GENÇLİĞE YÖNELİK POLİTİKA VE UYGULAMALARDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

Dünyadaki 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus, ağırlıklı olarak az gelişmiş ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ve çoğunlukla Asya kıtasında yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ulusal raporların gençlikle ilgili yaklaşımlarındaki temel noktayı, korumacı bir yaklaşım yerine, gençlerin toplumsal yaşama çok boyutlu olarak katılmalarının sağlanması oluşturmaktadır. Gençlerin toplumsal yaşama katılımı konusunda kamu kesimi yanında, özel kesim ve sivil toplumu da kapsayacak yaklaşımlar yaygınlaşmaktadır. Yerel yönetimler, gençlerle ilgili politika ve uygulamaların odağı ve temel paydaşı durumundadır. Türkiye'de gençlerin oranı genel nüfus içinde %16 düzeyindedir. Belediyelerin gençlere yönelik faaliyetlerinde; politika ve strateji belgesi, eğitim desteği, beceri geliştirme, siyasal ve sosyal katılımı arttırma, kişisel gelişim desteği, gönüllülüğü teşvik etme, paydaşlarla işbirliği, istihdamı geliştirme, farklı gençlik kesimlerini kapsama ve gençlere duyarlı bütçeleme temel çerçeveyi oluşturmaktadır.

ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS İN YOUTH POLİCY AND PRACTİCES

Young population, ranged between the age 15-24, in the world predominantly live in Underdeveloped and Middle-Income Countries, and particularly in Asia. Rather than a protective approach, providing youth with the ability to engage in social life in a multidimensional manner is the central point in the approach held by the national reports and those of United Nations, European Union concerning youth. Regarding the participation of the youth in social life, approaches that involve private sector and civil society along with public sector, have been becoming prevalent. Local governments are the focus and the main partner of youthrelated policies and practices. The proportion of youth in general population is 16% in Turkey. In the youth-related activities of municipalities, the framework is constituted by the following: policy and strategy paper, educational support, skill-development, increasing political participation, self-improvement support, encouraging volunteering, collaboration with partners.

Kaynakça

2012 Joint Report of the Council and the Commission on the Implementation of the Renewed Framework for European Cooperation in the Youth Field. (2012). http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XG1220(01)&from=EN adresinden edinilmiştir.

2972 Sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun. T.C. Resmi Gazete. 22068. 01.10.1994.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu. T.C. Resmi Gazete. 25531. 23.07.2004.

5393 Sayılı Belediye Kanunu. T.C. Resmi Gazete. 25874. 13.07.2005.

An EU Strategy for Youth-Investing and Empowering A renewed Open Method of Coordination to Address Youth Challenges and Opportunities. (2009). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL /?uri=CELEX:52009DC0200 adresinden edinilmiştir.

Assessing Practices for Using Indicators in Fields Related to Youth, Final Report for the European Commission. (2011). http://pjp-eu.coe.int/documents/1017993/2354313/ECORYS_Final_Report.pdf/17c2f24d-e10f- 41d9-9b60-e10ef5f8330c adresinden edinilmiştir.

Baran, A. G. (2013). "Genç ve Gençlik: Sosyolojik Bir Bakış". Gençlik Araştırmaları Dergisi. I\1. 6-25.

Birleşmiş Milletler Nüfus Veritabanı. https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ adresinden edinilmiştir.

Building Capacity To Assess National Youth Policies In Africa: Five Country Experiences, Ethiopia: United Nations Conference Centre at the Economic Commission for Africa. (2007). http://www.un.org/ esa/socdev/unyin/documents/tc_addis_report.pdf adresinden edinilmiştir.

Burcu, E., Taş L., ve Sırma, Ç. S. (2014). "İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS Düzey 1) Bağlı Olarak Türkiye'de Gençlerin Sosyo-Demografik Profili". Gençlik Araştırmaları Dergisi. II\3. 56-77.

Çukurçayır, M. A. (2008). "Yerel Demokrasi ve Yerel Siyaset". Yerel Siyaset. İstanbul: Okutan Yayınları. 15-36.

