumsal düzeni göz ardı ederek kendi tanrılığını ilan etmeye çalışması analiz edilecektir. Detektif hikâyelerindeki değerlere olan yabancılaşma, detektif ya da kurban olarak Edith Hope karakterinin kendine ve topluma yabancılaşması sonucu farkına vardığı parçalara ayrılmış işaretleri Hotel du Lac’ta yeniden oluşturması çerçevesinde incelenecektir.

SOULS IN EXILE AND LOST IDENTITIES IN HOTEL DU LAC

In every age, women are intruded on by patriarchal society which breaks into their lives and their bodies, and so commodifies them, to be used and abused by the patriarchs as tools of the ideological male point of view. In Hotel du Lac, the protagonist Edith Hope, writer of romantic fiction under the pseudonym Vanessa Wilde, is sent to Hotel du Lac for rehabilitation since she reacts against the voices of patriarchal ideology. This study, establishing a connection between the setting and the atmosphere of the novel with that of detective fiction, will analyse Edith’s desire to be in control of her own life while ignoring patriarchal societal norms. The theory of the alienation of meaning in the detective story will be analysed in terms of the protagonist Edith Hope’s alienation both from herself and her society in which she is seen as a threat, either as a detective or a victim, who is awakened to the restoration of disembodied signs in the setting of Hotel du Lac

Kaynak Göster

APA İnceoğlu, Y . (2015). SOULS IN EXILE AND LOST IDENTITIES IN HOTEL DU LAC . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (1) , 13-23 . DOI: 10.18026/cbusos.02346