Hayvancılıkla uğraşan bireylerin bruselloza ilişkin bilgi ve uygulamaları

AMAÇ: Bu çalıșma Kars IV No’lu Sağlık Ocağı bölgesinde yașayan ve hayvancılıkla uğrașan bireylerin bruselloza ilișkin bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıștır. YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalıșmada Mayıs-Haziran 2010 tarihleri arasında 97 katılımcı yer aldı. Araștırmanın verileri yapılandırılmıș soru formu kullanılarak yüz yüze görüșme tekniği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11,5 istatistik programı kullanıldı. BULGULAR: Çalıșmaya katılan bireylerin incelenmesinde; %84’ünün çiğ sütten beyaz peynir yaptığı, %19’unun peyniri taze olarak tükettiği, %66’sının tereyağını çiğ kaymaktan yaptığı, %66’sının bruselloz hastalığını duyduğu, %35’inin hayvanında yavru atma, %32’sinde ise ölü doğum olduğu ve %4 katılımcının daha önce bruselloz hakkında bilgi aldığı belirlendi. SONUÇ: Bruselloz, Kars’ta hayvancılıkla uğrașanlar arasında iyi bilinen bir hastalık değildir. Brusellozun eradikasyonu için özellikle hastalığın yayılımı ve önlenmesi ile ilgili eğitimlerin yaygınlaștırılması gereklidir.

Brucellosis related knowledge and practices of animal breeding people

AIM: The aim of this study was to evaluate the brucellosis related knowledge and attitude of animal breeding people live in the region of number IV. Primary Health Care Center of Kars. METHODS: Between May and June 2010, there were 97 participants involved in this descriptive study. The data were gathered by using a structured questionnaire that was fi lled during face to face interview. Data were evaluated by using SPSS 11.5 statistics program. RESULTS: The analyses of the study population showed that 84% of the participants were making fresh cheese from raw milk, 19% were consuming cheese as fresh, 66% were making raw butter from raw cream, 66% had previous knowledge of brucellosis, 35% had animals which had thrown kittens, 32% had animals with stillbirth, and 4% were previously informed about brucellosis. CONCLUSION: Brucellosis is not a well-known disease among animal breeding people in Kars. In order to eradicate brucellosis, generalized education programs particularly dealing with the disease spread and prevention are needed.

Kaynakça

1. Yüce A, Alp-Cavuş S. Turkiye’de bruselloz: genel bakış. Klimik Derg 2006; 19: 87-97.

2. Demirdal T, Demirtürk N. Afyonkarahisar ilinde süt ve süt ürünleri üretiminin yoğun olduğu bölgelerde bruselloz seroprevalansı. Genel Tıp Dergisi 2007; 17: 43-46.

3. Turhan E, İnandı T, Çetin M. Hatay’da On Beş Yaş Üzeri Toplumda Bruselloz Seroprevalansı ve Risk Faktörleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30: 1631-38.

4. Sözen TH. Bruselloz. In: Topçu WA, Söyletir G, Doğanay M, editors. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 1996: 486-91.

5. Young EJ. Brucella species. In: Mandel GL, Bennet JE, Dolin R, editors. Principles and practice of infectious disease. 5th ed. Philedelphia: Churchill Livingstone; 2000: 2386-93.

6. Sümer H, Sümer Z, Alim A, et al. Seroprevalence of Brucella in an elderly population in mid-Anatolia. Turkey J Health Popul Nutr 2003; 21: 158-61.

7. T.C.Sağlık Bakanlığı. İstatistikler / Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı. Ankara: Sağlık Bakanlığı 2004. (www.saglik.gov.tr). Last Access: 23, April, 2011.

8. Şenler B, Aytaç N. Doğankent Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 20 Yaş ve Üzeri Erişkinlerde Bruselloz Prevalansı, VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-Türkiye’de 2000’e Doğru Bulaşıcı Hastalıklar Sorunu. İnönü Üniversitesi Basımevi: Malatya; 1999: 96.

9. Şahin Ö, Gündeş A, İnandı T. Seroprevalance of Brucellozis at Over Ages of Ten Years in Köprüköy District of Erzurum Province. International Public Health Congress “Health 21”, İstanbul – Turkey. 2000:119.

10. Büke AÇ, Çiçeklioğlu M, Erdem İ, et al. Süt Ürünleri İşleyicilerinde Bruselloz Prevalansı ve Brusellozu Bilme Durumu. İnfeks Derg 2000; 14; 321-5.

11. Tok D, Çoşkun Ö. Ağrıİlinde Brucella Seroprevalansına Ait Bir Çalışma. TAF Prev Med Bull 2009; 8: 485-8.

12. Şeyda T, Güler MA, Genç O. Koyunlarda B. melitensis’in mikroaglutinasyon testi (MAT) ile teşhisi üzerine araştırmalar. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 2000; 3: 67-72.

13. Ebubekir C, Hasan I, Turan B et al. Van iline bağlı bazı köylerde insan ve hayvan populasyonunda bruselloz seroprevalansı. Van Tıp Dergi 2003; 10: 1-5.

14. Bozkurt Ş, Aytaç N. Doğankent Sağlık Ocağı Bölgesi’nde yaşayan 20 yaş üzeri erişkinlerde bruselloz prevalansı. Ankara Üniv Tıp Fak Mec 2001; 54: 23-30.

15. Beril Ö, Özlem T, Gönül D, et al. Manisa ilindeki risk gruplarında bruselloz seroprevalansı. İnfeksiyon Derg 1998; 12: 453-7.

16. Turhan E, İnandı T, Çetin M. Hatay’da On Beş Yaş Üzeri Toplumda Bruselloz Seroprevalansı ve Risk Faktörleri. Turk Klinikleri J Med Sci 2010; 30(5), doi: 10.5336/medsci.2009-13960.

17. Çetinkaya F, Koç N, Naçar M, et al., Prevalence of Brucellozis in The Rural Area of Kayseri, Central Anatolia, Turkey. Turk J Med Sci 2005; 35: 121-6.

18. Doğramacı Köprülü, N. Kahramanmaraşİl Merkezinde Bruselloz Hastalığının Seroprevalansı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Kahramanmaraş. 2008.

19. Dabanlıoğlu B. Erzincan İli ve Yöresinde Bruselloz Seroprevalansı Ve Seropozitif Olguların Klinik Bulgularla İlişkisi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Kayseri. 2005.

Kaynak Göster