DİN EĞİTİMİNDE FELSEFİ TEMELLENDİRME PROBLEMİ VE ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Öz Bu makalede, ülkemizde din eğitimi ve öğretiminin felsefî bakımdan temellendirme ihtiyacı ve söz konusu ihtiyacın etkili bir şekilde karşılanmamasından kaynaklanan problemler ele alınmıştır. Bu çerçevede din eğitiminde felsefî bir perspektifin oluşturulamamasının yöntemsel açıdan ortaya çıkardığı sorunlar, terminoloji problemleri ve bunların teorik ve pratik yansımaları değerlendirilmiştir. 

Kaynakça

Akyürek, Süleyman (2010), “Din Eğitimi Biliminin Alt Bilim Dallarına İlişkin Bir Analiz”, Kuram ve Uygulama Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefî Temelleri Sempozyumu (8-9 Mayıs 2009, Konya), Konya İlahiyat Derneği Yayınları, Konya, ss. 95-113. Brown, Alan (2002), “The Statutory Requirements for Religious Education 1988–2001”, Issues in Religious Education, Edt. Lynne Broadbent and Alan Brown, RoutledgeFalmer, London, ss. 3-14. Arslan, Ahmet (2001), Eğitim Felsefesi, Felsefeye Giriş, Vadi Yay., Ankara. Astley, Jeff (1994), The Philosophy of Christian Religious Education, Religious Education Press, Birmingham. Aydın, Mehmet (2001), Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Fakültesi Yay., İzmir. Barrow Robin ve Woods, Ronald (2006), An Introduction To Philosophy of Education, Routledge, London. Bilhan, Saffet (1991), Eğitim Felsefesi, AÜEBF. Yay., Ankara. Blake, Nigel. Smeyers, Paul, Smith, Richard. Standish, Paul. “Introduction” (2003), The Blackwell Guide to the Philosophy of Education, Edt. Nigel Blake, Paul Smeyers, Richard Smith, Paul Standish, Blackwell, Oxford.

Kaynak Göster

APA Ceylan, Y . (2017). DİN EĞİTİMİNDE FELSEFİ TEMELLENDİRME PROBLEMİ VE ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (3) , 129-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/31294/340973