Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunun Sosyodemografik Ve Klinik Özellikleri

Amaç: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinde DEHB sıklığının belirlenmesi; DEHB olan ve olmayan öğrencilerin bazı sosyodemografik ve klinik özellikler yönünden karşılaştırılması ve DEHB ile cinsiyet arasındaki ilişkinin çeşitli yönleriyle incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya 577 tıp öğrencisi dahil edilmiştir. Tanısal görüşmeler DSM-IV, SCID-I'e göre yapılmıştır. Öğrencilere sosyodemografik veri formu ve DSM-IV'e Dayalı Erişkin DEB/DEHB Tanı ve Değerlendirme Envanteri uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 577 öğrenciden %8'inde (s=46) DSM-IV'e göre erişkin DEHB olduğu saptandı. Bunlardan 22 tanesinde (%48) dikkatsizlik, 14 tanesinde (%30) hareketlilik ve 10 tanesinde (%22) karışık özellikler ön plandaydı. Dokuz öğrencinin daha önce DEHB tanısı almış (%1,6) olduğu, bunlardan 7 tanesinin erişkinlikte devam ettiği saptandı. DEHB tanısı bulunan öğrencilerde düzenli alkol kullananların oranı, DEHB tanısı olmayanlara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.015). DEHB tanısı olan öğrencilerde, kadınlarda sınıf tekrarı ve psikoaktif madde kullanım oranlarının DEHB tanısı olmayan kadınlara göre; erkeklerde ise psikoaktif madde kullanım oranlarının DEHB tanısı olmayan erkeklere göre daha fazla olduğu tespit edildi. Sonuç: Örneklemimizde üniversite öğrencilerinin %8'inde erişkin DEHB olduğu saptanmıştır. DEHB tanısı olan öğrencilerde düzenli olarak alkol kullanım oranları yüksekti. DEHB bulunan kadın öğrencilerde sınıf tekrarı ve psikoaktif madde kullanımı, erkek öğrencilerde ise psikoaktif madde kullanımı artmıştır

Sociodemographic And Clinical Characteristics in Medical Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Objectives: The aim of this study was to investigateprevalence of attention deficit hyperactivity disorder(ADHD); to compare sociodemogphapic and clinic variables, and gender differences between medical studentswith or without ADHD. Methods: A total of 577 medical students were includedin this study. Axis I diagnoses were made according toDSM-IV, SCID-I. Data were collected by using a sociosociodemographic questionnaire and the AdultAttention Deficit Disorder/Attention Deficit HyperactivityDisorder Diagnostic and Assessment Inventory based onthe DSM-IV. Results: %8 (n = 46) of 577 students were found to havea diagnosis of adult ADHD according to criteria of DSMIV. 22 (48%) of them had predominantly inattentive, 14(30%) had hyperactive, and 10 (22%) had combinedtype. The rates of regular alcohol use in students withADHD was significantly higher than those without ADHD(p = 0.015). When participants were assessed according to gender,the rates of failing in class and substance use in girlswith ADHD were higher than in girls without ADHD.Whereas, substance use rates were higher in boys withADHD than those without ADHD. Conclusion: Adult ADHD was found to be 8% of oursample in university students. Regular alcohol consumption rates were higher in students with ADHD. The ratesof failing in class and substance use were higher in girls,substance use were higher in boys with ADHD

Kaynakça

Alvarado JM, Puente A, Jimenez V, Arrebillaga L (2011). Evaluating reading and meta cognitive deficits in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Span J Psychol 14(1): 62-73.

Atwoli L, Owiti P, Manguro G, Ndambuki D (2011). Attention deficit hyperactivity disorder symptom self-report among medical students in Eldoret, Kenya. African journal of psychiatry, 14(4), 286-289.

Barkley RA, DuPaul GJ, McMurray LA (1990).Comprehensive evaluation of attention deficit disorder with and without hyperactivity. J Consult Clin Psychol 58: 775-789.

Biederman J (1998). Attention-deficit/hyperactivity disorder: a life span perspective. Clin Psychiatry. 59 Suppl7:4-16.

Biederman J, Faraone SV, Monuteaux MC ve ark. (2004). Gender effects on attention-deficit/hyperactivity disorder in adults, revisited. Biological psychiatry, 55(7), 692-700.

Blase SL, Gilbert AN, Anastopoulos AD ve ark. (2009). Selfreported ADHD and adjustment in college: cross-sectional and longitudinal findings. J Atten Disord 13: 297-309.

Doğan S, Öncü B, Varol-Saraçoğlu G, Küçükgöncü S (2008). Üniversite öğrencilerinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirti sıklığı ve belirti düzeyi ile ilişkili gelişimsel, akademik ve psikolojik etmenler. Türkiye'de Psikiyatri Dergisi 10: 109-115.

DuPaul GJ, Schaughency EA, Weyandt LL ve ark. (2001). Selfreport of ADHD symptoms in university students: Cross-gender and cross-national prevalence. J. Learn Disabil. 34(4): 370-379.

Ercan E, ıpci M, Inci S B ve ark. (2015). The effects of attention deficit hyperactivity disorder on clothing selection and habits among Turkish University students. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 7(3), 191-198.

Erşan EE, Doğan O, Doğan S, Sümer H (2004). The distribution of symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder in school age children in Turkey. Eur Child Adolesc Psychiatry 13: 354-361.

Faraone SV, Sergeant J, Gillberg C ve ark. (2003) The world wide prevalence of ADHD: is it an American condition? World Psychiatry2:104-13.

Faraone SV, Biederman J (2005).What is theprevalence of adult ADHD? Results of a population screen of 966 adults. J Atten Disord 9: 384-391.

