Hipervitaminoz D Nadiren Hiperkalsemi Yapar: Yeni Kavram „‟Subklinik İntoksikasyon‟‟

Amaç: Klinik pratikte çok yüksek serum 25 OH vitamin D değerlerinde hiperkalsemi gözlenmeyebilmektedir. Bunun nedeni bilinmemektedir. Bu çalışmada amacımız çok yüksek serum 25 OH vitamin D düzeyi olan hastalardaki hiperkalsemi yüzdesini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2016 ile 31 Ekim 2017 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde serum 25 OH vitamin D düzeyine bakılan 22996 hasta tarandı. Serum 25 OH vitamin D düzeyi >150 ≧g/L olan çalışmaya alındı. Bu hastaların eğer varsa veri tabanımızdaki kalsiyum, fosfor, kreatinin, albumin ve parathormon değerlerine bakıldı. Hipervitaminoz D hastalarındaki hiperkalsemi oranlarına bakıldı. Kullandıkları D vitamini preperatı kaydedildi. D vitamini HPLC yöntemiyle çalışıldı. Bulgular: Serum 25 OH vitamin D >150 ≧g/L olan toplam 27 hasta saptandı. Oran yaklaşık olarak binde bir (0.0013) idi. Ortalama yaş 56 ±20 (24-90) idi. Çalışmamızdaki 27 hastanın 21‘i Kadın(%78) 6‘sı Erkek (%12 ) idi. Serum 25 OH Vitamin D düzeyi ortalaması 184.81±35.37(150.51-279.64) ≧g/L idi, replasman sonrası serum 25 OH vitamin D düzeylerine ortalama 2.10±1.58 ay sonra bakılmıştı. Ortalama serum kalsiyum düzeyi 9.48±0.52(8.4-10.9) mg/dL idi, 1 hastanın serum kalsiyum değerleri normalin üstünde(10.9 mg/dl) saptandı. Serum 25 OH vitamin D düzeyi >150 ≧g/L olan hastalardaki hiperkalsemi yüzdesi 3.70 saptandı. Sonuç: Çoğu hastada çok yüksek serum 25 OH vitamin D düzeyleri hiperkalsemiyi göstermemektedir. D vitamini düzeyi toksikasyon düzeyinin üzerinde saptandığında kalsiyum ve fosfor kontrolü yapılmalıdır. Çok yüksek D vitamini düzeyi genelde gereğinden çok fazla ampul formu kullanımına bağlı görülmektedir. Hastaların yakın takibi ve uygun dozda tedavisi bu problemi çözecektir

Hypervitaminosis D Rarely Causes Hypercalcemia: The New Concept '' Subclinical Intoxication ''

Objective: In clinical practice, hypercalcemia may not be observed with very high serum 25 OH vitamin D levels. The reason for this is unknown. Our aim in this study is to reveal the percentage of hypercalcemia in patients with very high serum 25 OH vitamin D levels. Methods: Between January 1, 2016 and October 31, 2017, 22996 patients who were referred to hospital and examined 25 OH vitamin D levels from all patients were screened at the Dicle University Medical Faculty Hospital. Patients with 25 OH vitamin D levels> 150 μg / L were included in the study. The calcium, phosphorus, creatinine, albumin and parathormone values of these patients, if any, were checked. Rates of hypercalcemia in patients with hypervitaminosis D were evaluated. The vitamin D preparations they used were recorded. Serum 25 OH Vitamin D was measured by HPLC method. Results: A total of 27 patients with serum 25 OH vitamin D> 150 μg / L were detected. The ratio was approximately 1/1000 (0.0013). The mean age was 56 ± 20 (24-90) years. Twenty-one of the 27 patients in our study were female (78%) and 6 were male (12%). Serum 25 OH Vitamin D level averaged 184.81 ± 35.37 (150.51-279.64) μg / L, serum 25 OH vitamin D levels after replacement were measured after a mean of 2.10 ± 1.58 months. The mean serum calcium level was 9.48 ± 0.52 (8.4-10.9) mg / dL, and the serum calcium level of one patient was above normal (10.9 mg / dL). The percentage of hypercalcemia in patients with serum 25 OH vitamin D level> 150 μg / L was 3.70%. Conclusion: As a result, very high levels of vitamin D do not show hypercalcemia. When vitamin D level is above the level of toxicity, calcium and phosphorus control should be performed. Very high vitamin D levels are often attributed to too much ampoule use. Close follow-up and appropriate dose treatment of the patients will solve this problem.

Kaynakça

Hilger, J., Friedel, A., Herr, R. et al. A systematic review of vitamin D status in populations worldwide. British Journal of Nutrition 2014;111: 23–45.

S. Newberry, M. Chung, P.G. Shekelle, et al., Vitamin D and Calcium: A Systematic Review of Health Outcomes (Update). Evidence Report/Technology Assessment No. 217. (Prepared by the Southern California Evidence-based Practice Center Under Contract No. 290-2012-00006-I.) AHRQ Publication No. 14-E004- EF, Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD, 2014.