Eryılmaz, B. (2002). "Belediyelerde Demokrasi Geleneği ve Değişim İhtiyacı". Çağdaş Yerel Yönetimler. II\3. Temmuz. 6-21.

Establishing The "Youth in Action" Programme for the Period 2007 to 2013. Decision No: 1719/2006/EC Of The European Parliament and of The Council of 15 November 2006. (2006). http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D1719&from=EN adresinden edinilmiştir. Governance. content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0428&rid=2 adresinden edinilmiştir. White Paper. (2001).

http://eur-lex.europa.eu/legal

European Urban Charter. (1992). https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=887405&direct=true adresinden edinilmiştir.

Evaluation of the EU Youth Strategy and the Council Recommendation on the Mobility of Young Volunteers Across the EU. (2016). http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy- 2016_en.pdf adresinden edinilmiştir.

Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı. (2003). https://rm.coe.int/1680703901 adresinden edinilmiştir.

Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı El Kitabı. (2011). Ankara: Avrupa Konseyi Yayınları. Global Youth Development Index and Report 2016. (2016). Commonwealth Secretariat. http://cmydiprod.uksouth.cloudapp.azure.com/sites/default/files/2016- 10/2016%20Global%20Youth%20Development%20Index%20and%20Report.pdf edinilmiştir. adresinden

Habitat Gündemi ve İstanbul Deklarasyonu, Hedef ve İlkeler, Taahhütler ve Küresel Eylem Planı. (1999). Ankara: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı.

Istanbul Declaration, The Organisation of Islamic Cooperation (OIC). (2016). http://www.oic- oci.org//subweb/icmys/3/en/docs/3icysm_dec_en.pdf adresinden edinilmiştir.

İstatistiklerle Gençlik. (2016). Ankara: TÜİK Yayınları. http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=24648 adresinden edinilmiştir.

Joint OIC Youth Strategy. (2016). The Organisation of Islamic Cooperation (OIC). http://www.oic- oci.org//subweb/icmys/3/en/docs/3icysm_joint_strat_en.pdf adresinden edinilmiştir.

Keleş, R. (2006). Yerel Yönetim ve Siyaset. İstanbul: Cem Yayınevi.

Nadaroğlu, H. (1994). Mahalli İdareler. İstanbul: Beta Yayınları.

New Urban Agenda. (2017). United Nations. http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA- Adopted-68th-Plenary-N1646655-E.pdf adresinden edinilmiştir.

Oktay, T. (2013). Yerel Siyaset Bağlamında Belediye Meclis Komisyonları: Marmara Bölgesi Örneği. Marmara Belediyeler Birliği Yayını. Kalkınma http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4 %B1nma%20Plan%C4%B1.pdf adresinden edinilmiştir. Kalkınma Bakanlığı.

Özer, Y., E. (2011). "Gençlerin Toplumsal Yaşama Katılımı ve Yerel Yönetimlerin Rolü". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXVI\1, 43-65. The Vancouver Declaration On http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/The_Vancouver_Declaration.pdf edinilmiştir. Human Settlements. (1976). adresinden

TÜİK Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı. (2016). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr adresinden edinilmiştir.

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi. (2013). Gençlik ve Spor Bakanlığı. T.C. Resmi Gazete. 28541. 27.01.2013. politikasi.pdf adresinden edinilmiştir. UNDP Youth Strategy 2014-2017. (2014). United http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Youth/UNDP_Yo uth-Strategy-2014-17_Web.pdf adresinden edinilmiştir. Development Programme.

Yıldırım, S. (1993). Yerel Yönetim ve Demokrasi: Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: T.C. Başbakanlık TOKİ Başkanlığı ve IULA-EMME Yayını. Youth Civic Engagement, World Youth Report. (2016). http://www.unworldyouthreport.org/images/docs/un_world_youth_report_youth_civic_engage ment.pdf adresinden edinilmiştir.

Youth Population Trends and Sustainable Development. (2015). United Nations, Department of Economic and Social adresinden edinilmiştir.

Kaynak Göster