Contemporary Legal Issues in Forensic Cadaver Organ Donors: A Case Report

Beyin ölümü; beyin ve beyin sapı reflekslerinin geri dönüşümsüz olarak kaybı ile karakterize intrakraniyal dolaşımın durduğu klinik bir durumdur. Beyin ölümü gerçekleşen adli olgularda organ ve doku nakli işlemleri sırasında bazı adli ve hukuki sorunlar karşımıza çıkabilmektedir. Bu sunumda organ ve dokuları uygun olduğu halde birtakım hukuki engeller nedeni ile kullanılamayan bir olgunun durumu paylaşılarak yasal sorunlara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.Bilinen bir hastalığı olmadığı halde acil servise asistoli ile getirilen hastada izlem süresince ölümünü açıklayacak bir neden bulunamadı. Yatışının 3. gününde beyin ölümü tespiti yapılarak ai-leye bildirildi. Görüşmelerde organ ve doku nakli için onam alınarak donör bakımına geçildi. Adli tabip ve nöbetçi savcılığa durum bildi-rildi. Ancak adli tabipçe yapılan muayene ve incelemeler sonucun-da "hukuken yaşıyor'' kanaatine varıldığından hastadan herhangi bir organ alınmasına izin verilemeyeceği yönünde kanaat belirten tutanak tutuldu. Organlar canlılığını korumasına rağmen olumsuz bu karar nedeni ile kullanılamadı.Sonuç olarak; şüpheli adli vakalar nedeni ile "alıcı hastaların yüksek yararı prensibi'' göz önüne alınarak yeniden yasal düzenlemelere gidilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Adli Kadavra Organ Donörlerinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar: Olgu Sunumu

Brain death is a clinical entity in which intracerebral circulation stops and characterized by irreversible loss of brain and brainstem reflexes. Some forensic and legal problems may arise during organ and tissue transplantations from forensic cases with brain death. In this case report, we aimed to present a case that could not be used as a transplantation donor owing to some legal problems despite presence of favorable organs and tissues, and draw attention to legal problems. A patient without any previous disease was brought to emergency room with cardiac asystole, and any reason for her condition could not be determined during her follow up. Brain death was confirmed on the third day of her hospitalization, and her family was informed. The family's consent was obtained for organ and tissue transplantation, and the patient was given donor care. Forensic physician and district attorney on call were also informed. However, the forensic physician was convinced that the patient was "legally alive", and he prepared a written report indicating that the patient was not suitable as an organ donor. The organs of the patient could not be used although they were healthy and suitable for transplantation.In conclusion, we suppose that new legal regulations are needed enabling the usage of suspicious forensic cases as organ donors for "high benefit of organ recipients"

Kaynakça

1. Elmas İ, Tüzün B, Akkay E. Adli otopsi öncesi transplantasyon amaçlı organ alınmasına hekimlerin yaklaşımı: anket çalışması. Adli Tıp Bülteni 1998;3:51-6.

2. 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun, 03 06 1979 tarih ve 16655 sayılı Resmi Gazete.

3. 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluşlarınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18 01 2014 tarih ve 28191 sayılı Resmi Gazete.

4. Organ ve Doku Nakli HizmetleriYönetmeliği, 01 06 2000 gün ve 24066 sayılı Resmi Gazete.

5. Guidelines for determining brain death. New York State Department of Health and New York Task Force on life and the law 2011:1-22.

6. Ad Hoc Committee of the Harvard Medikal School to Examine the Definition of Brain Death: A definition of irreversible coma: Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical school to Examine the Definition of Brain Death. JAMA 1968;205:337-40.

7. Conference of Medical Royal Colleges. Diagnosis of brain death: Statement issued by the honorary secretary of the Conference of Medical Royal College sand their faculties in the United Kingdom on 11 October, 1976. Br Med J 1976;2:1187-8.

