ACİL SERVİSTE NÖBETİN NADİR VE ÖLÜMCÜL SEBEBİ: HEMORAJİK İNFARKT İLE KOMPLİKE SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU

Serebral venöz sinüs tromboz (SVST) nadirdir. Tüm yaş gruplarını etkileyebilir ancak daha çok genç kadınlarda görülür. Klinik semptom ve bulguların çeşitliliği nedeni ile tanısı kolay de-ğildir. Baş ağrısı, fokal defisit, kasılmalar ve koma genel bulgulardır. En sık semptom şiddetli baş ağrısıdır. SVST sonuçları ölümden iyileşmeye kadar değişkendir. Erken tanı ve tedavisi mor-talite ve morbiditeyi azaltmada çok önemlidir. Biz 31 yaşında daha öncesinde sağlıklı olup, acil servise nöbet geçirme şikayetiyle getirilen, oral kontraseptif (OKS) kullanan ve hemorajik en-farktla komplike SVST tanısı koyulan bir hastayı sunarak acil servis hekiminin farkındalığını art-tırmayı amaçladık.

A RARE AND FATAL CAUSE OF SEIZURE IN EMERGENCY SERVICE: CEREBRAL VENOUS SINUS TH-ROMBOSIS COMPLICATED WITH HEMORRHAGIC INFARCT

Cerebral venous sinus thrombosis (CVST) is rare. CVST can affect more young women than common. Due to the variety of clinical signs, symptoms are difficult to diagnose. Headache, focal deficits, seizures and coma are common findings. The most common symptom is a se-vere headache. CVST results are variable from healed to death. Early diagnosis and treatment is very important for reducing mortality, mor-bidity. A previously healthy 31 years old female patient using of oral contraceptives, brought to the emergency department with complaints of seizures diagnosed CVST complicated with hemorrhagic infarct. In this case we aimed to emergency physicians raise awareness.

Kaynakça

18. Masuhr F, Mehraein S, Einhaupl K. Cerebral venous and sinus thrombosis. J Neurol. 2004;251(1):11–23

17. Nagaraja D, Sarma GR. Treatment of cerebral sinus venous thrombosis. Neurol India 2002;50(2):114-6.

16. Güngör L, Cengiz N, Onar MK. Serebral ven ve sinüs trombozu: Klinik değerlendirme. Türk Nöroloji Dergisi 2006;12(3):195–202.

15. Bienfait HP, Duinenvan S, Tans JT. Latent cerebral venous and sinus thrombosis. J. Neurol 2003;250(4):436-9.

14. Yuh WT, Simonson TM, Wang AM et al. Venous sinus occlusive disease: MR finding. Am J. Neuroradiol 1994;15(2):309-16.

13. Domaç FM, Mısırlı H, Adıgüzel T, Mestan E. Serebral venöz sinüs trombozunda klinik, etiyoloji ve prognoz. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14(1):27-32.

12. Buccino G, Scoditti U, PatteriIBertolino C, Mancia D. Neurological and cognitive long-term outcome in patients with cerebral venous sinüs thrombosis. Acta Neurol Scand 2003;107(5): 330-5.

11. Ferro JM, Canhao P, Stam J, Bousser MG, Barinagarrementeria F. Prognosis of cerebral vein and dural sinüs thrombosis: Result of the international study on cerebral vein and dural sinus thrombosis (ISCVT). Stroke 2004;35(3):664-70.

10. Bruijn SD, Stam J. Randomized, placebo-controlled trial of anticoagulant treatment with low-molecular-weight heparin for cerebral sinus thrombosis. Stroke1999;30(3):484-8.

9. Buchanan DS, Brazinsky JH. Dural sinus and cerebral venous thrombosis: incidence in young women receiving oral contraceptives. Arch Neurol 1970;22(5):440- 4.

8. Bousser MG, Chiras J, Bories J, Castaigne P. Cerebral venous thrombus- a review of 38 cases. Stroke 1985;16(2):199- 213.

7. Stam J. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. N Engl J Med 2005;352(17):1791- 8.

6. Nazziola E, Elkind MS. Dural sinus thrombosis presenting three months postpartum. Ann Emerg Med 2003;42(4):592-5.

5. Minadeo JP, Karaman BA. Headache: cortical vein thrombosis and response to anticoagulation. J Emerg Med 1999;17(3):449-53

4. Agostoni E. Headache in cerebral venous thrombosis. Neurol Sci 2004;25(3):206-10.

3. Kimber J. Cerebral venous sinus thrombosis. Q J Med 2002;95(3):137-42.

2. Ehtisham A, SternBJ. Cerebral venous thrombosis: a review. Neurologist 2006;12(1):32- 8

1. Renowden S. Cerebral venous sinus thrombosis. Eur Radiol 2004;14(2): 215- 26.

Kaynak Göster