Fayyad J, De Graaf R, Kessler R ve ark. (2007). Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry 190:402-9.

First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JB (1997). User's guide for the Structured clinica linterview for DSM-IV axis I disorders SCID-I: clinician version. American Psychiatric Pub.

Green AL, Rabiner DL (2012). What do we really know about ADHD in college students? Neurotherapeutics, 9(3): 559-568.

Günay ş, Savran C, Aksoy UM ve ark. (2006). Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite ölçeğinin (Adult ADD/ADHD DSMIVBased diagnostic screening and rating scale) dilsel eşdeğerlilik, geçerlik güvenirlik ve norm çalışması. Türkiye'de Psikiyatri 8: 98-107.

Heiligenstein E, Conyers LM, Berns AR, Smith MA (1998). Preliminary normative data on DSM-IV attention deficit hyperactivity disorder in college students. Journal of American College Health, 46(4), 185-188.

Heiligenstein E, Guenther G, Levy A ve ark. (1999). Psychological and academic functioning in college students with attention deficit hyperactivity disorder. J Am Coll Health 47: 181-185.

Kane ST, Walker JH, Schmidt GR (2011).Assessing college-level learning difficulties and "at riskness" for learning disabilities and ADHD: development and validation of the learning difficulties assessment. J Learn Disabil 44: 533-542.

Kessler RC, Adler L, Barkley R ve ark. (2006).The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. Am J Psychiatry 163(4): 716-723.

Kılıçoğlu A, Çalık E, Kurt ı ve ark. (2009). Üniversite öğrencilerinde kendilerinin bildirdikleri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi,10: 88-93.

Kwak Y S, Jung Y E, Kim M D (2015). Prevalence and correlates of attention-deficit hyperactivity disorder symptoms in Korean college students. Neuropsychiatric disease and treatment, 11: 797.

Lewandowski LJ, Lovett BJ, Coding RS, Gordon M (2008).Symptoms of ADHD and academic concerns in college students with and with-out ADHD diagnoses. J Atten Disord12: 156-161.

Mannuzza S, Klein RG, Bessler A ve ark (1993).Adult outcome of hyperactive boys. Educational achievement, occupational rank, and psychiatric status. Arch Gen Psychiatry 50(7):565-576.

Matte B, Rohde LA, Grevet EH (2012). ADHD in adults: a concept in evolution. Atten Defic Hyperact Disord 4: 53-62.

McKee TE (2008). Comparison of a norm-based versus criterion-based approach to measuring ADHD symptomatology in college students. J Atten Disord 11: 677-688.

Mosalanejad M, Mosalanejad L, Lashkarpour K (2013). Prevalence of ADHD Among Students of Zahedan University of Medical Science in Iran. Iran J Psychiatry Behav Sci, 7 (2): 83- 90.

Norvilitis JM, Ingersoll T, Zhang J, Jia, S (2007). Self-reported symptoms of ADHD among college students in China and theUnited States. J Atten Disord. 11(5):558-567.

Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M ve ark. (1999). DSM-IV Eksen bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmenin Türkçeye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. ılaç ve tedavi dergisi 12: 233-236.

Özmen SK, Özmen A (2012). Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun Demografik Değişkenlere, Öfke ve Öfke ıfade Tarzına Göre ıncelenmesi/Analysis of ADHD according to Demographic Variables, Anger and Anger Expression in Adults. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2).

Pliszka S, AACAP Work Group on Quality Issues. (2007). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(7), 894-921.

Pope D, Whiteley H, Smith C ve ark. (2007). Relationships between ADHD and dyslexia screening scores and academic performance in under graduate psychology students: implications for teaching, learning and assessment. Psychology Learning & Teaching, 6(2): 114-120.

Rooney M, Chronis-Tuscano A, Yoon Y (2012). Substance use in college students with ADHD. J Atten Disord, 16(3):221-234.

Shaw-Zirt B, Popali-Lehane L, Chaplin W ve ark. (2005).Adjustment, social skills, and self-esteem in college students with symptoms of ADHD. J Atten Disord8: 109-120.

Simon V, Czobor P, Balint S ve ark. (2009) Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: metaanalysis. Br J Psychiatry 194:204-211.

Stevenson JC, Everson PM, Williams DC ve ark. (2007). Attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptoms and digitratios in a college sample. American Journal of Human Biology. 19(1), 41-50.

şahin ÖÖ (2009). Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Yaygınlığı, Eştanı Ve Riskli Sağlık Davranışlarının Değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi) T.C. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Edirne.

Taner E, ılhan MN, Taner Y ve ark. (2007). Tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinde DEHB yaygınlığı ve eğitim hayatı üzerine etkileri. FÜ Sağlık Bil Derg 21: 59-62.

Tuğlu C,şahin ÖÖ (2010). Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Nörobiyoloji, tanı sorunları ve klinik özellikler. Psikiyatride güncel yaklaşımlar 2: 75-116.

Upadhyaya HP (2007). Managing attention-deficit/hyperactivity disorder in the presence of substance use disorder. Journal of Clinical Psychiatry 68: 23-30.

Weiss M, Weiss G (2002).Attention defict hyperactivity disorder. M Lewis (Ed.), Child and Adolescent Psychiatry, A Comprehensive Textbook, thirded, Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins: 645-670.

Weyandt LL, Linterman I, Rice JA (1995).Reported prevalence of attentional difficulties in a general sample of college students. J Psychopathol Behav Assess.17: 293-304.

Yallop L, Brownell M, Chateau D, Walker J, Warren M, Bailis D, LeBow M. (2015). Lifetime prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in young adults: examining variations in the socioeconomic gradient. The Canadian Journal of Psychiatry, 60(10), 432-440.

Kaynak Göster