Cerrahi Hastalarda Düşme Riski

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı cerrahi hastalarında düşme risklerini belirlemekti.YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmada Şubat ve Mart 2013 tarihleri arasında farklı cerrahi klinikte yatan 228 hasta yer aldı. Veriler tanımlayıcı veri anket formu ve Itaki düşme riski değerlendirme Skalası kullanılarak toplandı. Veriler sayı ve oranlar kullanılarak sunuldu. Karşılaştırmalarda ki-kare testi kullanıldı.BULGULAR: Cerrahi hastalarda düşme riski %67,7'ydi. Hastaların %37,2'si 65 yaştan büyük, %6,6'sının son bir ayda düşme öyküsü, %44,4'ünün kronik hastalığı, %35,8'inin fiziksel destek ihtiyacı, %38,52'sinin dörtten fazla ilaç kullanımı ve %27.42'sinin son bir haftada riskli bir ilaç kullanım öyküsü vardı. Ameliyat öncesine göre ameliyat sonrası düşme riski daha yüksekti. Yaş grupları, eğitim ya da medeni duruma göre karşılaştırmalar düşme riskini değiştirmedi. SONUÇ: Düşme riski, özellikle ameliyat sonrası, çoklu ilaç kullanan ortopedi problemleri olan hastalar da olmak üzere, cerrahi hastalarda yüksektir

Risks of Falling in Surgical Patients

AIM: The aim of this study was to determine the risks of falling in surgical patients.METHODS: This cross sectional study included 288 surgical patients hospitalized in various surgical clinics between February and March 2013. The data was collected by using a demographic data survey form and Itaki Fall Risk Assessment Scale. The data was presented with number and percentage. Comparisons were performed by using chi-square test.RESULTS: The fall risk was found in 67.7% of surgical patients and 37.2% of them were over 65 years, 6.6% had a history of falling during the previous month, 44.4% had a chronic disease, 35.8% required physical support, 38.5% used more than four drugs and 27.4% used one risky medication during the previous week. Fall risks were higher at the postoperative period in comparison with the preoperative period. Comparison depending on age groups, education or marital status did not change fall risks.CONCLUSION: Fall risk is higher in surgical patients, particularly during postoperative period in patients with orthopedic problems and using multiple drugs.

Kaynakça

1. Işık A, Cankurtaran M, Doruk H, et al. Geriatrik olgularda düşmelerin değerlendirilmesi. Turkish J Geriatrics, 2006; 9: 45-50. 2. Myers H. Hospital fall risk assessment tools: a critique of the literature. Int J Nursing Pract 2003; 9: 223-35.

3. Berke D, Aslan Eti F. Cerrahi hastalarını bekleyen bir risk: düşmeler, nedenleri ve önlemler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 13: 4.

4. Oliver D, Daly F, Martin FC, et al. Risk factors and risk assessment tools for falls in hospital in-patients: a systemic review. Age Ageing 2004; 33: 122-30.

5. Atıcılar A. Cerrahi hastaların düşme riskine karşı hemşirelerin aldıkları önlemler. İstanbul Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Yüksek Lisans Tezi, 2011.

6. Çapacı K. İnmede düşme ve kırıklar. Türk Fizik Tıp Rehabilitasyon Dergisi 2007; 53: 7-10.

7. Karataş G, Maral I. Ankara-Gölbaşı ilçesinde geriatrik popülasyonda 6 aylık dönemde düşme sıklığı ve düşme için risk faktörleri. Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Geriatri Dergisi 2001; 4: 152-8.

8. Madak KU. Bir üniversite hastanesindeki hastaların düşme risk düzeylerinin ve düşme önleme uygulamalarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2010.

9. "Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına dair yönetmelik". 6 Nisan 2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazete. http://www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm erişim tarihi 29.04.2014.

10. Emiroğlu NO, Yıldırım N. Huzurevi çalışanlarının yaşlıda düşme riskine ilişkin görüşleri, Turk J Geriatrics, 2007; 10: 184-96.

11. Çeçen D, Özbayır T. Cerrahi kliniklerinde yatan yaşlı hastalarda düşme riskinin belirlenmesi ve düşmeyi önlemeye yönelik yapılan girişimlerin değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2011; 27: 11-23.

12. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı http://www. kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=267 erişim tarihi 29.04.2014

13. Savcı C, Kaya H, Acaroğlu R, et al. Nöroloji ve nöroşirurji kliniklerinde hastaların düşme riski ve alınan önlemlerin belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2: 19-25.

14. Krauss M, Evanoff B, Hitcho E, et al. A case-control study of patient, medication and care- related risk factors for in-patient falls. J Gen Intern Med 2005; 20; 116-22.

15. Schwendimann R, De Geest S, Milisen K. Characteristics of hospital in-patient falls across clinical departments. Gerontology 2008; 54: 342-8.

16. Choi H, Trent R, Nishita C, Pynoos J. "Falls Among Older Adults in California: Public Health Surveillance Issues".www. stopfalls.org.2007 erişim tarihi 29.04.2014

17. Özden D, Karagözoğlu Ş, Kurukız S. Hastaların iki ölçeğe göre düşme riskinin belirlenmesi ve bu ölçeklerin düşmeyi belirlemedeki duyarlılığı: pilot çalışma. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 15: 1.

18. Williams CR, Rush KL, Bendyk H, et al. Spantanburg Fall Risk Assessment Tool: a simple three-step process. Appl Nurs Res 2007; 20: 86-93.

19. Davenport, RD, Vaidean, GD, Jones, CB,et al. Falls following discharge after an in-hospital fall. BMC Geriatr 2009; 9: 53.

20. Oliver D, Britton M, Seed P, et al. Development and evaluation of evidence based risk assessment tool ( stratify) to predict which elderly in-patients will fall: case - control and cohort study. BMJ 1997; 315: 1049-53.

21. Rosendahl E, Lundin-Olsson L, Kallin K, et al. Prediction of falls among older people in residential care facilities by the Downton index. Aging Clin Exp Res 2003; 15: 142-47.

22. Kallin K, Jensen J, Olsson LL, et al. Why the elderly fall in residential care facilities, and suggested remedies. J Fam Pract 2004; 53: 41-52.

23. Reifkohl EZ, Bieber HL, Burlingame MB, et al. Medications and falls in the elderly: a review of the evidence and practical considerations. Pharmacy Therapeutics 2003; 28: 724 - 34.

24. Fonda D, Cook J, Sandler V, et al. Sustained reduction in serious fall -related injuries in older people in hospital. MJA 2006; 168: 379 - 82.

25. Tinetti EM, Baker ID, Mcavay G, et al. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly people living in the community. N Eng J Med 1994; 331: 821-7.

26.Joint Commission International. "National Patient Safety Goals", 2010. http://www.jointcommission.org/NR/rdonlyres/ EADA6461-F238-4680-B4E2 07B433B2701/0/08_NPSG_ ASL_gp.pdf

27.Beyea S. Preventing patient falls in perioperative settings. AORN 2005; 81: 393-5.

28.Yeşilbakan UÖ, Karadakovan A. Narlıdere dinlenme ve bakımevinde yaşayan yaşlı bireylerdeki düşme sıklığı ve düşmeyi etkileyen faktörleri. Türk Geriatri Dergisi 2005; 8: 72-7.

29.Kerzman H, Chetrıt A, Brın L, et al. Characteristics of falls in hospitalized patients. J Adv Nurs 2004; 47: 223-9.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

2.8b 1.8b