Kaur P, Mishra SK, Mithal A. Vitamin D toxicity resulting from overzealous correction of vitamin D deficiency. Clin Endocrinol (Oxf) 2015;83:327–331.

B. Ozkan, S. Hatun, A. Bereket Vitamin D intoxication Turk. J. Pediatr. 2012;54: 93-98

M.F. Holick, N.C. Binkley, H.A. Bischoff-Ferrari, C.M. et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an endocrine society clinical practice guideline J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011;96(7):1911-1930.

Pérez-Barrios C, Hernández-Álvarez E, Blanco-Navarro I, Pérez-Sacristán B, Granado-Lorencio F. Prevalence of hypercalcemia related to hypervitaminosis D in clinical practice. Clin Nutr. 2016 Dec;35(6):1354-1358. doi: 10.1016/j.clnu.2016.02.017.

Awumey EM, Mitra DA, Hollis BW et al. Vitamin D metabolism is altered in Asian Indians in the southern United States: a clinical research center study. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:169-73.

M.F. Holick, N.C. Binkley, H.A. Bischoff-Ferrari. et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an endocrine society clinical practice guideline J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011;96 (7):1911- 1930

Sharma LK, Dutta D, Sharma N, Gadpayle AK. The increasing problem of subclinical and overt hypervitaminosis D in India: An institutional experience and review. Nutrition. 2017 Feb;34:76-81. doi: 10.1016/j.nut.2016.09.014./

Virmani A. Vitamin D toxicity. Indian Pediatr. 2014 Jan;51(1):63.

Curran JS, Barness LA. Hypervitaminosis D. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: WB Saunders 2000:87-8.

Shea RL, Berg JD. Self-administration of vitamin D supplements in the general public may be associated with high 25-hydroxyvitamin D concentrations. Ann Clin Biochem. 2017 May;54(3):355-361. doi: 10.1177/0004563216662073.

Scragg R. Vitamin D and public health: an overview of recent research on common diseases and mortality in adulthood. Publ Health Nutr 2011;14: 1515-32.

Kaynak Göster

776 427

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye‟de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve „Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor‟ Risalesi

ASLIHAN AKPINAR, MÜESSER ÖZCAN

Ergenlerde Toplumsal Cinsiyet Algılarının Sosyodemografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

Aycan KANTOĞLU, NİHAL YURTERİ ÇETİN, AYTEN ERDOĞAN

Gestasyonel diyabet taramasında karĢılaĢılan önemli bir problem: Gebeler neden oral glukoz tolerans testi yaptırmak istemiyor?

ALPER BAŞBUĞ, Aşkı ELLİBEŞ KAYA, CEMİL IŞIK SÖNMEZ, Esma YILDIRIM

Turner Sendromlu Olgularımızın Karyotip Kompozisyonlarının Başvuru şikâyetleri ve Antropometrik Verileri ile Birlikte Değerlendirilmesi

Mustafa DOĞAN, Recep ERÖZ, Semih BOLU, Hüseyin YÜCE

Amiodaron Kullanımına Bağlı Gelişen Hipotiroidi

Ridvan SİVRİTEPE, Sema UÇAK BASAT, Ece YİĞİT, HANİFE ŞERİFE AKTAŞ

Effects of Depression and Anxiety Scores on Smoking Cessation Treatment

İbrahim SOLAK, Duygu İlke YILDIRIM, Fatma GÜMÜŞ, İbrahim EREN, Mehmet Ali ERYILMAZ

Behavioural Problems Associated with Child Sexual Abuse in Adolescents: A Retrospective Study

Mirac Baris USTA, Seher AKBAŞ, BERNA AYDIN

Serum Sistatin-C düzeyleri Diyastolik Kalp Yetmezliğinde Öngördürücü Olabilir

Osman KAYAPINAR, Cem ÖZDE, ADNAN KAYA

The Relationship between the Situation of Being Exposed to Violence and the Burnout in Security Guards Working in the Hospital

CÜNEYT ARDIÇ, Oğuzer USTA, Güzin ZEREN ÖZTÜRK

İnvaziv Meme Karsinomlu Olgularda İmmunhistokimyasal Olarak Human Epidermal Growth Faktör 2 (Her2) 2+/ Amplifiye ve Her2 2+/ Amplifiye Olmayan Grupların Histopatolojik Ve Klinik Prognostik Parametreler Açısından Karşılaştırılması

PEMBE OLTULU, Rabia KÜPELİ, FAHRİYE KILINÇ, MEHMET SİNAN İYİSOY, HACI HASAN ESEN, Salim GÜNGÖR, MUSTAFA CİHAT AVUNDUK, Lema TAVLI, Sıdıka FINDIK