Medya İçeriğinde Şiddetin Sunumu Üzerine Argümantatif Bir Çalışma

Gerek geleneksel, gerekse dijital medyada şiddet, neredeyse gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş sıradan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, ne medyada şiddetin varlığı, ne de bu konu üzerinden yürütülen tartışmalar yenidir. Öte yandan şiddetin kurgusal içerikteki sunumu farklı bir bakış açısıyla ele alınmalıdır, özellikle de estetize edilmesi bağlamında. Şiddet ve saldırganlığın insan doğasının bir parçası olup olmadığı ve / veya bireyi şiddet uygulamaya, saldırgan tutum ve davranışlar sergilemeye iten nedenler üzerine yapılan tartışmalar bir yana, var olan gerçekliklerden biri de bireyin gün içerisinde sıklıkla şiddet içerikli medya mesajlarına maruz kaldığıdır. Bu mesajlar çoğu kez estetize edilmiş bir biçimde sunulmakta, izleyici tarafından da pornografik olarak yorumlanmaktadır. Bu noktada izleyici ne kendini şiddet yüklü içerikleri izlemekten alıkoyabilmekte, ne de eleştirel bakmaktan kaçabilmektedir. Bu çalışmada, medya içeriğinde şiddetin sunumu üzerine kuramsal bir tartışma gerçekleştirilmektedir. İlk olarak, şiddet kavramı etimolojik boyutuyla ele alınmakta, hemen ardından insan doğasında şiddet ve saldırganlığın neden ve nasıl var olduğunu sorgulayan yaklaşımlar değerlendirilmektedir. Akabinde, çalışmanın odak noktasını oluşturan, medya içeriğinde şiddetin pornografik hale gelmesi ve bu bağlamda estetize edilerek sunumu, yapılan literatür taraması ve bazı örnek medya içerikleri çerçevesinde tartışılmaktadır. Çalışma kapsamı dahilinde, şimdiye değin oluşturulan bağlam ekseninde geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılmaktadır. Böylelikle, medya içeriğinde şiddetin nasıl estetize edildiği ve nasıl alımlandığına ilişkin yapılacak ardıl çalışmalar için kuramsal bir altyapı oluşturmak amaçlanmaktadır.

An Argumentative Study on Presentation of Violence in Media Content

Violence has been encountering as a phenomenon which is a part of daily life in both traditional and digital media. Consequently, neither the existence of violence in the media nor the debates on this subject are new. On the other hand, the presentation of violence in fictional content should be viewed from a different point of view, especially in the context of aesthetization. One of the existing realities is that the individual is often exposed to violent media messages during the day, not with standing the controversies over the causes that lead to violence and aggression as part of human nature and / or to exert an aggressive attitude and behavior. These messages are often presented in an aesthetized form and are interpreted pornographically by the audience. At this point, the audience can neither prevent themselves from watching violent content, nor they can escape from critical thinking. In this study, a theoretical framework on the presentation of violence in media content is formed. First, the concept of violence is handled with its etymological dimension, and then the approaches that question why and how violence and aggression exist in human nature are evaluated. Subsequently, the media content which constitutes the focal point of the study and the presentation of the violence by aesthetizing it in the context of the media are discussed within the framework of the literature review and some examples.No analysis or field survey is included in the research, however, a comprehensive literature review has been conducted in the context. In this way, it is aimed to create a theoretical infrastructure for successive studies on how the violence is aesthetized in media content and how it is recepted by the audiences.

Kaynakça

Akıner, N. (2014). Bir modern zamanlar silahı olarak medya: kaddafi’nin lincinin satır arasını okumak, esad’ı anlamak. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 1-19. Erişim adresi: http://www.asosjournal.com/Maka leler/1988250809_71-nurdan%20ak%c4%b1ner.pdf

Aronson, E., vd. (2010). Sosyal psikoloji (Çev: O. Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Arslan, C., vd. (2010). Ergenlerde saldırganlık ve kişilerarası problem çözmenin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(1), 379-388. Erişim adresi: http://www. http://ilkogretim-online.org.tr

Aydın, H. (2000). Öğrenme ve öğretme kuramlarının eğitim iletişimine katkısı. Kurgu Dergisi, 17, 183-197. doi: 10.14686/buefad.528904

Baudrillard, J. (2001). Simgesel değiş tokuş ve ölüm (Çev: O. Adanır). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Baudrillard, J. (2004). Tam ekran (Çev: B. Gülmez). İstanbul: YKY.

