Mastalji yakınmasıyla radyolojik incelemeye alınan bir grup hastada aleksitimi, anksiyete, kaygı ve depresyon düzeylerinin araştırılması

Amaç: Bu çalışmada, kliniğe mastalji yakınmasıyla başvuran ve organik bir etiyoloji saptanamayan hastalarda psikopatolojiyi araştırmak, kontrol grubuyla karşılaştırılarak, anksiyete, depresyon, kaygı ve aleksitimi düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’na belirlenen sürede mastalji yakınması ile tetkik için başvuran hastalar alındı. Çalışma kriterlerine uyan 33 olgu ile hasta grubu, tıbbi kontrol nedeniyle hastaneye başvuran yaş ve cinsiyetleri eşleştirilmiş 33 olgu ile de kontrol grubu oluşturuldu. Çalışmaya katılan tüm olgulara sosyodemografik veri toplama formu, Durumluk-Süreklilik Kaygı Envanteri, Revize Edilmiş Semptom Tarama Listesi, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği ve Toronto Aleksitimi Skalası uygulanmış, gruplar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada gruplar arasında sosyodemografik özellikler açısından bir fark saptanmazken, mastalji yakınması ile kliniğe başvuran ve organik etiyoloji saptanamayan olgularda genel psikopatoloji, anksiyete, depresyon ve kaygı düzeyleri yüksek olarak bulunmuştur. Hasta grubu ve kontrol grubu arasında aleksitimi açısından fark bulunmadı ve her iki grupta aleksitimik değildi. Sonuç: Bu çalışma organik etiyoloji saptanamayan ve mastaljisi olan hasta grubunda psikopatolojinin varlığını düşündürmekte ve bu hastalarda psikiyatrik değerlendirmenin gereğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Kaygı, Depresyon, Duygusal semptomlar

Kaynakça

Ader DN, Shriver CD (1997) Cyclical mastalgia: Prevalence and impact in an outpatient breast clinic sample. J Am Coll Surg, 185: 466-467.

Ader DN, Browne MW (1997) Prevalence and impact of cyclic mastalgia in a United States clinic-based sample. Am J Obstet Gynecol, 177:126-132.

Ader DN, Shriver CD, Browne MW (1997) Relationship of cyclical mastalgia to PMS. Psychosom Med, 59:104.

Ader DN, Shriver CD, Browne MW (1999) Cyclical mastal gia: Premenstrual syndrome or recurrent pain disorder? J Psychosom Obstet Gynecol, 20:198-202.

Ader DN, Ader T (2001) Cyclycal mastalgia: Prevalence and associated health and behavioral factors. J Psychosom Obstet Gynecol, 22: 71-76.

Akdemir A, Örsel S, Dağ İ (1996) Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği’nin (HDDÖ) Geçerliliği, Güvenilirliliği ve Klinik Kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4:251-259.

Atasu T, Şahmay S (1996) Jinekoloji-1 (Kadın Hastalıkları) Bölüm 7, s.100-101 . Bölüm 7, s.100-101 .

Bagby RM, Taylor GJ, Parker JDA (1994) The 20-Item Toronto Alexithymia-Scale-2. convergent, discriminant, and concurrent validity. J Psychosom Res, 38:33-40.

Bishop HM, Blamey RW (1979) A suggested classification of breast pain. Postgrad Med J, 55: 59-60.

Colegrave S, Holcombe C, Salmon P (2001) Psychological char acteristics of women presenting with breast pain. J Psychosom Res, 50:303-307.

Coşar S, Coşar B, Candansayar S (2001) Mastalji yakınması ile radyolojik incelemeye alınan hastalarda hostilite, aleksitimi ve depresyon düzeyleri. Yeni Symposium Dergisi, 39:181-184.

Dağ İ (1991) Belirti Tarama Listesi’nin (SCL-90-R) Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliliği ve Güvenirliliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2:5-12.

Derogatis LR (1977) SCL-90: Administration, Scoring and Procedure Manual-1 for the revised version. Baltimore, MD, Johns Hopkins Univ.

Doksat MK (2003) Ağrı ve Psikiyatri. Bursa. Psikiyatri ve Sanat Yayınevi.

Downey H, Deadmen J (1993) Psychological characteristics of women with cyclical mastalgia. Breast Disesase, 6:99-105. Faiz O, Fentiman IS (2000) Management of Breast Pain. Int J Clin Pract, 54: 228-232.

Fidaner H, Fidaner C (1984) SCL-90 Ruh Sağlığı Testinin Uygulanması ve Metodolojik Sorunlar. XX. Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı. Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, s. 67-74.

Graham JR (1987) The MMPI: A practical guide. New York, Oxford University Press.

Hamilton M (1959) The assesment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol, 32:50-55.

Holland PA, Gateley CA (1994) Drug Therapy of Mastalgia. Practical Therapeutics Drugs, 48: 709-716.

Jenkins PL, Psych MRC, Jamil N (1993) Psychiatric Illness in Patients with Severe Treatment-Resistant Mastalgia. Gen Hosp Psychiatry, 15:55-57.

Öner N, Le Compte A (1983) Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri Elkitabı, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.

Philip A, Holland PA, Gateley CA (1994) Drug Therapy of Mastalgia: Practical Therapeutics Drugs, 48: 709-716.

Roth R (2000) Psychogenic Models of Chronic Pain: A Selective Review and Critique. American Psychiatric Press.

Sayar K, Güleç H, Ak I (2001) Yirmi soruluk Toronto Aleksitimi Ölçeği’nin güvenirliği ve geçerliliği. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmalar Özet Kitabı, İstanbul, s.109.

Seema A, Khan A, Apkarian V (2002) The characteristics of cyclical and non-cyclical mastalgia: a prospective study using a modified McGill Pain Questionnarie. Breast Cancer Res Treat, 75:147-157.

Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE (1970) Manual for State-Trait Anxiety Inventory: Consulting Psychologist.

Topçuoğlu V, Gımzal A, Fıstıkçı N (2003) Mastalji ile ilişkili Ruhsal Faktörler. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı. Antalya, s. 305-306.

Williams BW (1978)A Structured Interview Guide For Hamilton Depression Rating Scale. Arch Gen Psychiatry, 45:742-747.

Yazıcı MK, Demir B, Tanrıverdi N (1998) Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, Değerlendiriciler Arası Güvenirlilik ve Geçerlilik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 9:114-117.

Yücel B (2002) Ağrılı hastaların psikiyatrik değerlendirilmesi. Ağrı, 2. Baskı S. Erdine (Ed.), İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, s. 139-143.

Kaynak Göster