8. Edirne T. Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamaları sonuçları ve strateji önerileri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2004;24:261-6.

9. Wijdicks EFM. Brain death worldwide: Accepted fact but no global consencus in diagnostic criteria. Neurolog y 2002;58:20-5.

10. Artuk ME, Gökçen A. Yenidünya C. Ceza Hukuku Genel Hükümler I, Ankara 2002;485.

11. Süren ÖK. Organ ve doku naklinin yasal ve etik açıdan incelenmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2007;73:182-3.

12. Arslan MN, Melez IE, Melez DO, et al. Limitations of cadaveric organ donation on judicial cases and problems confronted in autopsy: İstanbul data in comparative perspective. Forensic Science International 2014 April, 237:131-6.

13. Demirer M, Gürpınar S, Küpeli A, et al. Şüpheli Ölüm Olgusunda Organ Nakli; Adli Tıbbi ve Etik Sorunlar. Adli Tıp Bülteni 2011;16:18-24.

14. İlhan R, Yaman S, Bütün C, et al. Adli olgularda organ nakli sürecinde adli tıbbın rolü. Adli Tıp Bülteni 2014;19:57-62.

15. Doğanay K, Arslan MM, Çekin N. Adli vakalarda organ nakli: Olgu sunumu 14. Adli Tıp Günleri, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Paneller ve poster sunuları kitabı: 231-3.

16. Delannoy Y, JoussetN, Averland B, et al. Organ procurement in forensic deaths: French developments Med Sci Law 2014 Nov 20 [Epub ahead of print].

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3.1b 1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız

Oğuz OĞUZHAN, Ali Osman ÖZBEY, Yusuf YILDIRIM, Mücahit ALTINIŞIK

Successful Anesthetic Management of a Kyphoscoliotic Hurler Syndrome Patient with Sugammadex in Ventriculoperitoneal Shunt Surgery

AHMET ŞEN, BÜLENT ÖZDEMİR, BAŞAR ERDİVANLI, VANER KÖKSAL

In-vitro Activities of Daptomycin in Combination with Rifampicin and Gentamicin Against VRE Strains

Gülseren AKTAŞ, Şengül DERBENTLİ

Gastrointestinal Bezoara Bağlı Gelişen Akut İntestinal Obstrüksiyon Olgularının İrdelenmesi: Beş Yıllık Deneyim

Deniz Necdet TİHAN, Evren DİLEKTAŞLI, Gözde DOĞAN

Evaluation of Neutrophil/Lymphocyte Ratio Changes Between Pre- and Post-menopausal Life for Cardiovascular Risk Prediction

AHMET KARAKURT, Cennet YILDIZ

Contemporary Legal Issues in Forensic Cadaver Organ Donors: A Case Report

Deniz ERDEM, BELGİN AKAN, Sevim ACAR, Işıl TURAN ÖZKOÇAK

Psychiatric Disorders in Lumbar Stenosis with Chronic Pain and Their Effects on Lumbar Stenosis Surgery

ŞEYHO CEM YÜCETAŞ, Yelda YENİLMEZ, Can Hakan YILDIRIM, Nergiz HÜSEYİNOĞLU, Yusuf EHI, SERHAT TUNÇ, Kadir YILDIRIM, Necati ÜÇLER

Functional and Economic Analysis of Plate-Screw and Percutaneous Pinning in Radius Distal End Fractures

Hüseyin AŞKAR, Uğur Erdem IŞIKAN, ALİ BİLGE, Ali LEVENT, MEHMET AKİF ALTAY

Smart Klemp ile Sünnet Tekniği

Kürşat ÇEÇEN, Aslan DEMİR, Mert Ali KARADAĞ, Ramazan KOCAASLAN, Mehmet USLU

Seven Years Old Girl with Primary Peritoneal Hidatid Cyst

Tolga ÖNDER, Volkan ONAY, TURGUT ANUK, Şahin KAHRAMANCA