Benjamin, W. (2002). Pasajlar (Çev: A. Cemal). İstanbul: YKY.

Benjamin, W. (2007). Illuminations, essays and reflections (Çev. H. Zohn). New York: Schocken Books.

Bloch, M. (1983). Feodal toplum (Çev: M. A. Kılıçbay). Ankara: Savaş Yayınları.

Boyle, K. (2005). Media and violence. London: Sage Publications.

Buda, C. (2017). The concept of the aesthetics. RAIS Journal for Social Sciences, 1(1), 44-51. Erişim adresi: http://journal.rais.education/index.php/raiss/issue/view/1

Cho, D. K. (2006). Thanatos and Civilization: Lacan, marcuse, and the death drive. Policy Futures in Education, 4(1), 18- doi: 10.2304%2Fpfie.2006.4.1.18

Erdem, M.N. (2014). Violence and pornographic violence as a mass entertainment medium: A study on Spartacus series. İçinde G. Öztürk (Ed.), Handbook of Research on the Impact of Culture and Society on the Entertainment Industry. (ss. 278-294) ABD: IGI Global.

Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2005). Öteki kuram: Kitle iletişim kuram ve araştırmalarının tarihsel ve eleştirel bir değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.

Ertürk, N. (2015). A. G. Baumgarten’da duyusal bilginin bilimi olarak estetik. Ulakbilge, 4(7), 117-129. doi: 10.7816/ulakbilge-04-07-07

Freud, S. (2012). Totem and tabu (Çev: K. Sipal). İstanbul: Say Yayınları.

Fromm, E. (1993). İnsandaki yıkıcılığın kökenleri (Çev. ‐Ş. Alpagut). İstanbul: Payel Yayınları.

Gençtanırım, D. ve Voltan Acar, N. (2007). Akılcı duygusal davranışçı yaklaşım ve Sezen Aksu şarkıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32(143), 27-40. Erişim adresi: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php /EB/article/viewFile/827/180

Girard, R. (2003). Şiddet ve kutsal (Çev: N. Alpay). İstanbul: Alfa Yayınları.

Gottfried Herder, J. (2006). Selected writings on aesthetics. ABD: Princeton University Press.

Gök, M. (2009). Aile içi şiddet ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Graves, R. (2010). Yunan mitleri (Çev: U. Akpur). İstanbul: Say Yayınları.

Gümüş, S. (2011). Saldırganlık ile aile içi şiddet arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Jung, C.G. (2001). Four Archetypes. Londra: Routledge.

Kahn, S. (2016). Eros and thanatos: A psychoanalytic examination of death in the context of working life. Management Forum, 4(3), 29-40. doi: 10.15611/mf.2016.3.05

Kim, N. (2006). A history of design theory in art education. Journal of Aesthetic Education, 40(2), 12-28. doi: 10.1353/jae.2006.0015

Kiraz, S. (2015). Hayvanda ve insanda saldırganlık üzerine psikolojik ve felsefi bir inceleme. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 19, 119-136. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/flsf/issue/48624/617782

Leder, H. vd. (2004). A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments. British Journal of Psychology, 95, 489- doi: 10.1348/0007126042369811

Mutlu, E. (2004). İletişim sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Krahé, B. vd. (2011). Desensitization to media violence: links with habitual media violence exposure, aggressive cognitions, and aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 630-646. doi: 10.1037/a0021711

Oskay, Ü. (2000). 19. yüzyıldan günümüze kitle iletişimin kültürel işlevleri kuramsal bir yaklaşım. İstanbul: DER Yayınları.

