Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma

Turizm tanıtım faaliyetleriülkelerindışarıya açılan kapısıolması nedeniyle önem taşımaktadır. Birçok ülke kurum ve kuruluşlar aracılığıyla tanıtım faaliyetlerine yön vermektedir. Türkiye’dede Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterenTanıtma Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. Bu araştırmanın amacı Turquise Timelapse-A Week in Turkey filmi özelinde İngiliz, Rus ve Alman turistlerin Türkiyeturizmihakkındaki imajını ortaya koymaktır. Araştırmada karma desen kullanılmış olup tanıtım filmi izletilmeden önce katılımcılara (n=45) Türkiyeturizmi hakkında kelime çağrışım testi uygulanmıştır. Kelime çağrışım testi sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde en çok tekrarlanan unsurların deniz,güneş ve insanlar olduğu görülmüştür. Tanıtım filmi izletilerek yapılan görüşme bulguları tanıtım filminin doğal güzellikleri tarafsızca yansıttığı, film boyunca gösterilen yerlerin ilgi çekici olduğu ve filmin ülkemizi tekrar ziyaret etme istediği uyandırdığı üzerinde yoğunlaşmıştır. Katılımcılara uygulanan tutum ölçeği de bu sonuçları destekleyerek tanıtım filmihakkındaki genel tutumun pozitif oluğunu göstermiştir.

A Research on the Imageof Turkish Tourism of Foreign Tourists

Tourism promotion activities are important because they are the gateway for countries to the outside. Many countries direct promotional activities through institutions and organizations. In Turkey, various promotional activities are carried out by the General Directorate of promotion, which operates under the Ministry of Culture and Tourism. The aim of this research is to reveal the image of British, Russian and German tourists about Turkish tourism in the Turquoise Timelapse-A Week in Turkey special. Research is mixed pattern used before the introduction of the participants watched film (n=45) Turkey word about tourism association test was applied. When the word association test results were evaluated in general, it was seen that the most repeated elementswere sea, sun and people. The findings of the interview conducted by watching the promotional film focused on the fact that the promotional film reflects the natural beauties impartially, the places shown throughout the film are interesting and the film evokes the desire to visit our country again. The attitude scale applied to the participants also supported these results and showed that the general attitude towards the promotional film was positive.

Kaynakça

Altunışık, Remzi, Özdemir, Şuayip ve Torlak, Ömer (2011). Pazarlamaya Giriş. İstanbul: Sakarya Yayıncılık.

Ateşoğlu, İrfan ve Türker, Ali (2013). “Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Algıladıkları Ülke İmajı ve Olumsuz Alglara İlişkin Çözüm Önerileri”. Yeni Fikir, 10: 112-135.

Avcıkurt, Cevdet (2010). Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme. İstanbul: Değişim Yayınevi.

Bakan, Ömer (2013). “The Image of Turkey in The Eyes of Dutch University Students”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 33: 265-281.

Bedük, Aykut, Zerenler, Muammer ve Soysal, Abdullah (2008). “Değişen Dünya’da Yeni Yönetim Modellerinin Turizm Sektöründe Kullanılması ve Tanıtım Stratejilerinin Belirlenmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20: 135-162.

Bradley, Samuel, Maxian, Wendy, Laubacher, C. Timothy ve Baker, Monica (2007). “In Search of Lovemarks: The Semantic Structure of Brands”. American Academy of Advertising, 42-49.

Çolakoğlu, Selçuk ve Çolakoğlu, Bengü Emine (2005). “Dünya Basınında Türkiye İmajı: Güney Kore Örneği”. Selçuk İletişim Dergisi, 4(1): 141-148.

Gegez, Ercan (2015). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: Beta Yayınevi.

Gülcan, Bilgehan, Güçer, Evren, Oktay, Kutay ve Kızanlıklı, M. Murat (2017). “Orta Asya Türk Devletlerinde Türkiye’nin Turistik İmajı: Kırgızistan ve Kazakistan’da Bir Alan Araştırması”. Bilig, 81:105-137.

Gülcan, Bilgehan, Tokmak, Cüneyt, Erdem. Barış ve Karabaş, Sezen (2015). “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerine Göre Türkiye İmajı.” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1): 91-116.

Gültekin, Bilgehan (2005). “Türkiye’nin Uluslararası İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler”. Selçuk İletişim Dergisi, 4(1): 126-140.

Güzel, Özlem F. (2009). “Turizm Açısından Ülke İmajının Önemi ve Türkiye İmajı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma”. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 143-159.

İçöz, Orhan (1991). “Turizm Sektöründe Tanıtma ve Pazarlama Stratejileri”. Anatolia Dergisi, 2(2): 35-39.

Karasu, Tanju (1990). “Turizmde Tanıtma Üzerine”. Anatolia, 1(4): 31-34.

Karagöz-Yerdelen, Betül (2017). “Uluslararası İlişkilerde İmaj Kavramı ve Batı Nostaljisindeki Bir Aksaklık Olarak Türk İmajı. Karadeniz, 3543: 63.

Kaya, Bayram (1992). “Tanıtımın Tanımları, Boyutları ve Amaçları”. Anatolia, 3(2): 4- 10.

Nakip, Mahir (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri ve Spss Uygulamaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016). 27 Ocak 2016 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-249702/sinir-istatistikleri.html adresinden erişildi.

Tanıtma Özel İhtisas Raporu (2000). Olumlu İmaj. 25 Nisan 2017 tarihinde http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/156/oik519.p df adresinden erişildi.

Tavşancıl, Ezel (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Tunç, Azize (2003). “Dünyadaki Türkiye İmajının Turizm Sektörüne Etkisi ve Bir Uygulama”. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 38-54.

Ünüsan, Çağatay ve Sezgin, Mete. (2005). Pazarlama İletişimi. İstanbul: İKİA Yayıncılık.

Yavuz, Mehmet Cihan ve Karabağ, Solmaz Filiz (2009). “Ulusal Turizm Tanıtımı ve Pazarlama Yönetimi Örgütlenmesi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi”. İletişim Fakültesi Dergisi, 36: 113-130.

Yazıcıoğlu, Yahşi ve Erdoğan, Samiye (2014). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.

Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster