SON SINIF FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ

Amaç: Akademik kariyer farkındalığına yönelik çalışmalar, belirli bir alanda uzmanlaşmayı sağlayarak fizyoterapistlerin akademik ve mesleki rol ve statülerinin gelişimini destekleyebilir. Bu çalışmada, kariyer planlaması aşamasında bulunan son sınıf fizyoterapi ve rehabilitasyon (FTR) öğrencilerinin akademik kariyer farkındalıklarını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışma; Ankara ilinde üçü devlet (Hacettepe, Gazi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), üçü vakıf (Lokman Hekim, Başkent ve Atılım Üniversitesi) olmak üzere altı farklı üniversitede 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 227 FTR son sınıf öğrencisi ile yürütüldü. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Akademik Kariyer Farkındalık Ölçeği (AKFÖ)” kullanıldı. AKFÖ toplam puanını etkileyen faktörler çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelendi. Bulgular: Çalışma yaşları 22.6±1.3 yıl olan, 134’ü (%59) devlet, 93’ü (%41) vakıf üniversitesinde eğitim gören 227 (kadın: 186, %82) FTR son sınıf öğrencisi ile tamamlandı. AKFÖ toplam puanı üzerinde etkili faktörlerin; akademik kariyer hakkında bilgilendirilme durumu (B=12.22, p

FACTORS AFFECTING ACADEMIC CAREER AWARENESS IN SENIOR PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION STUDENTS: THE CASE OF ANKARA

Objective: Studies on academic career awareness may support the development of physiotherapists' academic and professional roles and status by providing specialization in a certain field. In this study, it was aimed to investigate the factors affecting the academic career awareness of senior physiotherapy and rehabilitation (PTR) students who are in the career planning stage. Method: The study was conducted with 227 PTR senior students studying in six different universities in Ankara, three of which are state (Hacettepe, Gazi, and Ankara Yıldırım Beyazıt University) and three of which are private (Lokman Hekim, Başkent, and Atılım University), in the 2021-2022 academic year. ‘’Personal Information Form’’ and ‘’Academic Career Awareness Scale (ACAS)’’ were used as data collection tools. The factors affecting the total score of ACAS were analyzed by multiple linear regression analysis. Results: The study was completed with 227 (Female: 186, 82%) FTR senior students with a mean age of 22.6±1.3 years, 134 (59%) of whom were studying at a state university and 93 (41%) at a private university. It was determined that the factors affecting the total score of ACAS were being informed about the academic career (B=12.22, p

___

 • Eliason GT, Patrick J. Career development in the schools. 1st. ed. United States of America: IAP; 2008.
 • Nasir R, Lin LS. The relationship between self-concept and career awareness amongst students. Asian Soc Sci. 2013;9(1):193.
 • Dağyar M, Kasalak G, Uğurlu N. Yükseköğretimde akademik kariyer farkındalığı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi. 2021;50(230):557-580.
 • https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 1981.
 • Artess, J, Hooley T. Toward a new narrative of postgraduate career. In: Erwee R, Harmes M, Harmes M, Danaher P, eds. Postgraduate education in higher education. Singapore: Springer; 2018:115-209.
 • Ilter I. Lisansüstü eğitime yönelik tutum ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elementary Educ. Online. 2019;18(1):263-284.
 • Varhegyi MM, Jepsen DM. Undergraduate student aspirations, awareness and knowledge of postgraduate study options: a cross-institutional examination. In 23rd Annual Australian and New Zealand Academy of Management Conference, Melbourne, Australia. 2009.
 • Pelletier D, Donoghue J, Duffield C. Australian nurses’ perception of the impact of their postgraduate studies on their patient care activities. Nurse Educ Today. 2003;23(6):434-442.
 • Cotterill-Walker SM. Where is the evidence that master's level nursing education makes a difference to patient care? a literature review. Nurse Educ Today. 2012;32(1):57-64.
 • https://istatistik.yok.gov.tr/, Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. 2021–2022 akademik yılı yüksek öğretim istatistikleri, Temmuz 2022.
 • Prion S, Haerling KA. Making sense of methods and measurement: Spearman-rho ranked-order correlation coefficient. Clinical Simulation in Nursing. 2014;10(10):535-536.
 • Hayran M. Sağlık araştırmaları için temel istatistik. Ankara: Omega Araştırma; 2011.
 • Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods. 2007;39(2):175-191.
 • Arif S, Iqbal J, Khalil U. Factors influencing students' choices of academic career in Pakistan. FWU J Soc Sci. 2019;13(1):35-47.
 • Humayon AA, Raza S, Khan RA. Effect of family influence, personal interest and economic considerations on career choice amongst undergraduate students in higher educational institutions of Vehari, Pakistan. Int J Organ Anal. 2018;7(2):129-142.
 • Islam SA, Rahman GM, Nibir MMAM. Perceived factors influencing career choice of the undergraduate students of Public Universities in Bangladesh. Can J Inf Libr Sci. 2021;3(4):70-79.
 • Abrahams F, Jano R, Van Lill B. Factors influencing the career choice of undergraduate students at a historically disadvantaged South African university. Ind High Educ. 2015;29(3):209-219.
 • Karatepe HK, Derya A, Şen HT, Yüce UÖ, Elibol E. Effects of career management applications on nursing students’ career decisions, academic motivations and decision regret. J Contemp Med. 2021;11(1):113-119.
 • Reese RJ, Miller CD. Effects of a university career development course on career decision-making self-efficacy. J Career Assess. 2006;14(2):252-266.
 • Foltz BM, Luzzo DA. Increasing the career decision‐making self‐efficacy of nontraditional college students. Journal of college counseling. 1998;1(1):35-44.
 • Gibson DE. Role models in career development: New directions for theory and research. Journal of Vocational Behavior. 2004;65:134-156.
 • Quimby JL, De Santis AM. The influence of role models on women's career choices. The Career Development Quarterly. 2006;54(4):297-306.
 • Mwachaka PM, Mbugua ET. Factors influencing choice of paediatrics as a career among medical students at the University of Nairobi, Kenya. SAJCH. 2010;4(3):70-72.
 • Halcomb E, Smyth E, McInnes S. Job satisfaction and career intentions of registered nurses in primary health care: an integrative review. BMC Fam Pract. 2018;19(1):1-14.
 • Arkwright L, Edgar S, Debenham J. Exploring the job satisfaction and career progression of musculoskeletal physiotherapists working in private practice in Western Australia. Musculoskelet Sci Pract. 2018;35:67-72.
 • Kurt T, Fidan T. Kariyer oluşumunda üniversite: beklentiler ve gerçekler. Yükseköğretim Dergisi. 2021;11(Pt 2):421-437.
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm, Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. Resmi Gazete. Sayı: 30590, 2018.
 • Bae SM. An analysis of career maturity among Korean youths using latent growth modeling. School Psychology International. 2017;38(4):434-449.
 • Tekke M, Ghani MFA. Examining the level of career maturity among Asian foreign students in public university: Gender and academic achievement. Hope Journal of Pakistan. 2013;1:101-121.
 • Ilter İ. Lisans öğrencilerinin akademik başarıları ve kariyer kararı öz-yeterliklerinin lisansüstü eğitim niyetlerine etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2021;11(1):1-13.
 • http://stats.oecd.org/, OECD StatExtracts, Temmuz 2022.
Karya Journal of Health Science-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Başlangıç: 2020
 • Yayıncı: Kılıçhan BAYAR
Sayıdaki Diğer Makaleler

POSTPARTUM DÖNEMDEKİ KADINLARIN DOĞUM ALGILARI İLE DOĞUM DUYGULANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Şeyda KANSU, Serap EJDER APAY

BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: HASTA MAHREMİYET ÖLÇEĞİ

Vesile ESKİCİ, Ayşegül YAYLA, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ

TÜRKİYE’DE YAPILAN TİROİDEKTOMİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KESİTSEL BİR DEĞERLENDİRME

Emine ÇETİN ASLAN, Hüseyin ASLAN

HEMŞİRELERİN COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE YAŞLI AYRIMCILIĞINA VE YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yasemin ÖZYER, Safiye YANMIŞ, Ayfer AKSUOĞLU

CERRAHİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN SEMPTOM YÖNETİMİNE ETKİSİ

Zeynep KARAMAN ÖZLÜ, Zuhal YETİŞ DEMİR, İbrahim OZLU, Tülay KILINÇ, Ayşegül YAYLA

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ BİREY PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİTLİS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ayatullah YILDIZ, Tezcan ŞAHİN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Fatma HASTAOĞLU

AEROBİK EGZERSİZ MOTOR ÖĞRENME SÜRECİNİ HIZLANDIRABİLİR Mİ?

Muhammed Şeref YILDIRIM, Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ

MASA BAŞI ÇALIŞAN BİREYLERDE MAKRO-MİKRO BESİN ÖGESİ ALIMLARININ HEDONİK AÇLIK, KRONATİP VE DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Müge ARSLAN, Elif BİLGİN BAŞ, Funda TUNCER

PANDEMİ DÖNEMİNDE ANNELERİN YENİDOĞAN BEBEKLERİNİ ENFEKSİYONDAN KORUMAK İÇİN UYGULADIKLARI YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ

Betül MAMMADOV, Filiz YARICI, Dilay NECİPOĞLU