Özaşçılar, M. (2016). Şiddet davranışının nedenlerini açıklamada biyolojik temelli kuramların rolü. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 19, 16-28. Erişim adresi: https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120160000m000044.pdf

Özerkmen, N. (2012). Toplumsal bir olgu olarak şiddet. Akademik Bakış Dergisi, 28, 1-19. Erişim adresi: http://www.acarindex.com/akademik-bakis-uluslararasi-hakemli-sosyal-bilimler-dergisi/toplumsal-bir-olgu-olarak-siddet-1680#.Xly5xagzbIU

Özkan, S. (2017). Gerbner’in kültürel göstergeler kuramı bağlamında televizyon haber içeriklerine ilişkin bir araştırma. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), 2(4), 129-141. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akader/issue/31877/350402

Polat, O. (2016). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1), 15- 34. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/27591/290653

Sargın, A. (2007). Pornografi ve kadına yönelik şiddet. ODTÜ Sosyoloji Günleri Kapsamında Sunum. Erişim adresi: https://bianet.org/kadin/medya/95989-pornografi-siddet-ve-kapitali zm-3

Sayın, Z. (2003). İmgenin pornografisi. İstanbul: Metis Yayıncılık.

Sontag, S. (2004). Başkalarının acısına bakmak (Çev: O. Akınhay). İstanbul: Agora Kitaplığı.

Şimşek, İ. (2014). Antikçağdan Alman idealizmine; estetik bir değer olarak güzellik. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 41, 329-345. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniilah/issue/2758/36825

Tekel, A. (2015). Estetik yargı ve estetik yargıyı etkileyen faktörler. Sanat ve Tasarım Dergisi, 16, 149-157. doi: 10.18603/std.64941

Trend, D. (2007). Medyada şiddet efsanesi (Çev: G. Bostancı). İstanbul: YKY Yayınları.

Tunalı, İ. (1998). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Türkoğlu, N. (2007). Toplumsal iletişim. İstanbul: Kalemus Yayınları.

Uzunaslan, A. (2005) . Antik Roma’da gladyatör oyunları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 15-58.

Ünsal, A. (1996). Genişletilmiş bir şiddet tipolojisi. Cogito: Şiddet, 6-7, 29-36.

Wiedemann, T. (2002). Emperors and gladiators. ABD: Routledge Publications.

Weaver, J. W., Wilson, B. J. (2009). The role of graphic and sanitized violence in the enjoyment of television dramas. Human Communication Research, 35, 442-463. doi: 10.1111/j.1468-2958.2009.01358.x

Wilkinson, P. (2010). Efsaneler ve mitler (Çev: E. Lakşe). İstanbul: Alfa Yayınları.

Williams, R. (1993). Kültür (Çev: S. Aydın). Ankara: İmge Kitabevi.

Wisdom, S., McBride, A. (2001). Gladiators 100 BC – AD 200. UK: Osprey Publishing.

Xenakis, I., Arnellos, A. (2014). Aesthetic Perception and Its Minimal Content: A Naturalistic Perspective. Journal of

Frontiers in Psychology, 19, 1-15. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01038

Yavuzer, N. (2013). İnsanın saldırgan ve yıkıcı doğasını anlamak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 12(23), 43-57. Erişim adresi: https://ticaret.edu.tr/uploads/yayin/sosyal23/3_43_57_ Sosyal_23.pdf

Yüksel, M. (2004). Modern kültürde hukuk ve ahlak. RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) toplantısında sunulan çalışma. İstanbul, Türkiye. Erişm adresi: http://www.etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/03/mehmetyuksel-modernlesmebaglamindahukukveetik.pdf

Web 1: https://www.youtube.com/watch?v=kijKz3JzoD4

Web 2: http://www.tdk.gov.tr/; Erişim Tarihi: 04.02.2018

Web 3: https://en.oxforddictionaries.com/definition/violence; Erişim Tarihi: 04.02.2018

Kaynak Göster