Analysis of Chaos and Complexity in Schools According to Principals' Opinion

The purpose of the research is to determine the chaos and complexity experienced schools according to principals. Case study design, one of the qualitative research methods, was used in the research. The data were obtained using semi-structured interview from qualitative data collection tools. The criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group of the research. Research data were collected from 13 principals working in pre-school (3 principals), primary school (3 principals), middle school (3 principals), vocational high schools (2 principals) and high school (3 principals) in Duzce city center in 2015-2016 academic year. The collected data were analyzed by descriptive analysis technique. In this direction, similar data were gathered together within the framework of certain concepts and themes and they were later organized and interpreted. The opinions of the participants were presented without making any changes. The identities of the participants were kept confidential and for the analysis of the obtained data, each interview form was coded as P1 (Principal 1), P2 (Principal 2) ... P13 (Principal 13).

Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Okullarda Yaşanan Kaos ve Karmaşıklık Durumlarının Analiz Edilmesi

Araştırmada okul yöneticilerine göre okullarda yaşanan kaos ve karmaşıklık durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada; veriler nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri 2015-2016 eğitim öğretim yılında Düzce Merkez ilçede görev ve okul öncesi (3 müdür), ilkokul (3 müdür), ortaokul (3 müdür ), meslek lisesi (2 okul müdürü) ve lise (3 okul müdürü ) yapan toplam 13 okul müdüründen toplanmıştır. Veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Bu doğrultuda birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmiş organize edilerek yorumlanmıştır. Katılımcıların ilgili görüşleri değiştirilmeden aktarılmıştır. Katılımcıların kimliklerinin gizli tutulmuş ve elde edilen verilerin çözümüne her görüşme formuna M1 (Müdür1), M2 (Müdür 2)... M13 (Müdür) şeklinde bir adlandırma yapılmıştır. Araştırmanın aktarılabilirliğini artırmak için araştırma süreci ve bu süreçte yapılanlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

Açıkalın S. N. & Erçetin Ş. Ş. (2012) Great illusion in twenty-first century-chaos knocking door. Santo Banerjee, Şefika Şule Erçetin (Eds), Chaos, complexity and leadership springer proceeding in compexity. Springer Dordrecht Heidelberg New York London, pp 1–9. http://www.springer.com/series/11637.

Açıkalın, Ş. Ş. (1993). Öğretmenlerin okul müdürlerini etkileme güçleri. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 183-192.

Agar, M. (1999). Complexity theory: An Exporation and Overview. Field Methods, 11(2), 99-120.

Akmansoy, V. (2013). Kaos Teorisi ve Eğitime Yansımaları (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği). Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez. Burdur.

Altun, S. A. (2001). Kaos ve yönetim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 451-469

Aydın, İ. (2010). Alternatif okullar. (3. Baskı,) Ankara: Pegem A Yayıncılık

Benson, G.D. & Hunter W. J. (1992). Chaos theory: no strange attractor in teacher education. Action in Teacher Education. XLV, 60-67.

Beycioğlu, K., Kesik, F. & Kondakçı, Y. (2014). Eğitim yönetiminde güncel tartışmalar. Eğitim yönetimi (Editör: Selahattin Turan). Ankara: Pegem Akademi.

Boyd, V. (1992). School context: Bridge or barrer to change? Austin, TX: Southwest Educational Devalopment Lab.

Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık, No.9

Cziko, G. A. (1999). Unpredictability and indeterminism in human behaviour. Arguments And Implications For Educational Research. Educational Researcher, 17-25.

Çobanoğlu, F. (2008). Değişim mantığını anlamak: akış ve dönüşüm olarak örgüt. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 110-119.

Dereli, T. (1981). Organizasyonlarda davranış. İstanbul: Ar Yayın Dağıtım.

Erçetin, Ş. Ş. (2001). Yönetimde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Ertürk A. (2012) Kaos kuramı: yönetim ve eğitimdeki yansımaları. Kastamonu Eğitim Dergisi 20(3), 849–868.

Gleick, J. (1987). Chaos; making a new science. New York: Penguin.

Glickman, C. D., Gordon, S.P. & Ross, J. M. (2014). Denetim ve öğretimsel liderlik (Çeviri Editörleri: Mualla Bilgin Aksu, Esmahan Ağaoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Koçel, T. (2007). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Arıkan Matbaası.

Özdemir S. & Kılıç, A. Ç. (2014). Değişen toplum ve okul. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. (Editör: Servet Özdemir). Ankara: Pegem Akademi.

Özdemir, S. (2014). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. (3. Baskı,) Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özden, Y. (2006). Okul yönetimlerini geliştirme programı. MEB. Ankara: İlköğretim Genel Müdürlüğü.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çeviri Editörleri, Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara, Pegem Akademi.

Peitgen, H. & Richter, P. (1986). The Beauty of Fractals. Heidelberg: Springer-Verlag

Pryor, R. G. L. & Bright, J. E. H. (2005). Chaos in practice: Techniques for career counselor. Australian Journal of Career Development, 14(1), 18-28.

Savacı, F. A. (2006). Kaos ve hoşgörülü fraktal geometri. Bilim ve Ütopya Dergisi, 149, 36-38.

Sergiovanni, T. J. (2007). Rethinking leadership. A collection of articles. Thousands Oaks. California: Corwin.

Şişman, M. (1998). Postmodernizim tartışmaları ve örgüt kuramındaki yansımaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(3) 451-464.

Şişman, M. (2012). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. (5. Baskı,) Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Töremen, F. (2000). Kaos teorisi ve eğitim yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(22), 203-219.

Usta, M. E. (2013). Okul Yöneticilerinin Pozitivist ve Kaos Yönetim Anlayışlarını Benimsemelerinin Kendilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Elazığ

Kaynak Göster